Michal Zamboj – mladý slo­vák, ktorý štu­duje mate­ma­tiku žon­glo­va­nia

Veronika Horváthová / 8. júna 2016 / Rozhovory

Inšpi­ra­tívny cha­lan Michal Zamboj nám poroz­prá­val o tom, kde sa dajú jeho výpočty z mate­ma­tiky žon­glo­va­nia využiť, o tom, čo pove­dali na Mat­fyze, keď pri­šiel s takýmto bláz­ni­vým nápa­dom a tiež, čo preňho žon­glo­va­nie zna­mená.

Ahoj Michal, zaobe­ráš sa mate­ma­ti­kou žon­glo­va­nia, ako si sa k tomu dostal?

Všetko to začalo cez pre­stávky na gym­ná­ziu. So žon­glo­va­ním pri­šiel spo­lu­žiak a mňa to ihneď chy­tilo. Potom zapra­co­vala moja súťa­ži­vosť a ja som sa začal rýchlo učiť nové triky. Mnoho z týchto tri­kov bolo zapí­sa­ných pomo­cou čísel. Jed­no­du­chý mate­ma­tický prin­cíp som rýchlo pocho­pil a začal som si skú­šať nejaké vlastné nápady. Hlb­šie som do mate­ma­tiky žon­glo­va­nia pre­ni­kol počas štú­dia mate­ma­tiky pri spra­co­vá­vaní baka­lárky a dip­lomky.

Vysvetli nám v skratke, čo teda celý deň robíš? Počí­taš ako správne hádzať lop­tičky? :)

To je práve tá zásadná otázka. Pred­tým, než si spo­čí­tame ako lop­tičky hádzať, musíme vedieť ako žon­glo­va­nie popí­sať. Dnes exis­tuje nie­koľko spô­so­bov mate­ma­tic­kého zápisu žon­glo­va­nia, ktoré sa líšia podľa toho, aké triky uva­žu­jeme, pres­nej­šie pove­dané, v akom modeli sa pohy­bu­jeme. Fas­ci­nu­júce je pre mňa najmä skú­mať vzťahy medzi jed­not­li­vými popismi, a tým pádom nové mož­nosti tri­kov. Počí­ta­nie je už potom len tri­via­lita :).

Ako to teda fun­guje – ty si vypo­čí­taš, ako by si mal opti­málne vyho­diť lop­tičky a potom to skú­šaš, alebo to už máš vytré­no­vané v ruke a potom ana­ly­zu­ješ tie javy?

V prvom rade musíme do žon­gléra nain­šta­lo­vať akýsi vnú­torný met­ro­nóm. Mate­ma­tická pred­stava je potom taká, že na jeden úder chy­tíme a vyho­díme (v nulo­vom čase) lop­tičku. Kaž­dému hodu takto vieme pri­ra­diť výšku, t.j. počet úde­rov, kým lop­tička dopadne. Na žon­glér­sky trik sa potom môžeme dívať ako na postup­nosť výšok hodov.

Väč­šina žon­glé­rov má natré­no­va­ných nie­koľko kon­krét­nych postup­ností. Nový trik oby­čajne vzniká na papieri alebo v neja­kom simu­lá­tore a potom sa tré­nuje. Ja osobne si počas žon­glo­va­nia v hlave hovo­rím čísla jed­not­li­vých hodov, ktoré hádžem. Vďaka tré­ningu viem ich pri­bližnú výšku a pora­die v akom dopadnú a nemám prob­lém si „za letu“ odhad­núť vhodnú postup­nosť.

13389025_10209866064714771_1680440404_o

Vo filme Beau­ti­ful Mind Rus­sel Crowe zahral mate­ma­tika, kto­rému išli v hlave vkuse vzorce. Je to tak aj u teba? Ako berieš žon­glo­va­nie – ako odre­a­go­va­nie, alebo skôr ako výskum do práce?

Pre mňa je žon­glo­va­nie najmä ume­nie a istý spô­sob úniku z rea­lity. Triky, ktoré popi­su­jem mate­ma­ticky, väč­ši­nou ani netré­nu­jem. Bás­nik sa vyjad­ruje skla­da­ním slov, maliar pou­žíva farby, ja sa sna­žím vyjad­ro­vať svoje pocity pohy­bom lop­ti­čiek alebo kuže­ľov.

