Matúš Čupka: Keď mi je naj­hor­šie, nemô­žem dovo­liť, aby to skon­čilo. Bra­ti­slava totiž svoju Zelenú hliadku potre­buje

Zuzana Kaššáková / 6. november 2016 / Rozhovory

Zelená hliadka sa už nie­koľko rokov snaží bojo­vať za kraj­šiu Bra­ti­slavu – bez odpad­kov, sklá­dok a nele­gál­nych reklám. Ako sa im to darí sa dočí­taš v tomto roz­ho­vore so zakla­da­te­ľom Zele­nej hliadky – Matú­šom Čup­kom.

Prečo Zelená Hliadka vznikla? Kto stál na jeho začiatku?

Vznikla preto, lebo sme sa spolu s bra­tom Ondre­jom chceli anga­žo­vať v pros­pech kraj­šieho pro­stre­dia, v kto­rom sme vyras­tali. Naj­skôr sme neve­deli, na čo sa vrhnúť skôr, a preto nám pomohla dis­ku­sia o čis­tote Bra­ti­slavy pred MS v hokeji roku 2011. Zbie­rať odpadky je totiž tak krásne jed­no­du­ché a čis­tota verej­ných pries­to­rov sa týka nás všet­kých. Tak sme sa 8.4.2011 prvý­krát zobrali von s gelit­kami a ruka­vi­cami. V stre­do­vom páse Trnav­skej cesty sme naz­bie­rali naše prvé štyri ige­litky a kar­tó­novú kra­bicu.

Koľko stá­lych čle­nov momen­tálne máte? Uví­tate aj ďal­ších čle­nov? Ako prí­pad­ných záu­jem­cov vybe­ráte?

V tvrdom jadre je momen­tálne 102 ľudí, ktorí počas exis­ten­cie Hliadky pomá­hali či pomá­hajú pra­vi­delne. Prie­merná účasť sa však pohy­buje na úrovni 12tich dob­ro­voľ­ní­kov na každú akciu. Nových čle­nov radi uví­tame a špe­ciálne záu­jem­cov nevy­be­ráme. Stačí prísť a pomôcť.

park

Ak má nie­kto záu­jem pomôcť Vášmu zdru­že­niu, aké má mož­nosti?

Počas našej sezóny trva­jú­cej medzi kon­com marca a kon­com novem­bra orga­ni­zu­jeme pri­bližne 160 – 200 dob­ro­voľ­níc­kych akcií. Ide o naj­rôz­nej­šie čin­nosti od men­ších Spot­Fi­xov, rie­še­nie men­ších prob­lé­mov ako roz­bitý chod­ník či zaned­baná zeleň, či pou­lič­ných zbe­rov cez prácu v našej dielni alebo na našej záh­rade až po veľký Spot­Fix a lik­vi­dá­ciu čier­nych sklá­dok. Počas pra­cov­ných dní sa stre­tá­vame o 18:30, počas víken­dov o 9:30. Stačí sle­do­vať našu fb stránku a člo­vek sa dozvie všetko pod­statné.

Čo je vaším hlav­ným cie­ľom? Akým oblas­tiam sa venu­jete?

Cie­ľom je scit­li­vo­va­nie verej­nosti voči prob­lé­mom našich ulíc či verej­ných pries­to­rov. Ide nie­len o čis­totu, ale aj základnú údržbu zábradlí, ochranu zelene naprí­klad pred autami, bez­ba­ri­é­ro­vosť a podobne. Naj­viac sme známi našou agen­dou odstra­ňo­va­nia čier­nych sklá­dok. Tých sa nám poda­rilo zatiaľ odstrá­niť rov­ných 100. Naj­dô­le­ži­tej­šou agen­dou je však snaha pôso­biť na všetky bra­ti­slav­ské samosprávy, aby vní­mali prob­le­ma­tiku čier­nych sklá­dok ako dôle­žitú i hodnú pozor­nosti. Záro­veň, aby nevní­mali sta­rost­li­vosť o naše ulice len vo forme kose­nia trávy či vysy­pá­va­nia odpad­ko­vých košov.

Čo pova­žu­ješ za naj­väč­šie pre­kážky pri vašej práci? Sú to neochota zo strany vlád­nych inšti­tú­cií, legis­la­tívne, finančné či iné obme­dze­nia?

