Mladí v Pop­rade pro­tes­tujú proti star­tu­po­vému cen­tru, podľa nás robia chybu

Martin Bohunický / 26. apríla 2016 / Startupy

Pop­rad­ský mlá­dež­nícky par­la­ment vydal vyhlá­se­nie, v kto­rom vyjad­ril nesú­hlas so zria­de­ním star­tu­po­vého cen­tra v Pop­rade.

Inves­tí­cia v hod­note 36.000 eur, ktorú chce Mesto Pop­rad vlo­žiť do star­tu­po­vého cen­tra, je podľa nich neopod­stat­nená a neefek­tívna. Áno, prek­va­puje ma, že práve mladí ľudia sa voči také­muto návrhu odvo­lali, keďže v drvi­vej väč­šine slo­ven­ských miest panuje presne opačná nálada — mladí chcú a mestá odmie­tajú vyčle­niť pros­triedky.

Možno je Pop­rad­ský mlá­dež­nícky par­la­ment už una­vený z toho hypu okolo star­tu­pov. Z Ame­riky sa postupne už aj do Európy pre­súva akýsi mind­set v spo­loč­nosti, že star­tupy sú len hračky a obí­de­nie kla­sic­kého pod­ni­ka­nia cez rôzne inves­tí­cie a hra­nie sa na niečo “cool”. O tom sa dá váš­nivo dis­ku­to­vať a určite sa k tomu v inom článku dosta­nem. No rád by som podot­kol skôr inú vec.

13095933_1082949478429697_4560883678762100885_n

foto: FB/Popradský mlá­dež­nícky par­la­ment

Áno, star­tupy sú “cool” začí­na­júce pod­ni­ka­nie, no star­tu­pové cen­trá nie sú tak úplne o nich. Názov je možno zmä­točný, no čo je v súčas­nosti naozaj pod­statné sú práve cowor­kingy, inku­bá­tory a HUB-y, kde sa mladí ľudia (vývo­jári, kre­a­tívci, dizaj­néri, mar­ke­téri) môžu stre­tá­vať, spoz­ná­vať sa a vymie­ňať si navzá­jom skú­se­nosti. Opi­su­jeme pries­tory, kam zaví­tajú inšpi­ra­tívne osob­nosti typu Michal Tru­ban, či Šimon Šicko, kde sa prídu pozrieť zve­daví ľudia z miest­nych stred­ných škôl a pocho­pia, že žiť sa dá aj inak, ako len pra­co­vať od 9 do 5 a pomaly stú­pať po kari­ér­nom reb­ríčku. I vďaka takýmto mies­tam raz dokážu veľké veci a časom vrá­tia mestu pros­triedky v nepo­rov­na­teľ­nej hod­note.

Mladí tech­nici vyras­tajú iba na stred­ných ško­lách. Tí ale odchá­dzajú z mesta preč, alebo sú rýchlo zamest­naní. Preto je nere­álne, že v Pop­rade budú vzni­kať star­tupy,” píše sa vo vyhlá­sení par­la­mentu.

Screen Shot 2016-04-26 at 12.53.47

foto: startupdaily.net

No možno práve nové star­tu­pové cen­trum je to, čo Pop­rad potre­buje, aby ľudia z mesta preč neutiekli. V Pop­rade je nád­herné pro­stre­die, čistý vzduch a Tatry na dosah ruky, preto si neviem pred­sta­viť nikoho, kto by odtiaľ dob­ro­voľne ute­kal. Viem si však pred­sta­viť, že momen­tálne to je pre mla­dých, ambi­ci­óz­nych ľudí v tomto meste povin­nosť. No práve vybu­do­va­nie pries­to­rov ako je napr. star­tu­pové cen­trum môže byť v tomto ohľade výraz­ným kro­kom vpred.

Celé vyhlá­se­nie Pop­rad­ského mlá­dež­níc­keho par­la­mentu si môžeš pre­čí­tať na tomto odkaze

titulná foto: jerusalemstartuphub.com

Pridať komentár (0)