Často­krát sa stra­tím v abs­trakt­ných pred­sta­vách a pri­stih­nem sa pri tom, ako sa hrám s gra­vi­tá­ciou hru na to, kto pos­kladá krajší svet. Veľmi podobne však pre­ží­vam mate­ma­tické báda­nie a pocho­pe­nie novej súvis­losti v mate­ma­tike ma napĺňa rov­na­kou eufó­riou ako vyjad­re­nie neja­kého pocitu alebo myš­lienky v žon­glo­vaní.

Aká bola reak­cia u vás na Mat­fyze, keď si pri­šiel s nápa­dom písať o žon­glo­vaní?

Kým som sa na to odvá­žil nie­koho spý­tať, tak som tento nápad nosil v hlave pomerne dlho. Odpo­veď od docenta Sla­víka však bola plná opti­mizmu a ori­gi­na­lita témy ho pote­šila. Na roz­diel od iných mat­fy­zá­kov, sa mi ho však nepo­da­rilo naučiť prak­ticky žon­glo­vať. :-)

Cel­kovo sú mat­fy­záci mate­ma­ti­kou žon­glo­va­nia oča­rení a často­krát sa mi stane, že nie­kto moju prácu spozná úplne mimo môj okruh ľudí. Počas štát­nic sa všetci drtili a zlie­pali posledné kúsky vedo­mostí a ja som sa miesto toho roz­cvi­čo­val s pia­timi lop­tič­kami na scho­doch. Efekt bol taký, že počas mojej pre­zen­tá­cie bolo v miest­nosti pre 15 ľudí asi 30 účast­ní­kov. :-) Záro­veň som dostal nie­koľko pozvá­nok na pred­nášky.

Koľko ľudí na svete sa zaoberá mate­ma­ti­kou žon­glo­va­nia? Máte nejaké mee­tingy?

Mate­matka žon­glo­va­nia je pomerne mladá teória, pre­sa­dila sa v posled­ných 30 – 40 rokoch. Zaobe­rajú sa ňou oby­čajne mate­ma­tici, ktorí žon­glo­vať vedia a tých až tak veľa nie je. Medzi top osob­nosti pat­ria naprí­klad Claude Shan­non, nosi­teľ Nobe­lo­vej ceny, po kto­rom sú takz­vané Shan­no­nove vety o žon­glo­vaní.

Vrchol­nou osob­nos­ťou v kom­bi­na­to­rike je Ronald Gra­ham, ktorý dokonca vystu­po­val v Cirque du Soleil a pub­li­ko­val nie­koľko hlb­ších člán­kov o žon­glo­vaní. Nedávno som si robil rešerš v tejto oblasti a bol som až prek­va­pený koľko nových člán­kov pri­budlo.

Mee­tingy kon­krétne o mate­ma­tike žon­glo­va­nie však nie sú. Napriek tomu na žon­gér­skych stre­táv­kach robím works­hopy o mate­ma­tike, na kto­rých sa podie­ľajú aj žon­gléri s mate­ma­tic­kým vzde­la­ním. Špe­ciálne som vysvet­ľo­val mate­ma­tiku žon­glo­va­nia naprí­klad v Mní­chove, Tou­louse, či Brun­necku na Európ­skej žon­glér­skej stre­távke – naj­väč­šej žon­glér­skej akcii na svete.

13413832_10209866068994878_1013041272_n

Znie to strašne zau­jí­mavo. Sú tvoje výsledky pou­ží­vané aj v iných oblas­tiach ako v tej žon­glo­va­cej?

Moje výsledky sú apli­ko­va­teľné naprí­klad v kom­bi­na­to­rike, algebre, teórii gra­fov a infor­ma­tike. Vo vše­obec­nosti sa výsledky v žon­glo­vaní pou­žili na výskum robo­tiky alebo na obja­ve­nie nových tvr­dení v algebre. Dnes sa hovorí aj o astro­fy­zike, kde sa žon­glo­va­nie pri­rov­náva k pohybu komét. Žon­glo­va­nie však slúži aj didak­ticky, pekne sa pomo­cou neho dá uká­zať, ako mate­ma­tika skúma a popi­suje javy tohto sveta.

Takže v pod­state si žiješ svoj sen! Spo­jil si tvoju vášeň s prá­cou, však?