Je to nezá­u­jem samospráv. Nie že by aktívne proti nám vystu­po­vali, ale naše mesto im je akoby ukrad­nuté. Radi sa chlá­cho­lia svo­jim urbán­nymi mýtmi o tom, ako sú Slo­váci hrozne nezod­po­vední, a preto nemá zmy­sel zastávky MHD udr­žia­vať, koše čis­tiť či graf­fiti odstra­ňo­vať. Naozaj­stné zmeny v práci samospráv sa nám nepo­da­rilo dosiah­nuť, a to je frus­tru­júce. Poda­rilo sa však pre­sa­diť rých­lej­šie odstra­ňo­va­nie čier­nych sklá­dok na Magis­tráte či nedávne odstrá­ne­nie reklam­ných troj­no­žiek. Oby­va­te­ľom tohto mesta nestačí posta­viť raz za 25 rokov most cez Dunaj či zre­kon­štru­ovať elek­trič­kovú trať do Dúb­ravky. Chce to viac možno menej vidi­teľ­ných sys­té­mo­vých zmien.

prezencny

Máš stále elán do takejto práce? Keď sa Vám po ťaž­kej práci konečne podarí vyčis­tiť, upra­viť určitý objekt a za nie­koľko dní je všetko ako po sta­rom.. Nie je to pre teba demo­ti­vu­júce?

Neviem či by som to nazý­val elá­nom. Je to skôr zod­po­ved­nosť voči všet­kým ľuďom, ktorí myš­lienke Hliadky uve­rili či do nej dokonca vra­zili svoje peniaze cez finančné dary. Ono para­doxne sa uka­zuje, že nami rie­šené miesta zostá­vajú v lep­šom stave aj dlhé mesiace. Počmá­rať totiž Vinoh­rady tak ako boli pred­tým by si vyža­do­valo veľa času i peňazí. Rov­nako odstrá­niť naše kve­ti­náče naprí­klad na Hál­ko­vej a znovu zde­mo­lo­vať zeleň. Sub­jek­tívne mám pocit, že sa nám možno v malom roz­sahu darí Bra­ti­slavu postupne opra­vo­vať. Ak nám však naprí­klad počmá­rajú nama­ľo­vanú zastávku Eko­no­mická uni­ver­zita, tak to beriem s humo­rom. Dám si úlohu na zoznam a podľa časo­vých mož­ností opäť čmá­ra­nice pre­triem. Dob­ro­voľ­níc­tvo i akti­viz­mus v Bra­ti­slave ma totiž naučili urči­tej tvrdo­hla­vosti. Menej zod­po­ved­ných oby­va­te­ľov mesta nezme­ním. Svo­jou prá­cou im však môžem nasta­viť určitú hra­nicu.

Dá sa popri Zele­nej hliadke stí­hať aj iná práca, veno­va­nie sa rodine, pria­te­ľom a podobne?

Iná práca určite nie. V minu­losti som Hliadku kom­bi­no­val s prá­cou v kor­po­ráte či v inom občian­skom zdru­žení a musel som robiť kom­pro­misy. Ak však chcem robiť Hliadku poriadne a kva­litne, tak sa musím veno­vať naplno nej. Preto som vďačný množ­stvu našich dar­cov za to, že si môžem z ich finan­cií vyplá­cať mini­málnu mzdu.

Pokiaľ ide o rodinu a pria­te­ľov, tak je to dosť zlo­žité. Pri výchove nášho 1,5-ročného syna tak musí viac makať moja Zuzka a na pria­te­ľov času veľa nie je. S ras­tú­cim vekom sa stáva pohoda pri seriáli v kruhu rodiny akýmsi vrcho­lom relaxu. Do konca života však takto žiť nemô­žem, a preto verím, že sa neskôr podarí staré kama­rát­ske väzby obno­viť.

ekonomicka

Mys­líš si, že sú ľudia na Slo­ven­sku pri­pra­vení na zod­po­vedný prí­stup k mestu, v kto­rom žijú? Teda, že nebudú odha­dzo­vať odpadky na zem, nebudú zakla­dať a využí­vať čierne skládky, par­ko­vať na chod­ní­koch a podobne?

Nemys­lím si, že Slo­vák je výrazne iný od Dána či Fran­cúza alebo Rakú­šana. Platí však jed­no­du­ché pra­vidlo, a to, že v dôs­toj­nom pro­stredí sa ľah­šie správa dôs­tojne ako v takom, aké máme v Bra­ti­slave. Ak by samosprávy uká­zali svoju ochotu sta­rať sa o svoj maje­tok a aj by to efek­tívne robili, tak verím, že mlčiaca väč­šina by sa sprá­vala zod­po­vedne. Dnes je to však tak, že naše verejné pries­tory sú na agre­si­vitu a nezod­po­ved­nosť priam stvo­rené. Na počmá­ra­ných či pole­pe­ných divo­kých par­ko­vis­kách, kto­rými sú naše mnohé ulice, sa ani inak sprá­vať nedá.

