Mos­lim­skí muži boju­jú za prá­va žien v netra­dič­nej kam­pa­ni

Nikola Brehová / 2. augusta 2016 / Zaujímavosti

Irán­ski muži sa roz­hod­li pod­po­riť svo­je ženy a zača­li nosiť hidžáb namies­to nich. Vyjad­ru­jú im tým pod­po­ru v boji pro­ti povin­né­mu zaha­ľo­va­niu na verej­nos­ti a zdie­ľa­jú to na sociál­nych sie­ťach.

V Irá­ne je mos­lim­ské vie­ro­vyz­na­nie, s čím idú ruka v ruke povin­nos­ti. Hlav­ne čo sa týka oblie­ka­nia žien. Ženy sú povin­né sa zaha­ľo­vať, to zna­me­ná, že si skrý­va­jú celé telo, od hla­vy až k pätám. K štan­dard­né­mu ode­vu pat­ria aj šat­ky. Sú rôz­ne typy šatiek, kto­ré sú mos­lim­ké ženy povin­né kaž­do­den­ne nosiť.

Kam­paň My Ste­alt­hy Fre­e­dom sa týka hidžá­bu. To je typ pri­krýv­ky hla­vy, kto­rý zaha­ľu­je vla­sy, krk a prsia. Má chrá­niť ženu pred muž­ským pohľa­dom a zabra­ňo­vať muž­skej túž­be.

My Ste­alt­hy Fre­e­dom je akti­vi­ta, kto­rá fun­gu­je od mája 2014 a na sociál­nej sie­ti Face­bo­ok má už viac ako mili­ón fanú­ši­kov. Prís­pev­ky majú nie­koľ­ko tisíc like-ov a prís­pev­ky neus­tá­le pri­bú­da­jú.

Irán­ske ženy sa jed­né­ho dňa roz­hod­li, že nech­cú byť viac obme­dzo­va­né a dis­kri­mi­no­va­né. Ostri­ha­li si vla­sy a zača­li nosiť pán­ske oble­če­nie. Muž­ský vzhľad im dal slo­bo­du pohy­bo­vať sa na verej­nos­ti bez šat­ky a kla­sic­ké­ho žen­ské­ho mos­lim­ské­ho ode­vu.

msf

foto: independent.co.uk

Tie­to odváž­ne ženy sa doč­ka­li pod­po­ry svo­jich mužov. Na sociál­nych sie­ťach a aj na ofi­ciál­nej strán­ke kam­pa­ne náj­de­me fot­ky žien, kto­ré hidžáb nema­jú, veje im v rukách ale­bo fot­ky, na kto­rých hidžáb nosia ich muži a ony sú bez akej­koľ­vek pokrýv­ky hla­vy.

msfFB

foto: facebook.com

Okrem toho sa zapá­ja­jú aj muži – vyjad­ru­jú im pod­po­ru a zdie­ľa­jú svo­je poci­ty z nose­nia tej­to čas­ti mos­lim­ské­ho ode­vu.

fb-msf

foto: facebook.com

Na fot­ke je muž, kto­rý pod­po­ru­je svo­je ses­ter­ni­ce. V prís­pev­ku hovo­rí, že svo­je ses­ter­ni­ce ľúbi a váži si ich. Vyjad­ru­je svoj názor, že nikto by nemal hovo­riť o slo­bo­de, pokiaľ sám nie­ko­ho obme­dzu­je ale­bo obme­dzo­va­nie pod­po­ru­je. Hidžáb nie je jedi­ný prob­lém v kra­ji­ne, no pod­ľa neho auto­ri­ty kra­ji­ny sa tak sprá­va­jú. Pod­ľa neho je to ako­by ľudia boli hyp­no­ti­zo­va­ní kusom čier­nej lát­ky.

zdroj: youtube.com

Ženy sa v prie­be­hu dejín a v rôz­nych kra­ji­nách sna­žia vybo­jo­vať si mies­to v spo­loč­nos­ti, prá­va, slo­bo­dy a rešpekt. Naša redak­cia túto kam­paň roz­hod­ne pod­po­ru­je.

zdroj: independent.co.uk, zdroj titul­nej foto: facebook.com

Pridať komentár (0)