Slovensko bude mať konečne vlaky na úrovni 21. storočia. ZSSK kúpi 85 moderných vozňov, ktoré budú môcť ísť rýchlosťou až 200 km/h

Interez.sk / 18. júla 2018 / Zo Slovenska

Ces­tu­jú­cim v diaľ­ko­vých vla­koch pri­budne do roku 2021 spolu 85 ku­sov mo­der­ni­zo­va­ných alebo no­vých voz­ňov

zdroj: ZSSK

Ces­tu­jú­cim v diaľ­ko­vých vla­koch pri­budne do roku 2021 spolu 85 ku­sov mo­der­ni­zo­va­ných alebo no­vých voz­ňov

Že­lez­ničná spo­loč­nosť Slo­ven­sko (ZSSK) to­tiž ob­no­vuje svoj vo­zový park v diaľ­ko­vej do­prave, pr­vými ta­ký­mito voz­ňami by sa mali ľu­dia od­viezť už po­čas tohto leta.

No­vých voz­ňov bude 35 ku­sov, po­sledný by mal byť do­daný na za­čiatku roka 2021, ale väč­šina bude do­daná v najb­liž­ších dvoch ro­koch,“ opí­sal na utor­ko­vej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii ge­ne­rálny ria­di­teľ ZSSK Fi­lip Hlu­bocký. Z toho bude 28 voz­ňov dru­hej triedy a se­dem voz­ňov pr­vej triedy.

Zá­ro­veň ne­chá do­pravca zmo­der­ni­zo­vať 50 ku­sov osob­ných voz­ňov, do pre­vádzky by sa mali rov­nako na­sa­dzo­vať po­stupne do roku 2021. Nové aj upra­vené vozne by sa mali na­sa­dzo­vať do vla­kov na tra­sách Ži­lina – Praha a Bra­ti­slava – Ko­šice, teda na naj­vy­ťa­že­nej­šie linky ZSSK.

Čo sa týka mo­der­ni­zá­cie voz­ňov, tú za­bez­pečí pre do­pravcu firma ŽOS Tr­nava a nové vozne vy­robí spo­loč­nosť ŽOS Vrútky. Cena za je­den no­vo­vy­ro­bený vo­zeň dru­hej triedy je podľa ZSSK pri­bližne 1,87 mi­li­óna eur, pri mo­der­ni­zo­va­nom vozni to vy­chá­dza na pri­bližne 800.000 eur.

Jed­ným z dô­vo­dom ta­kejto mo­der­ni­zá­cie je podľa ria­di­teľa úseku ob­chodu ZSSK Ka­rola Mar­tin­čeka aj to, že od roku 2010 sa do diaľ­ko­vej do­pravy prak­ticky ne­in­ves­to­valo. „Keď chceme kon­ku­ro­vať oko­li­tým štá­tom z po­hľadu kva­lity do­pravy, mu­seli sme pri­stú­piť k tomu, aby sme ne­chali vy­ro­biť vozne, ktoré už zod­po­ve­dajú 21. sto­ro­čiu,“ opí­sal Mar­tin­ček. Vozne sú zá­ro­veň podľa jeho slov pri­pra­vené aj na rých­losti, ktoré za­čí­najú byť v oko­li­tých štá­toch bežné. Teda 160 ki­lo­met­rov za ho­dinu a viac.

Na týchto no­vých voz­ňoch sú pod­vozky kon­štrukčne pri­pra­vené na rých­losť 200 ki­lo­met­rov za ho­dinu,“ do­dal Mar­tin­ček. Ďal­ším dô­vo­dom na in­ves­tí­cie do diaľ­ko­vej do­pravy je podľa jeho slov za­sta­raný di­zajn voz­ňov, prob­lé­mom je aj vy­ba­ve­nie voz­ňov, ako na­prí­klad kli­ma­ti­zá­cia či to­alety.

Čo sa týka no­vého di­zajnu voz­ňov, je in­špi­ro­vaný Slo­ven­skom. Po­ťahy se­da­diel budú mať ľu­dový mo­tív čič­mian­skeho vzoru a Du­naj bol pre­dob­ra­zom pre vy­tvo­re­nie ba­ro­vých lí­nií v re­štau­rač­ných voz­ňoch. No­vo­vy­ro­bené vozne (Bmpz a Ampz) budú môcť jaz­diť rých­los­ťou 160 km/h. Aby do­siahli ma­xi­málnu rých­losť 200 km/h, budú mu­sieť prejsť tieto vozne tech­nic­kou úp­ra­vou.

Pod­vozky týchto no­vých voz­ňov sú síce vy­ro­bené na rých­losť 200 km/h, je po­trebné si však uve­do­miť, že ma­xi­málna rých­losť, kto­rou vo­zeň môže ísť, nie je len o pod­voz­koch, ale do pro­cesu vstu­pujú aj ďal­šie špe­ci­fi­ká­cie. Mo­der­ni­zo­vané vozne (Bmz) budú môcť jaz­diť ma­xi­mál­nou rých­los­ťou 160 km/h.

zdroj: in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)