Mladí a úspešní (a bohatí)

LG jr. / 2. januára 2015 / Zaujímavosti

Byť úspeš­ným je cie­ľom (snom) kaž­dého mla­dého člo­veka. Uží­vať si život a nič nero­biť. Ale mno­ho­krát za úspe­chom stojí tvrdá drina. Nemusí to byť pra­vid­lom, nie­kedy sa stačí jed­no­du­cho dobre naro­diť.

Por­tál Ban­krate pozrel na posledné zve­rej­nené majet­kové správy a zosta­vil reb­rí­ček TOP 10 naj­bo­hat­ších mla­dých ľudí do 35 rokov. Tak poďme na to:

Evan Spie­gel, 24 rokov

Maje­tok: 1,5 miliardy USD

Evan je co-foun­der zná­mej mobil­nej apli­ká­cie Snap­chat. V roku 2013 odmie­tol ponuku v hod­note 3 miliardy USD a tak momen­tálne riadi spo­loč­nosť, kto­rej cel­ková hod­nota je cca 10 miliárd USD.

Bobby Murphy, 25 rokov

Maje­tok: 1,5 miliardy USD

Bobby je co-foun­de­rom apli­ká­cie Snap­chat, kde zastáva pozí­ciu CTO.

Albert vonT­hurn und Taxis, 31 rokov

Maje­tok: 1,5 miliardy USD

Albert je nemec­kým prin­com a svoj maje­tok zde­dil v osem­nás­tich. Svoje aktíva však roz­umne inves­to­val a tak je teraz vlast­ní­kom rôz­nych kús­kov ume­nia či nehnu­teľ­ností.

Marie Bes­nier-Beau­va­lot, 33 rokov

Maje­tok: 2,7 miliardy USD

K jej majetku aj spolu s jej súro­den­cami prišli tak, že zde­dili fran­cúz­ske mlie­ka­ren­ské firmy, ktoré zalo­žil jej starý otec. Spolu s jej súro­den­cami vlast­nia teraz 100% týchto spo­loč­ností.

Eli­za­beth Hol­mes, 30 rokov

Maje­tok: 4,5 miliardy USD

Je naj­bo­hat­šou ženou v reb­ríčku miliar­dá­rov podľa For­bes, ktorá si svoj maje­tok zaro­bila sama. V roku 2003 zalo­žila spo­loč­nosť The­ra­nos, ktorá sa venuje tes­to­va­niu krvi.

Edu­ardo Save­rin, 32 rokov

Maje­tok: 4,9 miliardy USD 

Edu­ardo pochá­dza z boha­tej rodiny a práve on bol ten, ktorý žalo­val Zuc­ker­berga po zalo­žení Face­bo­oku. Nako­niec sa dohodli mimo­súdne a je stále spo­lu­vlast­ní­kom Face­bo­oku.

Yang Huiyan, 33 rokov

Maje­tok: 4,9 miliardy USD

Jej otec Yeung Kwok Keung vytvo­ril high-end čín­sku deve­lo­per­skú spo­loč­nosť Coun­try Gar­den Group. V roku 2007 pre­nie­sol Keung všetky svoje akcie na svoju dcéru, ktorý má na sta­rosti stra­té­giu pre roz­voj spo­loč­nosti.

Scott Dun­can, 32 rokov

Maje­tok: 6,2 miliardy USD

Dun­can patrí tiež k tým, ktorí svoj maje­tok zde­dili. Jeho otec je totižto zakla­da­te­ľom spo­loč­nosti Enter­prise Pro­ducts.

Dus­tin Mos­ko­vitz, 30 rokov

Maje­tok: 8,1 miliardy USD

Je ďal­ším mla­dí­kom, ktorý zbo­ha­tol vďaka Face­bo­oku. Vo Face­bo­oku pra­co­val ešte v jeho early-stage fáze.

Mark Zuc­ker­berg, 30 rokov

Maje­tok: 34 miliárd USD

Ak ste v tomto reb­ríčku hľa­dali Marka, hľa­dali ste správne. To naj­lep­šie na koniec. Mys­lím, že Marka netreba nejako špe­ciálne pred­sta­vo­vať, keďže je asi kaž­dému známy ako zakla­da­teľ face­bo­oku. Mark sa podľa maga­zínu For­bes umiest­nil na 11. mieste v reb­ríčku naj­bo­hat­ších ľudí v Ame­rike a na 14. mieste celo­sve­tovo.

Zdroj: forbes.com

Pridať komentár (0)