Ľudové Mladistvá vydávajú debutový album Viete Ako, pre fanúšikov chystajú ekologické turné

Zuzana Kotuliaková / 9. mája 2018 / Zo Slovenska

  • Fa­nú­ši­ko­via slo­ven­ského folk­lóru v po­riadne ori­gi­nál­nom šate sa doč­kali – slo­ven­ská ka­pela Ľu­dové Mla­distvá vy­dáva 9. mája oča­ká­vaný de­bu­tový al­bum Viete Ako pod hla­vič­kou vy­da­va­teľ­stva go2stage.
  • Al­bum vzni­kol s pod­po­rou Fondu na pod­poru ume­nia.
zdroj: ľudové mladistvá
  • Fa­nú­ši­ko­via slo­ven­ského folk­lóru v po­riadne ori­gi­nál­nom šate sa doč­kali – slo­ven­ská ka­pela Ľu­dové Mla­distvá vy­dáva 9. mája oča­ká­vaný de­bu­tový al­bum Viete Ako pod hla­vič­kou vy­da­va­teľ­stva go2stage.
  • Al­bum vzni­kol s pod­po­rou Fondu na pod­poru ume­nia.

Ná­zov al­bumu skvele vy­sti­huje osob­nosť front­mana ka­pely Mar­tina “Majla” Šte­fá­nika, ktorý toto slovné spo­je­nie po­u­žíva často a rád. Po­slu­cháči sa môžu te­šiť na 9 skla­dieb, k nim sú pri­dru­žené aj ďal­šie dve bo­nu­sové skladby – in­štru­men­tálne sólo bas­gi­ta­ristu Jo­zefa Ma­dolu a aca­pella 4 spe­vá­čok ka­pely. Ľu­dové Mla­distvá do­te­raz pred­sta­vili 5 sin­glov aj s kli­po­vou po­do­bou, všetky sa ob­ja­via aj na al­bume, av­šak v úplne no­vých aranž­má­noch. Práve preto sa v nie­kto­rých prí­pa­doch zme­nil aj ich pô­vodný ná­zov, rov­nako ako pri všet­kých os­tat­ných sklad­bách, na jed­no­slovný.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: ar­chív ľu­dové mla­distvá

Na de­bu­tový al­bum si au­tor pro­jektu Majlo pri­zval mnoho zau­jí­ma­vých hostí – An­dreja Še­bana, Ka­mila Mi­kul­číka, Sisu Fé­he­rovú, Sa­mu­ela Ho­šeka, Spek­trum Qu­ar­tet, cim­ba­listu Ľu­bo­míra Gaš­para či do­konca opernú spe­váčku Ka­ta­rínu Ku­ru­covú. Veľmi ori­gi­nálny prí­stup si ka­pela zvo­lila pri na­hrá­vaní piesne Hlaše, ku kto­rej v júni pred­staví aj vi­deo­k­lip.

Túto skladbu na­hrá­vali spolu s 30-člen­ným slá­či­ko­vým or­che­strom pod ve­de­ním To­máša Köppla, ktorý sa spo­jil ex­klu­zívne iba pre túto prí­le­ži­tosť. “Táto skladba sa na­hrá­vala úplne naj­dl­h­šie a naj­ťaž­šie. Bolo to šia­lené, trid­sať skve­lých mu­zi­kan­tov v or­ches­tri sa v tejto kom­bi­ná­cii stretlo pr­vý­krát, aby na­hrali skladbu, ktorú do­vtedy ne­poz­nali. Bolo to dob­ro­družné a s vý­sled­kom som veľmi spo­kojný. Touto ces­tou by som sa im rád po­ďa­ko­val, od­viedli kus poc­ti­vej práce,” zhod­no­til na­hrá­va­nie Majlo.

Al­bum Viete Ako sa na­hrá­val vyše dvoch me­sia­cov v SMT Stu­diu a zmes­tilo sa naň viac ako 50 mi­nút kva­lit­nej a ori­gi­nál­nej slo­ven­skej hudby. Od­kazy na ko­rene slo­ven­skej ľu­do­vej tra­dí­cie ne­náj­dete len v sa­mot­ných sklad­bách, ale aj v bo­ok­lete al­bumu. Et­no­lo­gička Jana Am­bró­zy­ová ku kaž­dej skladbe pri­pra­vila pod­robný et­no­lo­gický po­pis, ktorý od­halí pô­vod slo­ven­ských piesní z al­bumu.

Lí­der ka­pely Ľu­dové Mla­distvá má od al­bumu vy­soké oča­ká­va­nia: “Vždy som si klá­dol vy­soké ciele a z tohto al­bumu by som chcel mať niečo veľ­ko­lepé,” ho­vorí. “Mám však sa­moz­rejme aj ob­rov­ský re­špekt a obavy, ako bude al­bum pri­jatý. Pre al­bum sme však uro­bili ma­xi­mum.”

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: ar­chív ľu­dové mla­distvá

Fi­lo­zo­fia vy­tvá­rať zo sta­rých vecí nové sa zrkadlí nie­len na ce­lom de­bu­to­vom al­bume, ale aj v ori­gi­nál­nom eko­lo­gic­kom kon­cepte turné k al­bumu s náz­vom Viete ako – Eko tour 2018. “Naša tvorba je úzko pre­po­jená s tra­dí­ciami, prí­rodu máme veľmi radi, pre na­šich pred­kov bola na pr­vom mieste. Tieto ko­rene je ob­čas dobré si pri­po­me­núť, prí­roda je to­tiž vzácna rov­nako ako pro­stre­die, v kto­rom ži­jeme. Preto sme vy­mys­leli eko­lo­gické turné, po­čas kto­rého sa bu­deme sna­žiť ro­biť čo naj­viac vecí eko. Lebo, viete ako…” kon­šta­tuje s úsme­vom Majlo.

Sé­ria kon­cer­tov za­čína už 12. mája v No­vom Meste nad Vá­hom, od­kiaľ po­chá­dza front­man ka­pely, a tak ok­rem kon­certu pre­behne v tomto meste aj menší “ro­dinný” krst. Turné fi­ni­šuje veľ­ko­le­pým krs­tom v Bra­ti­slave 11. júna v Slo­ven­skom roz­hlase v sále č. 1. Na eko kon­cepte turné sa po­die­ľajú aj par­tneri, vďaka kto­rým sa bude ka­pela po­čas kon­cer­tov pre­sú­vať na elek­tro­mo­bi­loch, kon­certy bude pro­pa­go­vať na še­tr­ných LED bill­bo­ar­doch, pre fa­nú­ši­kov chystá li­mi­to­vanú se­cond­hand edí­ciu tri­čiek alebo špe­ciálne eko sto­ličky. Vstup na krst v Bra­ti­slave je za­darmo, Ľu­dové Mla­distvá po­zý­vajú kaž­dého, kto má chuť spoz­nať ich ori­gi­nálnu tvorbu.

Pridať komentár (0)