Minec­raft pomá­ha deťom s autiz­mom žiť lep­ší život

Rudolf Nečas / 1. apríla 2016 / Lifehacking

Všet­ky deti milu­jú budo­va­nie nových sve­tov v Minec­raf­te. Ten tým, kto­ré žijú s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra tiež poskyt­ne spô­so­by, ako sa zapo­jiť v ško­le a budo­vať zdra­vý spo­lo­čen­ský život.

Dve hodi­ny sever­ne od Syd­ney, deti z 3 – 6 Rain­bow, trie­dy v ško­le Aspect Hun­ter kom­bi­nu­jú­cej tre­tiu až šies­tu trie­du, hra­jú Minec­raft. Štu­den­ti sú usmie­va­ví, tem­pe­ra­ment­ní a uke­ca­ní – pres­ne to, čo by si oča­ká­val od akej­koľ­vek sku­pi­ny detí vo veku 8 až 11 rokov.

teaching-asd-kids-with-minecraft-00014904-still011

foto: cnet.com

Ale táto trie­da je tro­chu iná. Je pre deti s poru­chou autis­tic­ké­ho spek­tra (PAS), čo je diag­nó­za, kto­rá pokrý­va širo­kú šká­lu prob­lé­mov so sociál­nou inte­rak­ci­ou, komu­ni­ká­ci­ou a opa­ku­jú­cim sa sprá­va­ním. Napriek tomu to tak vôbec nevy­ze­rá, pre­to­že deti spo­lu vzru­še­ne hra­jú Minec­raft. Odke­dy Mojang, teraz vo vlast­níc­tve spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, prvý krát v roku 2009 vydal túto nesmier­ne popu­lár­nu hru, vytvo­ri­la sa fanú­ši­kov­ská základ­ňa uči­te­ľov, rodi­čov a detí žijú­cich s PAS.

Hra je posta­ve­ná oko­lo ťaže­nia zdro­jov, ako sú rudy a dre­vo a ich využí­va­ní pre vytvá­ra­nie nára­dia, stro­jov a budov. Je tiež veľ­mi logic­ká, pre­to­že hrá­či potre­bu­jú zbie­rať toto, aby moh­li posta­viť tam­to. “Posky­tu­je infor­má­cie v obra­zo­vom for­má­te a urči­té množ­stvo pred­ví­da­teľ­nos­ti,” hovo­rí Vic­to­ria Todd, psy­cho­lo­gič­ka z Autism Spect­rum Aus­tra­lia (Aspect).

Aspect je pop­red­ný národ­ný posky­to­va­teľ vzde­lá­va­nia, pod­po­ry, diag­nos­tic­ké­ho posu­dzo­va­nia a ďal­ších slu­žieb pre ľudí s autiz­mom. Jeho uči­te­lia ako Craig Smith, zástup­ca ria­di­te­ľa ško­ly Aspect Hun­ter v regi­ó­ne Hun­ter Val­ley sever­ne od Syd­ney spra­vil z Minec­raf­tu veľ­kú časť výuč­by tried, ako je 3 – 6 Rain­bow.

Minec­raft posky­tu­je štu­den­tom “ove­ľa zro­zu­mi­teľ­nej­šiu ver­ziu sku­toč­né­ho sve­ta,” hovo­rí Smith, pre­to­že pred­sta­vu­je myš­lien­ky pria­mo­čia­ro a vizu­ál­nym spô­so­bom. Vidiac jeho poten­ciál, uči­teľ­ský zbor z Aspect začal navrho­vať a tes­to­vať lek­cie integ­ru­jú­ce Minec­raft na začiat­ku roku 2013. Nauči­li sa hrať hru, nav­šte­vo­va­li navzá­jom svo­je trie­dy, posky­to­va­li si spät­nú väz­bu a zlep­ši­li svo­je metó­dy. Tie­to skú­se­nos­ti, spo­lu s ich odbor­ný­mi zna­los­ťa­mi v oblas­ti autiz­mu, pomoh­li per­so­ná­lu Aspect vytvo­riť výuč­bu zalo­že­nú na Minec­raf­te pre pred­me­ty sia­ha­jú­ce od anglič­ti­ny a vedy až k zeme­pi­su a ume­niu.

