Vyšehradský fond pomôže našim začínajúcim podnikateľom tréningovým programom v Izraeli

Amer Owaida / 11. októbra 2018 / Startupy

  • Chcel by si sa učiť od európ­skej star­tu­po­vej špičky?
  • Máš pro­dukt s kto­rým po­ko­ríš svet ale po­tre­bu­ješ po­môcť?
  • V4ka sa roz­hodla dať šancu tým na­jam­bi­ci­óz­nej­ším
  • Mô­žeš sa pri­hlá­siť na tré­nin­gový prog­ram, ktorí ťa po­su­nie ďa­lej
zdroj: Unsplash
  • Chcel by si sa učiť od európ­skej star­tu­po­vej špičky?
  • Máš pro­dukt s kto­rým po­ko­ríš svet ale po­tre­bu­ješ po­môcť?
  • V4ka sa roz­hodla dať šancu tým na­jam­bi­ci­óz­nej­ším
  • Mô­žeš sa pri­hlá­siť na tré­nin­gový prog­ram, ktorí ťa po­su­nie ďa­lej

Ešte v lete tohto roku iz­ra­el­ská vláda a Vy­šeh­rad­ská štvorka pod­pí­sali me­mo­ran­dum o spo­lu­práci v ob­lasti ino­vá­cii. Jeho cie­ľom je pod­po­riť star­tu­pis­tov, pod­ni­ka­te­ľov a pred­sta­vi­te­ľov in­ku­bá­to­rov tré­nin­go­vým prog­ra­mom, ktorý bude pre­bie­hať v Iz­ra­eli. 

V rámci prog­ramu je účast­ní­kom po­skyt­nutá po­moc pri vy­hod­no­co­vaní ich ná­pa­dov, zis­tia či sú ich rie­še­nia usku­toč­ni­teľné a či majú tr­hový po­ten­ciál. Čo sa týka pred­sta­vi­te­ľov in­ku­bá­to­rov, tým chcú po­dať po­mocnú roku pri zlep­šo­vaní slu­žieb, ktoré po­nú­kajú a zá­ro­veň roz­ší­riť ich pro­fe­si­onálne ka­pa­city. Z kaž­dej člen­skej kra­jiny V4 vy­be­rie ini­cia­tíva 7 pri­hlá­šok, po­čet in­ku­bá­to­rov je tiež ob­me­dzený.

Celý prog­ram bude pre­bie­hať od 3. až do 19. de­cem­bra, ale na to aby si sa na prog­ram mo­hol pri­hlá­siť mu­síš spl­niť nie­koľko pod­mie­nok. Mu­síš byť ob­ča­nom jed­nej z kra­jín V4ky a byť za­mest­naný v mla­dom pod­niku (po­číta sa aj so star­tupmi) alebo v in­ku­bá­tore. Čo sa týka in­ku­bá­to­rov, tak tie majú špe­ci­fické pod­mienky, na­prí­klad mu­sia sa byť za­me­rané na špe­ci­fický prie­my­sel ako sú zdra­votný/bio­tech prie­my­sel, ky­ber­bez­peč­nosť a iné. Presné pod­mienky náj­deš tu. 

Sa­moz­rej­mos­ťou je, že všetko pre­bieha v an­glič­tine vrá­tane po­ho­voru či po­sie­la­nia pri­hlá­šok. Tie mu­síš sti­hnúť odo­slať naj­ne­skôr do 22. ok­tóbra. Ak ťa po­zvú na po­ho­vor, tak v pra­vom star­tu­po­vom du­chu bu­deš mu­sieť pred­sta­viť svoj pro­dukt (v pod­state niečo ako s pitch in­ves­to­rom), na to bu­deš mať zhruba 7 mi­nút. Ak uspe­ješ po­pu­tu­ješ do Iz­ra­ela a na­vyše do­sta­neš šti­pen­dium v hod­note 1000 eur, ktoré má po­kryť ces­tovné ná­klady. Os­tatné ná­klady ako je uby­to­va­nie, strava, pre­prava či po­is­te­nie hradí Vy­šeh­rad­ský fond.

Prog­ram je sku­točne roz­ma­nitý a bude po­zos­tá­vať z works­ho­pov, se­mi­ná­rov a  men­to­ringu od iz­ra­el­ských pro­fe­si­oná­lov. V rámci prog­ramu bu­deš ne­twor­ko­vať s mla­dými ino­vá­tormi z kra­jín V4, ale aj s in­ves­tormi, pod­ni­ka­teľmi a aka­de­mikmi z Iz­re­ala. Čiže v pod­state ide o skvelú mož­nosť učiť sa a rásť. 

Zdroj: Vi­seg­rad Fund

Pridať komentár (0)