ZSSK zlepšuje svoje služby: Na spustenie čaká nová aplikácia, e-shop a aj web

Mária Ambrozová / 22. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Na nášho ná­rod­ného do­pravcu sa v po­sled­nej dobe hr­nula kri­tika z kaž­dej strany
  • Ak si si aj ty užil vo vlaku nie­koľko ne­za­bud­nu­teľ­ných mi­nút na­vyše, vieš o čom je reč
  • ZSSK sa však snaží vy­chy­tať všetky mu­chy a jed­nou z nich je aj niečo, čo v za­hra­ničí fun­guje už dávno ako ho­dinky
zdroj: Unsplash/Flickr
  • Na nášho ná­rod­ného do­pravcu sa v po­sled­nej dobe hr­nula kri­tika z kaž­dej strany
  • Ak si si aj ty užil vo vlaku nie­koľko ne­za­bud­nu­teľ­ných mi­nút na­vyše, vieš o čom je reč
  • ZSSK sa však snaží vy­chy­tať všetky mu­chy a jed­nou z nich je aj niečo, čo v za­hra­ničí fun­guje už dávno ako ho­dinky

V rámci naj­dô­le­ži­tej­ších zá­väz­kov Že­lez­nič­nej spo­loč­nosti Slo­ven­sko nie je v sú­čas­nosti len po­trebná mo­der­ni­zá­cia vo­zo­vého parku, ale tiež skva­lit­ňo­va­nie svo­jich slu­žieb. A práve tu pri­chá­dza s nie­koľ­kými no­vin­kami. Od 6. no­vem­bra ná­rodný do­pravca spúšťa mo­bilnú ap­li­ká­ciu Ideme vla­kom s no­vým res­pon­zív­nym pre­daj­ným sys­té­mom (za­tiaľ len pre An­droid, no pri­pra­vuje sa aj roz­ší­re­nie pre iOS) a od 13. no­vem­bra aj in­ter­ne­tový ob­chod.

240.027 s Os 4821

In­ter­ne­tový ob­chod

Pro­stred­níc­tvom pr­vej ver­zie in­ter­ne­to­vého ob­chodu (ktorá bola k dis­po­zí­cii 9 me­sia­cov) bolo kú­pe­ných 4,5 mi­li­óna ces­tov­ných do­kla­dov, čo v po­rov­naní s rov­na­kým ob­do­bím pred­chá­dza­jú­ceho roka pred­sta­vuje ná­rast tak­mer o 50 %. Od pri­bližne po­lo­vice no­vem­bra bude k dis­po­zí­cii nová ver­zia in­ter­ne­to­vého ob­chodu, no sú­časne bude pra­co­vať aj tá pô­vodná. Mi­lan Hric, ria­di­teľ sek­cie di­gi­ta­li­zá­cie a roz­voja sys­té­mov ZSSK, ho­vorí: „Býva to štan­dar­dom pri za­vá­dzaní no­vých tech­no­ló­gií. Sme si ve­domí toho, že exis­tuje časť zá­kaz­ní­kov, ktorí zmenu pri­jí­majú ťaž­šie ako os­tatní, a týmto im chceme umož­niť po­stupné zo­rien­to­va­nie sa v no­vom sys­téme a po­rov­nať ho prak­ticky on­line. Bu­deme radi, ak nám ná­sledne dajú spätnú väzbu pro­stred­níc­tvom on­line for­mu­lára na www.zssk.sk. Ich pod­nety nám po­môžu pri vy­lep­šo­vaní pre­daj­ného sys­tému. Na ofi­ciál­nej we­bo­vej stránke si budú môcť zá­kaz­níci pro­stred­níc­tvom ban­ne­rov vy­brať, ktorú ver­ziu budú chcieť po­u­žiť.“

363.143-9 Šenkvice 9.7.2018

Ap­li­ká­cia Ideme vla­kom

Čo sa ap­li­ká­cie týka, už dnes ju tes­tuje nie­koľko sto­viek zá­kaz­ní­kov a ZSSK pri­znáva, že má veľmi po­zi­tívne ohlasy. Za­tiaľ čo v pr­vej fáze bude možné vy­tvo­riť si pro­fil, vy­hľa­dať spo­je­nie či vrá­tiť lís­tka a zá­ro­veň kú­piť jed­no­ra­zový lís­tok, do bu­dúc­nosti sa ráta aj s roz­ší­re­niami. Vždy bu­deš ve­dieť, či tvoj vlak mešká, kde presne sa na­chá­dza, bu­deš mať mož­nosť spät­nej väzby a aj ur­čite ví­tanú mož­nosť ob­jed­na­nia do­pl­n­ko­vých slu­žieb (na­prí­klad re­štau­račné služby, taxi, po­ži­čovne áut či bi­cyk­lov alebo ces­tovné po­is­te­nie).

Nový web ZSSK

A bude aj nový web, ktorý by mal byť k dis­po­zí­cii už na jar bu­dú­ceho roka. Hoci to bude po tech­no­lo­gic­kej stránke ná­ročné ako každý iný po­dobný pro­jekt, v rámci no­vého por­tálu chce ZSSK po­skyt­núť ces­tu­jú­cim ok­rem zá­klad­ných in­for­má­cií aj všetky mož­nosti sa­mo­obs­luž­ného vy­ba­ve­nia po­žia­da­viek vrá­tane po­tvr­de­nia o meš­kaní vlaku, ob­jed­návky mi­mo­riad­nej pre­pravy, ob­jed­na­nia par­ko­va­cieho miesta, spät­nej väzby zá­kaz­níka, do­da­toč­ného do­kú­pe­nia do­pl­n­ko­vých slu­žieb a po­dobne. Ná­rodný do­pravca pre­zra­dil, že ná­klady na por­tál ZSSK sa na­ko­niec vy­špl­hajú na pri­bližne 121-ti­síc eur.

Zdroj: slo­vak­rail.sk/TS

Pridať komentár (0)