Spo­mí­naš si aj na situ­áciu, kedy si mal chuť “to celé zaba­liť”?

Takých bolo cel­kom dosť. Najmä počas víken­do­vých veče­rov toho mám cel­kom plné zuby pri­čom mesiace sep­tem­ber a októ­ber sú v tomto naj­hor­šie. Od začiatku marca toho totiž máme za sebou cel­kom dosť a koniec novem­bra ešte ďaleko. Často však roz­mýš­ľam nad tým, čo sa odo­hráva v hlave člo­veka, ktorý len tak do jarku vyhá­dže 15 vriec s azbes­tom či kuri­é­rovi, ktorý si zapar­kuje medzi dva naše kve­ti­náče na zeleni, lebo sa tam zmestí. Veľmi dôle­žité je preto čer­pať inšpi­rá­ciu zo zahra­ni­čia. Naprí­klad milu­jem stránku odde­le­nia dopravy mesta New York. Tam krásne uka­zujú každý deň, ako robiť pre mesto jed­no­du­cho, lacno a zod­po­vedne. Kľú­čová je však tá už spo­mí­naná zod­po­ved­nosť. Aj keď mi je naj­hor­šie, tak nemô­žem dopus­tiť, aby Zelená hliadka len tak skon­čila len kvôli tomu, že by ma to neba­vilo. Mys­lím si totiž, že Bra­ti­slava svoju Hliadku potre­buje.

14445930_1125551267526117_1347621526823283113_n

Ktorý prob­lém v Bra­ti­slave pova­žu­ješ momen­tálne za najak­tu­ál­nejší?

To je veľmi zlo­žitá otázka, lebo ťažko vybrať niečo kon­krétne. Ak by som však musel, tak sú to tie urbánne mýty v hla­vách nie­len verej­nosti, ale aj úrad­ní­kov či komu­nál­nych poli­ti­kov. Natrieť zastávku MHD nemá zmy­sel, lebo ju nie­kto hneď počmára. Pri­tom máme v Bra­ti­slave pri­bližne 100 aktív­nych spre­je­rov. To je strašne málo na tak veľké mesto. Kla­sické „nedá sa“, „nie je naša zod­po­ved­nosť“ či „nie sú peniaze“ potom už poznáme. Chce to abso­lútny obrat v mys­lení o našich mes­tách, úlo­hách samospráv, dob­ro­voľ­ní­kov, akti­vis­tov či verej­nosti.

Ako rea­guje magis­trát na vašu čin­nosť? Sna­žia sa s vami spo­lu­pra­co­vať alebo vám hádžu „polená pod kolená“?

Nijak špe­ciálne. V prí­pade čier­nych sklá­dok máme s ním spo­lu­prácu vo forme prázd­nych kon­taj­ne­rov, ktoré nám dodajú na naše akcie. Raz som sa stre­tol s býva­lým pri­má­to­rom a raz s tým súčas­ným. V pod­state nás samosprávy nechá­vajú tápať v tme. Nech si robíme čo chceme a nech ich neot­ra­vu­jeme. Akoby sme boli akási sku­pinka bláz­nov s pre­byt­kom voľ­ného času a feti­šom vo forme úpravy verej­ných pries­to­rov.

praca

Ktorá mest­ská časť Bra­ti­slavy je na tom podľa teba naj­hor­šie?

Vše­obecne by sa dalo pove­dať, že síd­liská sú na tom naj­hor­šie. Zlé miesta náj­deme v Ruži­nove, Petr­žalke či Novom Meste. Prek­va­pil ma však stav nie­kto­rých ulíc priamo v cen­tre. Naprí­klad Kozia či Marián­ska sú v hroz­nom stave. Špe­ciálne by som preto neve­del nič vypic­hnúť. Naprí­klad taký Pen­ta­gon má nie­koľko anga­žo­va­ných oby­va­te­ľov a skvelú prácu tam robí Mixk­lub. Kop­čany majú rov­nako anga­žo­va­ných oby­va­te­ľov. Tieto kedysi smutne známe loka­lity sa tak dostá­vajú skôr do bra­ti­slav­ského prie­meru, čo však stále nie je veľmi výhra.

Nebo­jíš sa toho, že raz sa už v Bra­ti­slave nebu­deš mať čomu veno­vať?

To ani náho­dou ;)

Zdroj: Face­book Zelená Hliadka

Pridať komentár (0)