Naj­po­hodl­nej­šie štú­dium jazyka? Duolingo

Michal Tomek / 15. marec 2014 / Business

Ešte si pamä­táme, aké to bolo v škole. Uči­teľka nám dik­to­vala vety, my sme pre­kla­dali a učili sa nemčinu, anglič­tinu alebo iný jazyk. Prav­de­po­dobne sa to stále takto robí. Duolingo však doka­zuje, že sa to dá aj inak.

V novem­bri 2011 spus­tila sku­pina nad­šen­cov na čele s Luis von Ahnom (inak tvor­com reCapt­cha) a Save­ri­nom Hac­ke­rom webovú službu Duolingo. Už z názvu je jasné, že vám má pomá­hať vo výučbe nových jazy­kov.

Po regis­trá­cii si vybe­riete zo šies­tich jazy­kov – anglický, nemecký, špa­niel­sky, talian­sky por­tu­gal­ský alebo fran­cúz­sky. Jeden z nich slúži ako váš odra­zový mos­tík pre ostatné. To zna­mená, že pre Slo­vá­kov je ovlá­da­nie aspoň anglič­tiny (alebo iného jaz­kyka) nevy­hnut­nos­ťou.

Po pri­hlá­sení sa môžete začať učiť. Buď dopĺňate vety alebo slová, prí­padne vybe­ráte z via­ce­rých mož­ností. Čo je na tom ale moti­vu­júce? Každý uží­va­teľ zís­kava body a postu­puje do rôz­nych leve­lov. Tak má pocit, akoby hral hru. Záro­veň môže svoje výsledky zdie­ľať a súpe­riť tak s inými.

Pomerne pod­statná infor­má­cia je, že appka je zadarmo. A naozaj zadarmo, bez reklám. V čom teda spo­číva uni­kátny biz­nis model Duolinga? Ak nie­kto chce pre­lo­žiť web­stránku, pošle ju tímu z Duolingo. Tí pôvodný text využijú v apli­ká­cii pre štu­den­tov. To zna­mená, že štu­denti sa síce učia, no pre­klad je reálny, pre exis­tu­júci web. Za pre­klad potom zadá­va­teľ zaplatí.

zdroj: duolingo.com

Duolingo fun­guje tak na smart­fó­noch ako aj na tab­le­toch a desk­to­poch. Do star­tupu inves­to­vali také osob­nosti ako Ash­ton Kut­cher či Tim Fer­ris. Títo poskytli svoje inves­tí­cie ešte v prvej sérií fun­dingu v roku 2011. Feb­ruár tohto roku pri­nie­sol už sériu C so sumou 20 mili­ó­nov USD. Stá­lym inves­to­rom do Duolinga je venutre capi­tal firma Union Squ­are Ven­tu­res. Tá sa zúčast­nila všet­kých troch kôl finan­cov­nia.

Na záver ostáva pove­dať už len dve veci. Apple vyhlá­sil Duolingo za appku roka 2013 a pokiaľ vám váš jazyk v tejto appke chýba, kon­tak­tujte Duolingo Incu­ba­tor.

Pridať komentár (0)