Mos­lim­skí muži bojujú za práva žien v netra­dič­nej kam­pani

Nikola Brehová / 2. augusta 2016 / Zaujímavosti

Irán­ski muži sa roz­hodli pod­po­riť svoje ženy a začali nosiť hidžáb namiesto nich. Vyjad­rujú im tým pod­poru v boji proti povin­nému zaha­ľo­va­niu na verej­nosti a zdie­ľajú to na sociál­nych sie­ťach.

V Iráne je mos­lim­ské vie­ro­vyz­na­nie, s čím idú ruka v ruke povin­nosti. Hlavne čo sa týka oblie­ka­nia žien. Ženy sú povinné sa zaha­ľo­vať, to zna­mená, že si skrý­vajú celé telo, od hlavy až k pätám. K štan­dard­nému odevu pat­ria aj šatky. Sú rôzne typy šatiek, ktoré sú mos­limké ženy povinné kaž­do­denne nosiť.

Kam­paň My Ste­althy Fre­e­dom sa týka hidžábu. To je typ pri­krývky hlavy, ktorý zaha­ľuje vlasy, krk a prsia. Má chrá­niť ženu pred muž­ským pohľa­dom a zabra­ňo­vať muž­skej túžbe.

My Ste­althy Fre­e­dom je akti­vita, ktorá fun­guje od mája 2014 a na sociál­nej sieti Face­book má už viac ako milión fanú­ši­kov. Prís­pevky majú nie­koľko tisíc like-ov a prís­pevky neus­tále pri­bú­dajú.

Irán­ske ženy sa jed­ného dňa roz­hodli, že nechcú byť viac obme­dzo­vané a dis­kri­mi­no­vané. Ostri­hali si vlasy a začali nosiť pán­ske oble­če­nie. Muž­ský vzhľad im dal slo­bodu pohy­bo­vať sa na verej­nosti bez šatky a kla­sic­kého žen­ského mos­lim­ského odevu.

msf

foto: independent.co.uk

Tieto odvážne ženy sa doč­kali pod­pory svo­jich mužov. Na sociál­nych sie­ťach a aj na ofi­ciál­nej stránke kam­pane náj­deme fotky žien, ktoré hidžáb nemajú, veje im v rukách alebo fotky, na kto­rých hidžáb nosia ich muži a ony sú bez akej­koľ­vek pokrývky hlavy.

msfFB

foto: facebook.com

Okrem toho sa zapá­jajú aj muži – vyjad­rujú im pod­poru a zdie­ľajú svoje pocity z nose­nia tejto časti mos­lim­ského odevu.

fb-msf

foto: facebook.com

Na fotke je muž, ktorý pod­po­ruje svoje ses­ter­nice. V prís­pevku hovorí, že svoje ses­ter­nice ľúbi a váži si ich. Vyjad­ruje svoj názor, že nikto by nemal hovo­riť o slo­bode, pokiaľ sám nie­koho obme­dzuje alebo obme­dzo­va­nie pod­po­ruje. Hidžáb nie je jediný prob­lém v kra­jine, no podľa neho auto­rity kra­jiny sa tak sprá­vajú. Podľa neho je to akoby ľudia boli hyp­no­ti­zo­vaní kusom čier­nej látky.

zdroj: youtube.com

Ženy sa v prie­behu dejín a v rôz­nych kra­ji­nách sna­žia vybo­jo­vať si miesto v spo­loč­nosti, práva, slo­body a rešpekt. Naša redak­cia túto kam­paň roz­hodne pod­po­ruje.

zdroj: independent.co.uk, zdroj titul­nej foto: facebook.com

Pridať komentár (0)