My Spi­roo: Aj astma­ti­kom sa bude ľah­šie dýchať

Michal Tomek / 22. apríla 2014 / Business

Astma je veľ­mi neprí­jem­né ocho­re­nie — tak pre samot­né die­ťa, ako aj pre rodi­čov. Vďa­ka tech­no­ló­giám môže byť život pacien­ta aj ľudi oko­lo neho lep­ší a prob­lé­my by sa moh­li dať rie­šiť jed­no­duch­šie. Jed­nou tak­tou­to tech­no­ló­gi­ou je My Spi­roo. Mož­no ide o star­tup veľ­mi špe­ci­fic­ký, kto­rý bude zau­jí­mať len pár ľudí. No prá­ve pre nich môže mať nie­ke­dy až život­ne dôle­ži­tý význam. Pre­to by som vám ho rád pred­sta­vil.

 

My Spiroo je poľský startup pod vedením Piotra Bajtalu a Lukasza Koltowskieho. Obaja sú spoluzakladateľmi, pričom každý sa špecializuje na inú oblasť. Piotr zastrešuje kreatívnu a podnikateľskú časť, keďže má mnoho skúseností s digitálnym dizajnom a mobilnými technológiami. Ako každý biomed startup, aj My Spiroo má garanta z radov lekárov. Práve ním je Lukasz, ktorý vykonáva profesiu kardiológa a zdravotného poradcu. Tiež sa zameriava na výskum v oblasti aplikovanej vedy a IT riešení zdravotníckych otázok.

Okrem týchto dvoch pracovali na vývoji produktu a spoločnosti aj ďalší štyria ľudia. Mateusz Ludzen ako technická podpora, Patryk Habryn ako 3D špecialista, Wojtek Rymaszewski ako vývojár a Piotr Barszczewski ako inžinier.

 

Ešte v 50-tych rokoch prišiel bioinžinier Basil Marting Wright s konceptom PEF – Peak Expiratory Flow. Do slovenčiny sa prekladá ako vrcholový výdychový prietok. Na základe tejto hodnoty si pacient monitoruje stav a funkciu pľúc. Lekár vie potom výsledky zhodnotiť a nastaviť najlepšiu liečbu. Samozrejme, v prípade, že pacient si hodnoty zapisuje pravidelne. Musí teda nosiť pri sebe tzv. výdychomer a papier s perom. Vďaka My Spiroo sa tento proces zjednudušuje. Unikátny algoritmus aplikácie dokonca vie predpovedať astmatický záchvat.

 

 

My Spiroo výdychomer je menší, zmestí sa do dlane. Namerané hodnoty sa automaticky nahrávajú do aplikácie v smartfóne a môžu sa prípadne poslať rovno lekárovi.

 

Existuje PRO a HOME verzia produktu. Tá prvá je určená lekárovi, ktorý má okrem základných údajov ako maximálna kapacita pľúc či maximálna rýchlosť výdychu aj také informácie ako kartu pacienta alebo podávané lieky. Samotný výdychomer sa pripája k smartfónu alebo tabletu pomocou audiojack-u.

 

My Spiroo je v súčasnosti vo fáze prototypu a čaká sa na zdravotný certifikát, pričom aplikácia funguje v beta verzii. V marci vyhralo My Spiroo druhé miesto na poľskom Stratup Festivale.

 

Aj práve vďaka monitorovaniu liečby môže tých 300 miliónov asmatikov žiť plnohodnotnejší život a je naozaj obdivuhodné, keď prídu ľudia, ktorí im to chcú ešte uľahčiť. 

 

Zdroj: myspiroo.com 

Pridať komentár (0)