Aspect vla­ni mno­ho tých­to plá­nov zve­rej­ne­nil v kni­he “Minec­raft in your Class­ro­om”, kto­rá je zadar­mo k dis­po­zí­cii na stia­hnu­tie v App­le iBo­oks­to­re. Smith a spo­lu­au­tor Heath Wild do nej zahr­nu­li učeb­né plá­ny a nápa­dy pre uči­te­ľov, kto­rí chcú zapo­jiť svo­jich štu­den­tov s iPad­mi a Minec­raf­tom.

Poru­cha autis­tic­ké­ho spek­tra pod­ľa ame­ric­ké­ho cen­tra pre kon­tro­lu a pre­ven­ciu cho­rôb pos­ti­hu­je 74 mili­ó­nov ľudí, ale­bo 1 per­cen­to sve­to­vej popu­lá­cie. Mno­hí s tou­to poru­chou majú prob­lé­my hovo­riť a chá­pať iné myš­lien­ky a emó­cie ľudí, rov­na­ko ako ich vlast­né. Toto mno­hým deťom sťa­žu­je tvo­riť trva­lé vzťa­hy s ľuď­mi oko­lo nich.

autism-feature-photo

foto: kars4kids.org

A v tom môže pomôcť Minec­raft.

Minec­raft posky­tu­je pro­stre­die, kto­ré pod­po­ru­je sociál­nu inte­rak­ciu, ako sa štu­den­ti učia komu­ni­ko­vať a hrať v pres­ne defi­no­va­ných pra­vid­lách hry. Uči­te­lia a odbor­ní­ci na autiz­mus po celom sve­te hovo­ria, že keď deti spo­loč­ne pra­cu­jú v reži­me pre via­ce­rých hrá­čov, zis­tia ako hovo­riť medzi sebou, zdie­ľa­jú nápa­dy a hovo­ria, čo chcú, aby ostat­ní spra­vi­li na ich pro­jek­te.

Štu­den­ti sú na začiat­ku frus­tro­va­ní a kri­čia, ale nako­niec prí­du na to, ako rie­šiť kon­flik­ty a využiť svo­je komu­ni­kač­né zruč­nos­ti,” hovo­rí Jes­si­ca Koeh­ler zo Spar­ki­ver­se Labs, let­né­ho tábo­ru v San Fran­cis­co Bay Area.

minecraft

foto: hi-tech.lenoardo.it

Smith hovo­rí, že rov­na­ko to fun­gu­je s autis­tic­ký­mi deť­mi – sú schop­né učiť sa sociál­ne lek­cie hra­ním Minec­raf­tu. Pocho­pe­ním logi­ky, pre­čo sa od ľudí oča­ká­va sprá­vať sa urči­tým spô­so­bom v kon­tex­te Minec­raf­tu, môžu apli­ko­vať tie isté pra­vid­lá, aby dáva­li zmy­sel v reál­nych situ­áciách.

Mys­lím, že to, čo sa naučia v Minec­raf­te sa veľ­mi pek­ne pre­mie­ta do reál­ne­ho sve­ta. Naj­mä, čo sa týka sociál­nych, emo­ci­onál­nych a orga­ni­zač­ných zruč­nos­tí,” hovo­rí Smith.

Minec­raft posky­tu­je deťom pohľad na svet a pra­vid­lá, kto­ré v ňom pla­tia. V trie­de pomá­ha uči­te­ľom uká­zať štu­den­tom, že mno­hé veci v reál­nom sve­te nie sú tak zlo­ži­té.

Smiling-child

foto: friendshipcircle.com

zdroj: cnet.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: iq.intel.com

Pridať komentár (0)