Slovensko bude prvé na svete, ktoré otestuje nový projekt zakladateľa slávnej aplikácie Waze

Amer Owaida / 19. júna 2018 / Startupy

  • V mno­hých kra­ji­nách sa na to­var a služby ukladá daň z pri­da­nej hod­noty, alebo DPH, av­šak táto daň sa ne­vzťa­huje na po­ložky, ktoré ku­pujú a odo­be­rajú z kra­jiny tu­risti.
  • Tu­risti za­pla­tia daň v ob­chode v kto­rom to­var ku­pujú a po­tom si môžu po­žia­dať o vrá­te­nie dane, pri od­chode z kra­jiny.
zdroj: Unsplash
  • V mno­hých kra­ji­nách sa na to­var a služby ukladá daň z pri­da­nej hod­noty, alebo DPH, av­šak táto daň sa ne­vzťa­huje na po­ložky, ktoré ku­pujú a odo­be­rajú z kra­jiny tu­risti.
  • Tu­risti za­pla­tia daň v ob­chode v kto­rom to­var ku­pujú a po­tom si môžu po­žia­dať o vrá­te­nie dane, pri od­chode z kra­jiny.

Uri Le­vine, úspešný za­kla­da­teľ Wa­zeu chce však celý pro­ces zjed­no­du­šiť. So svo­jim ko­le­gom a spo­lu­za­kla­da­te­ľom Zi­vom Ti­ros­hom vy­tvo­rili ap­li­ká­ciu Re­fun­dit, ktorá podľa nich do­káže ze­fek­tív­niť pro­ces vrá­te­nia pe­ňazí, šet­riac tým žia­da­te­ľom čas a nervy.

Viac ako 50 kra­jín umož­ňuje tu­ris­tom zís­kať náh­radu DPH za ná­kup pro­duk­tov, ktoré si so se­bou pri od­chode berú. V Európe sa DPH na ob­le­če­nie, elek­tro­niku a hračky po­hy­buje od 17% do 27%. Prob­lé­mom je, že pre vrá­te­nie DPH mu­sia tu­risti ab­sol­vo­vať ná­ročný pro­ces, ktorý môže za­hŕňať stá­tie v rade na le­tisku, kon­trolu ich ná­ku­pov a na­štu­do­va­nie si kom­plex­ných for­mu­lá­rov, ktoré ma­ji­te­lia ob­cho­dov ne­mu­sia mať.  Aj po ab­sol­vo­vaní tohto stras­ti­pl­ného po­stupu stále ne­mu­sia do­stať svoje pe­niaze späť, pre­tože sa nedá pa­pie­rovo pre­uká­zať pô­vod ich ná­kupu, alebo preto, že prieh­radka, ktorá to vy­ba­vuje, je v čase, keď opúš­ťajú kra­jinu, za­tvo­rená.

„Každý člo­vek, s kto­rým som ho­vo­ril, má ho­ro­rové prí­behy o ce­lo­den­nej rade na col­nici, o vy­pl­ňo­vaní ne­správ­nych for­mu­lá­rov, o za­vre­tej col­nici atď.“, Po­ve­dal Le­vine vo vy­hlá­sení v kto­rom pred­sta­vo­val ap­li­ká­ciu. „Vý­sled­kom je, že asi 90% žia­dostí na vrá­te­nie DPH, čo pri­bližne vy­chá­dza na 23 mi­liárd EUR, sa ne­dos­tane tu­ris­tom do vrecka. Na­ším po­sla­ním je za­bez­pe­čiť, aby do­stali to, na čo majú právo. “

Re­fun­dit má celý tento pro­ces zjed­no­du­šiť. Po­mo­cou ap­li­ká­cie si tu­risti na­ske­nujú úč­tenky a da­ňové úrady ná­sledne po­šle di­gi­tálny sú­hlas. Iba za zvlášt­nych okol­ností bude ces­to­va­teľ vy­zvaný, aby pre­šiel cez colný úrad na le­tisku. Plá­no­vaná pro­ví­zia bude pri­bližne 9 % až 10 %, za­tiaľ čo kon­ku­ren­cia si úč­tuje pro­ví­ziu vo výške 25 až 65 %, podľa Ziva Ti­rosha.

Re­fun­dit  sa pri­pra­vuje na spus­te­nie služby v rámci spo­loč­ného pi­lot­ného pro­jektu v nie­koľ­kých európ­skych kra­ji­nách po­čí­na­júc Slo­ven­skom, ktoré bolo tiež pr­vou kra­ji­nou, kde sa Wa­zeu po­da­rilo uspieť, po­ve­dal Le­vine na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v pon­de­lok vedľa slo­ven­ského pre­mi­éra Petra Pel­leg­ri­niho a mi­nis­tra fi­nan­cií, Petra Ka­ži­míra.

Pridať komentár (0)