Minec­raft pomáha deťom s autiz­mom žiť lepší život

Rudolf Nečas / 1. apríla 2016 / Tools a produktivita

Všetky deti milujú budo­va­nie nových sve­tov v Minec­rafte. Ten tým, ktoré žijú s poru­chou autis­tic­kého spek­tra tiež poskytne spô­soby, ako sa zapo­jiť v škole a budo­vať zdravý spo­lo­čen­ský život.

Dve hodiny severne od Syd­ney, deti z 3 – 6 Rain­bow, triedy v škole Aspect Hun­ter kom­bi­nu­jú­cej tre­tiu až šiestu triedu, hrajú Minec­raft. Štu­denti sú usmie­vaví, tem­pe­ra­mentní a uke­caní – presne to, čo by si oča­ká­val od akej­koľ­vek sku­piny detí vo veku 8 až 11 rokov.

teaching-asd-kids-with-minecraft-00014904-still011

foto: cnet.com

Ale táto trieda je tro­chu iná. Je pre deti s poru­chou autis­tic­kého spek­tra (PAS), čo je diag­nóza, ktorá pokrýva širokú škálu prob­lé­mov so sociál­nou inte­rak­ciou, komu­ni­ká­ciou a opa­ku­jú­cim sa sprá­va­ním. Napriek tomu to tak vôbec nevy­zerá, pre­tože deti spolu vzru­šene hrajú Minec­raft. Odkedy Mojang, teraz vo vlast­níc­tve spo­loč­nosti Mic­ro­soft, prvý krát v roku 2009 vydal túto nesmierne popu­lárnu hru, vytvo­rila sa fanú­ši­kov­ská základňa uči­te­ľov, rodi­čov a detí žijú­cich s PAS.

Hra je posta­vená okolo ťaže­nia zdro­jov, ako sú rudy a drevo a ich využí­vaní pre vytvá­ra­nie nára­dia, stro­jov a budov. Je tiež veľmi logická, pre­tože hráči potre­bujú zbie­rať toto, aby mohli posta­viť tamto. “Posky­tuje infor­má­cie v obra­zo­vom for­máte a určité množ­stvo pred­ví­da­teľ­nosti,” hovorí Vic­to­ria Todd, psy­cho­lo­gička z Autism Spect­rum Aus­tra­lia (Aspect).

Aspect je pop­redný národný posky­to­va­teľ vzde­lá­va­nia, pod­pory, diag­nos­tic­kého posu­dzo­va­nia a ďal­ších slu­žieb pre ľudí s autiz­mom. Jeho uči­te­lia ako Craig Smith, zástupca ria­di­teľa školy Aspect Hun­ter v regi­óne Hun­ter Val­ley severne od Syd­ney spra­vil z Minec­raftu veľkú časť výučby tried, ako je 3 – 6 Rain­bow.

Minec­raft posky­tuje štu­den­tom “oveľa zro­zu­mi­teľ­nej­šiu ver­ziu sku­toč­ného sveta,” hovorí Smith, pre­tože pred­sta­vuje myš­lienky pria­mo­čiaro a vizu­ál­nym spô­so­bom. Vidiac jeho poten­ciál, uči­teľ­ský zbor z Aspect začal navrho­vať a tes­to­vať lek­cie integ­ru­júce Minec­raft na začiatku roku 2013. Naučili sa hrať hru, nav­šte­vo­vali navzá­jom svoje triedy, posky­to­vali si spätnú väzbu a zlep­šili svoje metódy. Tieto skú­se­nosti, spolu s ich odbor­nými zna­los­ťami v oblasti autizmu, pomohli per­so­nálu Aspect vytvo­riť výučbu zalo­ženú na Minec­rafte pre pred­mety sia­ha­júce od anglič­tiny a vedy až k zeme­pisu a ume­niu.

Aspect vlani mnoho týchto plá­nov zve­rej­ne­nil v knihe “Minec­raft in your Class­room”, ktorá je zadarmo k dis­po­zí­cii na stia­hnu­tie v Apple iBo­oks­tore. Smith a spo­lu­au­tor Heath Wild do nej zahr­nuli učebné plány a nápady pre uči­te­ľov, ktorí chcú zapo­jiť svo­jich štu­den­tov s iPadmi a Minec­raf­tom.

Poru­cha autis­tic­kého spek­tra podľa ame­ric­kého cen­tra pre kon­trolu a pre­ven­ciu cho­rôb pos­ti­huje 74 mili­ó­nov ľudí, alebo 1 per­cento sve­to­vej popu­lá­cie. Mnohí s touto poru­chou majú prob­lémy hovo­riť a chá­pať iné myš­lienky a emó­cie ľudí, rov­nako ako ich vlastné. Toto mno­hým deťom sťa­žuje tvo­riť trvalé vzťahy s ľuďmi okolo nich.

autism-feature-photo

foto: kars4kids.org

A v tom môže pomôcť Minec­raft.

Minec­raft posky­tuje pro­stre­die, ktoré pod­po­ruje sociálnu inte­rak­ciu, ako sa štu­denti učia komu­ni­ko­vať a hrať v presne defi­no­va­ných pra­vid­lách hry. Uči­te­lia a odbor­níci na autiz­mus po celom svete hovo­ria, že keď deti spo­ločne pra­cujú v režime pre via­ce­rých hrá­čov, zis­tia ako hovo­riť medzi sebou, zdie­ľajú nápady a hovo­ria, čo chcú, aby ostatní spra­vili na ich pro­jekte.

Štu­denti sú na začiatku frus­tro­vaní a kri­čia, ale nako­niec prídu na to, ako rie­šiť kon­flikty a využiť svoje komu­ni­kačné zruč­nosti,” hovorí Jes­sica Koeh­ler zo Spar­ki­verse Labs, let­ného táboru v San Fran­cisco Bay Area.

minecraft

foto: hi-tech.lenoardo.it

Smith hovorí, že rov­nako to fun­guje s autis­tic­kými deťmi – sú schopné učiť sa sociálne lek­cie hra­ním Minec­raftu. Pocho­pe­ním logiky, prečo sa od ľudí oča­káva sprá­vať sa urči­tým spô­so­bom v kon­texte Minec­raftu, môžu apli­ko­vať tie isté pra­vidlá, aby dávali zmy­sel v reál­nych situ­áciách.

Mys­lím, že to, čo sa naučia v Minec­rafte sa veľmi pekne pre­mieta do reál­neho sveta. Najmä, čo sa týka sociál­nych, emo­ci­onál­nych a orga­ni­zač­ných zruč­ností,” hovorí Smith.

Minec­raft posky­tuje deťom pohľad na svet a pra­vidlá, ktoré v ňom pla­tia. V triede pomáha uči­te­ľom uká­zať štu­den­tom, že mnohé veci v reál­nom svete nie sú tak zlo­žité.

Smiling-child

foto: friendshipcircle.com

zdroj: cnet.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: iq.intel.com

Pridať komentár (0)