Na Slovensku vznikol startup PeerCredit so svetovými ambíciami, ktorý prepája financie a technológie. Má pred sebou sľubnú budúcosť

Amer Owaida / 11. júla 2018 / Startupy

  • Slo­ven­ský star­tup Pe­erC­re­dit včera spus­til svoj prvý pro­dukt Friend Lo­ans
  • Na pi­lot­nej párty no­vého pro­duktu sme boli aj my
zdroj: PeerCredit
  • Slo­ven­ský star­tup Pe­erC­re­dit včera spus­til svoj prvý pro­dukt Friend Lo­ans
  • Na pi­lot­nej párty no­vého pro­duktu sme boli aj my

Pe­erC­re­dit je nový star­tup, ktorý vzni­kol na Slo­ven­sku, ale má sve­tové am­bí­cie. Ak by sme ho mali ka­te­go­ri­zo­vať, tak jed­no­značne za­padá do ka­te­gó­rie Fin­Tech, a teda pre­pája svet fi­nan­cií a tech­no­ló­gií.

Prečo Pe­erC­re­dit?

CEO Pe­erC­re­ditu Vla­di­mír Re­pisky nás spre­vá­dzal ce­lou pre­zen­tá­ciou, kde vy­svet­ľo­val, čo viedlo k za­lo­že­niu star­tupu. Pr­vot­ným im­pul­zom bola jeho skú­se­nosť so žia­dos­ťou o pô­žičku, keď štu­do­val v An­glicku. Tak­tiež sám pra­co­val vo fi­nanč­nom sek­tore v An­glicku, a to v ban­kách Barc­lays a HSBC. Z jeho skú­se­ností mu bolo jasné, že tra­dičné spô­soby fun­go­va­nia fi­nanč­ných in­šti­tú­cií už ďa­lej ne­ob­stoja, keďže fin­tech spo­loč­nosti ve­dia po­núk­nuť služby lep­šie a efek­tív­nej­šie.

„Vieme si spra­viť veci na je­den klik, na je­den fin­ger­print na mo­bile a vlastne toto chceme ro­biť aj s pô­žič­kami. Chceme, aby to bolo su­per easy, aby člo­vek ve­del veľmi jed­no­du­cho po­žia­dať o pô­žičku a ta­kisto, aby sme ju my do­ká­zali veľmi rýchlo schvá­liť.“ Čiže efek­ti­vita, rých­losť a zní­že­nie ad­mi­ni­stra­tív­nej zá­ťaže sú to, na čo Pe­erC­re­dit mieri.

Prvý pro­dukt a bu­dúce ciele

Pi­lotný pro­dukt Friend Lo­ans má slú­žiť ľu­ďom na za­zna­me­ná­va­nie pô­ži­čiek me­dzi ro­di­nou a pria­teľmi. Me­dzi zá­kladné fun­kcie patrí pre­hľad o pô­žičke, kal­ku­lačka úro­kov, splát­kový ka­len­dár, po­známky, a v rámci ap­li­ká­cie sa­mej sa dajú po­slať upo­zor­ne­nia dru­hej strane či uplo­ado­vať do­ku­menty. „Je to silná služba, ktorú nik iný ne­po­núka a my ju po­nú­kame za­darmo.“

V bu­dúc­nosti plá­nujú me­dzi do­pl­n­kové služby za­viesť aj on­line pod­pis zmluvy: „Po­núk­neme for­mu­lár, kde budú vy­pl­nené údaje a on­line si do­ká­žeš pod­pí­sať so svo­jím zná­mym pô­žič­kovú zmluvu. A toto je aj le­gálny do­klad, ktorý sa dá po­u­žiť aj na súde. A je to aj taká is­tota pre ľudí, že to má ne­jakú právnu is­totu, keď si ta­kúto pô­žičku uzav­rieš.“ Služba sa v bu­dúc­nosti môže po­u­žiť aj ako cro­wd­fun­ding: „Pô­žičku mô­žeme ot­vo­riť, spra­viť ju pub­lic a ty ju mô­žeš po­u­žiť ako cro­wd­fun­ding, kde mô­žeš po­zý­vať ľudí na tvoj pro­jekt.“

