My Spi­roo: Aj astma­ti­kom sa bude ľah­šie dýchať

Michal Tomek / 22. apríl 2014 / Business

Astma je veľmi neprí­jemné ocho­re­nie — tak pre samotné dieťa, ako aj pre rodi­čov. Vďaka tech­no­ló­giám môže byť život pacienta aj ľudi okolo neho lepší a prob­lémy by sa mohli dať rie­šiť jed­no­duch­šie. Jed­nou tak­touto tech­no­ló­giou je My Spi­roo. Možno ide o star­tup veľmi špe­ci­fický, ktorý bude zau­jí­mať len pár ľudí. No práve pre nich môže mať nie­kedy až životne dôle­žitý význam. Preto by som vám ho rád pred­sta­vil.

My Spi­roo je poľ­ský star­tup pod vede­ním Piotra Baj­talu a Lukasza Kol­to­ws­kieho. Obaja sú spo­lu­za­kla­da­teľmi, pri­čom každý sa špe­cia­li­zuje na inú oblasť. Piotr zastre­šuje kre­a­tívnu a pod­ni­ka­teľ­skú časť, keďže má mnoho skú­se­ností s digi­tál­nym dizaj­nom a mobil­nými tech­no­ló­giami. Ako každý bio­med star­tup, aj My Spi­roo má garanta z radov leká­rov. Práve ním je Lukasz, ktorý vyko­náva pro­fe­siu kar­di­ológa a zdra­vot­ného poradcu. Tiež sa zame­riava na výskum v oblasti apli­ko­va­nej vedy a IT rie­šení zdra­vot­níc­kych otá­zok.

Okrem týchto dvoch pra­co­vali na vývoji pro­duktu a spo­loč­nosti aj ďalší šty­ria ľudia. Mate­usz Ludzen ako tech­nická pod­pora, Pat­ryk Hab­ryn ako 3D špe­cia­lista, Woj­tek Rymas­ze­wski ako vývo­jár a Piotr Barszc­ze­wski ako inži­nier.

Ešte v 50-tych rokoch pri­šiel bio­in­ži­nier Basil Mar­ting Wright s kon­cep­tom PEF – Peak Expi­ra­tory Flow. Do slo­ven­činy sa pre­kladá ako vrcho­lový výdy­chový prie­tok. Na základe tejto hod­noty si pacient moni­to­ruje stav a fun­kciu pľúc. Lekár vie potom výsledky zhod­no­tiť a nasta­viť naj­lep­šiu liečbu. Samoz­rejme, v prí­pade, že pacient si hod­noty zapi­suje pra­vi­delne. Musí teda nosiť pri sebe tzv. výdy­cho­mer a papier s perom. Vďaka My Spi­roo sa tento pro­ces zjed­nu­du­šuje. Uni­kátny algo­rit­mus apli­ká­cie dokonca vie pred­po­ve­dať astma­tický záchvat.

My Spi­roo výdy­cho­mer je menší, zmestí sa do dlane. Name­rané hod­noty sa auto­ma­ticky nahrá­vajú do apli­ká­cie v smart­fóne a môžu sa prí­padne poslať rovno leká­rovi.

Exis­tuje PRO a HOME ver­zia pro­duktu. Tá prvá je určená leká­rovi, ktorý má okrem základ­ných úda­jov ako maxi­málna kapa­cita pľúc či maxi­málna rých­losť výdy­chu aj také infor­má­cie ako kartu pacienta alebo podá­vané lieky. Samotný výdy­cho­mer sa pri­pája k smart­fónu alebo tab­letu pomo­cou audi­ojack-u.

My Spi­roo je v súčas­nosti vo fáze pro­to­typu a čaká sa na zdra­votný cer­ti­fi­kát, pri­čom apli­ká­cia fun­guje v beta ver­zii. V marci vyhralo My Spi­roo druhé miesto na poľ­skom Stra­tup Fes­ti­vale.

Aj práve vďaka moni­to­ro­va­niu liečby môže tých 300 mili­ó­nov asma­ti­kov žiť plno­hod­not­nejší život a je naozaj obdi­vu­hodné, keď prídu ľudia, ktorí im to chcú ešte uľah­čiť. 

Zdroj: myspiroo.com 

Pridať komentár (0)