Mini­fak­túra, appka ktorá vám uľahčí život

Luky Gašparík / 24. august 2014 / Business

Mini­fak­túra je jedna z naj­čas­tej­šie sťa­ho­va­ných appiek na Slo­ven­sku. Prečo? No preto, lebo je naozaj dobrá a uľah­čuje nejed­nému člo­veku život. Mal som mož­nosť strá­viť jeden coolový deň s cha­lanmi z mini­fa­kúry a vyskú­šať ich appku. Základ tímu zlo­žení z Erika Hudáka CEO, Mar­tina Bažíka a Jakuba Greksu sa stará o to, aby všetko šlia­palo ako má.

Nápad, ktorý vzni­kol v hlave Erika Hudáka ešte v roku 2011, sa už sti­hol etab­lo­vať na česko-slo­ven­skom trhu a zís­kava si aj nových nad­šen­cov v Nemecku (minirechnung.de). Naj­lep­šie star­tupy zvyknú rie­šiť nejaký kon­krétny prob­lém. Mini­fak­túra rieši to, čo ťaží a otra­vuje asi väč­šinu pod­ni­ka­te­ľov, zdĺhavá a otravná fak­tu­rá­cia. 

Po stia­hnutí si appky z apple storu (pre iphone alebo ipad) a z google play pre android dosta­nete appku, ktorá vám enormne uľahčí život. Prin­cíp je veľmi jed­no­du­chý. Keďže aj mne lezie fak­tu­ro­va­nie dosť na nervy, stia­hol som si appku na otes­to­va­nie. Po spus­tení appky sa vám hneď zobrazí rela­tívne pre­hľadné menúčko. Menúčko sa drží sta­rého dob­rého “keep it lean”, kde si viete pozrieť to naj­dô­le­ži­tej­šie — zoznam fak­túr. Prv ako si však budete vedieť pozrieť zoznam, musíte nejaké fak­túry vytvo­riť. 

Pri vytvá­raní fak­túry a vypĺňaní všet­kých povin­ných polí­čok som mal občas tro­cha prob­lém sa zorien­to­vať na čo vlastne môžem a na čo nemô­žem klik­núť. Treba v tejto časti pop­ra­co­vať ešte troška na UX-ku, ale to by pre cha­la­nov nemal byť zásadný prob­lém. Aj keď je jasne cítiť snahu o intu­itívne ovlá­da­nie, treba to ešte odla­diť. Musím však dodať, že to nie je nič extrémne a po jed­nom, max. dvoch vypl­ne­niach to už nebude robiť žia­den prob­lém. Fan­tas­tické je, že si viete fak­tu­račné údaje jed­not­li­vých vašich zákaz­ní­kov pred­de­fi­no­vať a ulo­žiť, čiže každá ďal­šia fak­tu­rá­cia je len otázka pár kli­kov. Cel­kom ma poba­vila aj mož­nosť online pod­pisu, kde síce nebolo ľahké sa prs­tom tra­fiť do môjho pod­pi­so­vého vzoru, ale snáď na 10 pokus sa to aj podo­balo. Po vypl­není fak­túry, ju jed­no­du­cho odoš­lete na mail prí­jemcu kla­sicky v pdfku — a to je už aj všetko. Všetky správy sa auto­ma­ticky ukla­dajú v cloude, takže ak máte via­cej zaria­dení, v kaž­dom budete mať ten istý kon­tent. 

Veľmi kvi­tu­jem v menučku položku Šta­tis­tiky, kde vidíte presne šta­tis­tiky čo, kedy a koľko ste vášmu kli­en­tovi vyfak­tu­ro­vali. Fan­tas­tické je, že ku kla­sic­kej mobil­nej appke dosta­nete aj prí­stup k online ver­zií. Pri­már­nym roz­die­lom voči kon­ku­ren­cií je však práve mobilná appka, ktorú máte po ruke ihneď vo vašom tele­fóne alebo tab­lete. Super je tak­tiež mož­nosť synch­ro­ni­zá­cie vášho účtov­ného prog­ramu s mini­fak­tú­rou, čím ušet­ríte nejed­nému účtov­ní­kovi neje­den šedivý vlas. 

Cha­lani pre­zra­dili, že ešte odla­ďujú nie­ktoré časti appky a pomaly začí­najú pošku­ľo­vať aj po iných trhoch, kon­krétne po ame­ric­kom trhu. Tam je už kon­ku­ren­cia samoz­rejme troška tvr­d­šia. Pred týmto kro­kom musí už všetko fun­go­vať tip top.

Nič nie je zadarmo a mini­fak­túra tiež nie je výnim­kou. Pri stia­hnutí appky (stia­hnu­tie je zadarmo), dosta­nete 5 vysta­vení fak­túr grá­tis. Po ich minutí si môžete vybrať jeden z troch balíč­kov, všetko závisí len od počtu fak­túr ktoré mesačne vysta­vu­jete.

Z uží­va­teľ­ského hľa­diska som bol osobne spo­kojný, len je potrebné odla­diť ešte pár detai­lov ako som už spo­mí­nal. Inak vám appka ušetrí naozaj veľa času a neraz aj prob­lé­mov. Ak teda potre­bu­jete jed­no­du­chý a rýchly prí­stup ku fak­tú­ram a fak­tu­rá­cií, je mini­fak­túra presne to, čo hľa­dáte.

Zdroj: minifaktura.sk

Pridať komentár (0)