Našťas­tie si svoje sny žijem celý život. Spo­je­nie mate­ma­tiky a žon­glo­va­nia je čereš­nič­kou na torte. Je krásne, že môžem pre­pá­jať obe svoje vášne i prácu záro­veň. Vždy sa teším, keď mate­ma­tiku žon­glo­va­nia pred­ná­šam ľuďom a moti­vu­jem ich tým buď k mate­ma­tic­kému výskumu alebo k žon­glo­va­niu.

Čo by si odpo­ru­čil mla­dým ľuďom, ktorí majú nejaké hobby a chceli by sa tým začať živiť, ale neve­dia presne ako na to?

Odpo­rú­čam im choďte do toho a robte to naplno. Výsle­dok je však veľ­kou nezná­mou, hlavne v našich pome­roch. Jed­notný ani jed­no­du­chý recept neexis­tuje a pre­ká­žok je mnoho. Člo­vek sa musí vedieť obra­cať v mno­hých veciach, hlavne ak chce vystu­po­vať. Či už je to spô­sob pre­zen­tá­cie, práca so svet­lom, zvu­kom, kos­týmy atď.

Ak chcem v ľuďoch zane­chať nejaký dojem z vystú­pe­nia, musí to byť dotia­hnuté do kaž­dého detailu. Sú žon­gléri, ktorí sa žon­glo­va­ním živia, ale i takí, ktorí sa nepre­sa­dili a žon­glo­va­nie si pone­chali ako hobby pri svo­jej práci. Ja osobne by som sa čisto žon­glo­va­ním živiť nech­cel, bojím sa totiž, že by ma pre­stala pásová výroba pred­sta­vení baviť a začal by som sa opa­ko­vať. Omnoho viac ma baví mať pár vystú­pení do roka, ktoré majú svoju atmo­sféru, sú vždy nie­čím nové a neopa­ko­va­teľné.

13351006_10209866067954852_1998704907_o

Žon­glu­ješ stále aktívne? Kde by sme ťa mohli vidieť?

Žon­glu­jem verejne hneď v nie­koľ­kých zmys­loch. Jed­nak sú to works­hopy a vystú­pe­nia, nakoľko však bývam v Prahe, oby­čajne sa pohy­bu­jem po čes­kých fes­ti­va­loch pohy­bovo ume­lec­kého zame­ra­nia, ale nestra­tím sa ani na firem­ných akciách. Mojou abso­lút­nou srd­cov­kou je fes­ti­val pan­to­mímy a pohy­bo­vých diva­diel PAN v Lip­tov­skom Miku­láši. Tak­tiež sa zúčas­ňu­jem na spo­lu­práci s inými žon­glérmi, či umel­cami, v posled­nej dobe naprí­klad s Kyse­lími Kras­taf­cami, alebo V.O.S.A. The­atre z Česka.

Za druhé sú to moje popu­la­ri­začné pred­nášky cez Uni­ver­zitu Kar­lovu, jedna taká sa chystá v júli na Fes­ti­vale Fan­tá­zie v Cho­těboři. Okrem toho spo­lu­pra­cu­jem na Social cir­ku­so­vých pro­jek­toch s čes­kým Cir­ko­ne­tom. Nedávno som z vlast­nej ini­cia­tívy a s dvoma ďal­šími žon­glérmi šiel do Gab­čí­kova tro­chu rozp­tý­liť deti ute­čen­cov. Ďalej som zor­ga­ni­zo­val zatiaľ naj­väčší slo­ven­ský žon­glér­sky fes­ti­val Košický KUŽEĽ a tento rok v sep­tem­bri ho v Kysaku chcem zopa­ko­vať, tam ma uvi­díte určite!

Posledná otázka – plá­nu­ješ učiť žon­glo­vať aj tvojho syna?

Posledná a záro­veň naj­ťaž­šia. :-) Čo plá­nu­jem ja a čo bude chcieť môj syn sa môže líšiť. Určite mu k tomu vytvo­rím vhodné pro­stre­die aj ho to naučím, či ho to ale bude baviť, to teraz nedo­ká­žem pove­dať. Môj syn bude mať celý život na to, aby si plnil svoje vlastné sny.

zdroj foto­gra­fií: archív M. Zamboja

Pridať komentár (0)