Prvý pro­dukt star­tupu Pe­erC­re­dit je do­stupný za­darmo a je ot­vo­rený pre zá­kaz­ní­kov z ce­lého sveta, aby si ľu­dia plat­formu mohli skú­siť a zis­tiť ako fun­guje. Zá­ro­veň je to aj taký Proof of Con­cept pre po­ten­ciál­nych in­ves­to­rov, aby ve­deli, že firma vie vy­tvo­riť niečo aj bez ka­pi­tálu od nich, keďže mo­men­tálne fun­guje sa­mos­tatne.

Keď si plat­forma získa dô­veru svo­jej ko­mu­nity, budú k dis­po­zí­cií aj spo­plat­nené služby: „Bude tam po­pla­tok za pô­žičky. Z úroku, ktorý ide in­ves­to­rom z pô­žičky si zo­be­rieme ne­jaký po­pla­tok za pre­vádz­ko­va­nie služby. Po­platky chceme mať v po­rov­naní s inými služ­bami nízke, aby mali vý­hodný úrok aj bor­ro­weri, ale aj aby len­deri mali dobrý vý­nos.“

Tech­no­ló­gia za tým

Celá ap­li­ká­cia a služby sú po­sta­vené na tech­no­ló­giách od Mic­ro­softu, vrá­tane hos­tingu na ser­ve­roch Mic­ro­soft Azure. Podľa CTO Petra Žuffu sú clou­dové rie­še­nia či už od Win­do­wsu, alebo od Ama­zonu viac-me­nej na rov­na­kej úrovni. Zá­ro­veň po­zna­me­nal: „Tieto clou­dové služby sú po­pu­lárne hlavne v tom, že za po­merne málo pe­ňazí člo­vek získa veľmi slušnú in­fra­štruk­túru, ktorá je na­vyše veľmi jed­no­du­cho roz­ší­ri­teľná v prí­pade po­treby.“

Me­dzi pred­nosti mô­žeme za­ra­diť aj fakt že o celý hos­ting sa stará Mic­ro­soft. To, že celý ma­naž­ment a ad­mi­nis­trá­ciu za­stre­šuje Mic­ro­soft Azure je pre za­čí­na­júcu firmu naj­lep­šia voľba. Vý­voj ce­lého pro­duktu trval pri­bližne dva roky a pra­co­valo sa v co­wor­king pries­to­roch. Celý tím tvo­ria Slo­váci, až na pár po­rad­cov. Pe­ter si vlast­no­ručne vy­be­ral svo­jich de­ve­lo­pe­rov, pri­čom pro­ces opí­sal ako mierne ná­roč­nejší v po­rov­naní s inými fir­mami:

„Ako prvé mu­seli zá­u­jem­co­via vy­pra­co­vať za­da­nie doma. Na jeho do­kon­če­nie mali ho­dinu a mu­sím po­ve­dať, že som bol prek­va­pený že mnohí ľu­dia, ktorí nám po­sie­lali pro­fe­si­onálne vy­ze­ra­júce ži­vo­to­pisy ne­z­vládli ani jed­no­du­ché za­da­nie.“ Druhá časť po­ho­voru už pre­bie­hala s Pet­rom. Za naj­dô­le­ži­tej­šiu vlast­nosť po­va­žuje schop­nosť roz­mýš­lať, keďže sa tech­no­ló­gie ne­us­tále me­nia a na to bol za­me­raný aj druhý test. Mo­men­tálne majú tím, s kto­rým je spo­kojný a ne­us­tále má­vajú ško­le­nia, kde sa vzde­lá­vajú.

My dr­žíme Pe­erC­re­ditu palce a sme zve­daví, kam budú ich kroky sme­ro­vať v bu­dúc­nosti.

Pridať komentár (0)