Nad­šen­ci lac­ných letov, pozor! Wiz­zair roz­ší­ril svo­ju ponu­ku letov z Bra­ti­sla­vy

Michaela Líšková / 26. októbra 2016 / Business

Mož­no nie až tak lac­no, ale stá­le dob­re.

Teraz si môžeš opäť pre­škrt­núť ďal­šiu európ­sku des­ti­ná­ciu zo svoj­ho buc­ket­lis­tu. Ale­bo pri­naj­men­šom čosko­ro, ak vydr­žíš do kon­ca júna. Vte­dy má totiž níz­ko­ná­kla­do­vá spo­loč­nosť Wiz­zair v plá­ne začať lie­tať do poľ­skej met­ro­po­ly. Ak si Var­ša­vu ešte nenav­ští­vil, nene­chaj si túto prí­le­ži­tosť ujsť. Hoci je mož­né sa do Var­ša­vy dostať aj z iných letísk, láka­vé môže byť prá­ve to, čo je zrej­mé – lie­tať sa bude z Bra­ti­sla­vy, čo je pre mno­hých pred­sa len bliž­šie ako Vie­deň či Buda­pešť.

apcoworldwide-com

foto: apcoworldwide.com

Ďal­ším lákad­lom môže byť aj cena. Za jed­no­smer­nú leten­ku by sme mali pod­ľa face­bo­oko­vej strán­ky spo­loč­nos­ti Wizz Air zapla­tiť 89 zlo­tých, teda oko­lo 20 eur. Bra­ti­slav­ské letis­ko má urči­te radosť, a Slo­vá­ci, dúfaj­me, tiež. Wizz Air len pred nedáv­nom začal svo­ju rutin­nú ces­tu z Bra­ti­sla­vy do Kyje­va, teraz pri­bud­la Var­ša­va a kto­vie, mož­no prí­de o chví­ľu opäť neja­ká nová a zau­jí­ma­vá des­ti­ná­cia.

Fak­ty sme si spo­me­nu­li, a teraz sa poď­me zamys­lieť.

Ako mla­dý člo­vek, kto­rý si rád zale­tí, ak sa ponú­ka nie­čo dob­ré, roz­hod­ne netvr­dím, že je táto ponu­ka zlá a som si istá, že ju mno­hí využi­jú. Ale pod­ľa mňa urči­te nepat­rí k tým naj­lac­nej­ším, a to prá­ve vzhľa­dom na loka­li­tu. Sú leten­ky na zau­jí­ma­vé mies­ta, kto­ré sú iba o nie­čo drah­šie ale­bo dokon­ca lac­nej­šie. Do Skop­je sa dá letieť aj za 30 eur spia­toč­ne, do izra­el­ské­ho Eila­tu za 43 eur. Áno, oboj­smer­ne.

bbrtv-com

foto: bbrtv.com

Tak­že ak sa na cenu leten­ky poze­rá­me z hľa­dis­ka vzdia­le­nos­ti, môže nám to prí­sť veľa. Stá­le ale musí­me brať do úva­hy fakt, že let do Var­ša­vy je krat­ší ako ces­ta vla­kom ale­bo auto­bu­som. A pre ľudí, kto­rí do Var­ša­vy ces­tu­jú čas­to, môže byť ten­to let veľ­kým prí­no­som.

Ak si člo­vek, kto­rý nemá pev­ne sta­no­ve­nú des­ti­ná­ciu, na mno­hých strán­kach náj­deš zau­jí­ma­vé a lac­né lety. Roz­hod­ne je toto veľ­ké plus pre bra­ti­slav­ské letis­ko, pre­to­že viac letov zna­me­ná viac mož­nos­tí.

asb-sk

foto: asb.sk

A čo sa týka cien, kto­vie, tie sa mož­no ešte pome­nia, veď do júna je času dosť, a až keď sa začne lie­tať, aero­lin­ky uvi­dia, ako ďalej.

Aký je tvoj postoj, tešíš sa a využi­ješ túto novú ponu­ku aj ty?

Zdroj: face­bo­ok wizz air, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wizzairletensky.cz/asb.sk

Pridať komentár (0)