V 19 rokoch a vymyslela vynález, ktorý zachráni zabudnuté dieťa v aute

Marianna Mikešová / 15. apríla 2018 / Zo Slovenska

zdroj: archív Nikolety Mičovej
  • Denne na Slo­ven­sku vzni­kajú pro­jekty, kto­rých cie­ľom je uľah­čiť ľu­ďom ži­vot.
  • Ak však vznikne vy­ná­lez, ktorý do­káže ži­voty za­chra­ňo­vať, je to iná káva.
  • Je­den taký má na sve­domí ma­tu­rantka zo Zvo­lena.

Všetci si spo­mí­name na smutné me­dia­li­zo­vané prí­pady, keď kvôli ne­po­zor­nosti či stresu ro­diča zo­stalo dieťa uväz­nené v aute a skon­čilo sa to tra­gicky. Vtedy je už ťažké hľa­dať vin­níka či prí­činu, nič sa už nedá vrá­tiť späť a ne­šťas­tím tr­pia všetci dot­knutí. Po­zi­tívne však je, že so stále do­ko­na­lej­šími tech­no­ló­giami sa po­dob­ným prí­pa­dom dá pred­chá­dzať.

S rie­še­ním, ktoré má po­ten­ciál za­chrá­niť ži­vot die­ťaťa v po­dob­nej ži­vo­tu­ne­bez­peč­nej chvíli, prišla aj 19-ročná ma­tu­rantka Ni­ko­leta Mi­čová. Hoci ešte len ne­dávno ukon­čila Strednú prie­my­selnú do­pravnú školu vo Zvo­lene, do­ká­zala sama vy­vi­núť účinné a jed­no­du­ché rie­še­nie, ktoré do­konca zau­jalo aj známe au­to­mo­bilky. So svo­jím pros­peš­ným pro­jek­tom tiež zví­ťa­zila v ce­lo­štát­nej sú­ťaži Stred­nej od­bor­nej čin­nosti.

Ni­ko­lete trvalo viac ako rok vy­vi­núť funkčné rie­še­nie a po­mohla jej v tom zna­losť tech­nic­kého fun­go­va­nia au­to­mo­bi­lov, ktoré na­do­budla v škole. Pri­dala sa k tomu aj osobná vá­šeň k au­tám, no rov­nako aj de­ťom. „Po­va­žu­jem za zby­toč­nosť, že ne­vinné dieťa umrie kru­tou smr­ťou v au­to­mo­bile len z ne­po­zor­nosti ro­di­čov. Hlavne, ak je možné jej pred­chá­dzať,“ po­ve­dala Ni­ko­leta pre por­tál Zvo­len24.

Sys­tém, ktorý mladá Slo­venka vy­našla, fun­guje na báze nie­koľ­ko­stup­ňo­vého za­bez­pe­če­nia a hlav­nou sú­čas­ťou sys­tému je det­ská au­to­se­dačka. Keď ro­dič dieťa do se­dačky uloží, po­mo­cou spí­nača sa celý sys­tém spustí a je ak­tívny. Je na­sta­vený na nie­koľko re­ži­mov a do­káže vy­hod­no­tiť rôzne si­tu­ácie, na­prí­klad podľa času, ktorý ro­dič strávi mimo auta. Ak si tak na­prí­klad len pôjde na­tan­ko­vať ben­zín a ne­prek­ročí ur­čitú dobu, alarm sa ne­spustí.

Ak by sa však do auta ne­vra­cal dl­h­šiu dobu a tep­lota v aute by za­čala ri­zi­kovo stú­pať, spustí sa zvu­ková a vi­zu­álna sig­na­li­zá­cia ne­bez­pe­čen­stva. Ďal­ším za­bez­pe­če­ním je ak­ti­vá­cia GPS lo­ka­li­zá­tora, ktorý po­šle sms s údajmi o po­lohe auta na tri sta­no­vené čísla. Tre­tím za­bez­pe­če­ním je au­to­ma­tická re­gu­lá­cia tep­loty v aute po­mo­cou kli­ma­ti­zá­cie v prí­pade, že tep­lota pre­siahne hra­nicu 32 stup­ňov Cel­zia.

„Osobne si mys­lím, že to má veľkú per­spek­tívu a ur­čite by sa to na trhu uplat­nilo. Sys­tém je re­a­li­zo­va­teľný s po­u­ži­tím do­te­raz vy­náj­de­ných tech­no­ló­gií a re­la­tívne fi­nančne ne­ná­ročný,“ uviedla Ni­ko­leta pre Zvo­len24. O tom, či sa jej pro­to­typ sku­točne zre­a­li­zuje alebo na ňom svoju tech­no­ló­giu po­staví ne­jaká au­to­mo­bilka, roz­hodne až bu­dúc­nosť. Ma­tu­rantka sa však chce tejto téme na­ďa­lej ve­no­vať.

Pridať komentár (0)