Nad­šenci lac­ných letov, pozor! Wiz­zair roz­ší­ril svoju ponuku letov z Bra­ti­slavy

Michaela Líšková / 26. októbra 2016 / Business

Možno nie až tak lacno, ale stále dobre.

Teraz si môžeš opäť pre­škrt­núť ďal­šiu európ­sku des­ti­ná­ciu zo svojho buc­ket­listu. Alebo pri­naj­men­šom čoskoro, ak vydr­žíš do konca júna. Vtedy má totiž níz­ko­ná­kla­dová spo­loč­nosť Wiz­zair v pláne začať lie­tať do poľ­skej met­ro­poly. Ak si Var­šavu ešte nenav­ští­vil, nene­chaj si túto prí­le­ži­tosť ujsť. Hoci je možné sa do Var­šavy dostať aj z iných letísk, lákavé môže byť práve to, čo je zrejmé – lie­tať sa bude z Bra­ti­slavy, čo je pre mno­hých predsa len bliž­šie ako Vie­deň či Buda­pešť.

apcoworldwide-com

foto: apcoworldwide.com

Ďal­ším lákad­lom môže byť aj cena. Za jed­no­smernú letenku by sme mali podľa face­bo­oko­vej stránky spo­loč­nosti Wizz Air zapla­tiť 89 zlo­tých, teda okolo 20 eur. Bra­ti­slav­ské letisko má určite radosť, a Slo­váci, dúfajme, tiež. Wizz Air len pred nedáv­nom začal svoju rutinnú cestu z Bra­ti­slavy do Kyjeva, teraz pri­budla Var­šava a kto­vie, možno príde o chvíľu opäť nejaká nová a zau­jí­mavá des­ti­ná­cia.

Fakty sme si spo­me­nuli, a teraz sa poďme zamys­lieť.

Ako mladý člo­vek, ktorý si rád zaletí, ak sa ponúka niečo dobré, roz­hodne netvr­dím, že je táto ponuka zlá a som si istá, že ju mnohí využijú. Ale podľa mňa určite nepatrí k tým naj­lac­nej­ším, a to práve vzhľa­dom na loka­litu. Sú letenky na zau­jí­mavé miesta, ktoré sú iba o niečo drah­šie alebo dokonca lac­nej­šie. Do Skopje sa dá letieť aj za 30 eur spia­točne, do izra­el­ského Eilatu za 43 eur. Áno, oboj­smerne.

bbrtv-com

foto: bbrtv.com

Takže ak sa na cenu letenky poze­ráme z hľa­diska vzdia­le­nosti, môže nám to prísť veľa. Stále ale musíme brať do úvahy fakt, že let do Var­šavy je kratší ako cesta vla­kom alebo auto­bu­som. A pre ľudí, ktorí do Var­šavy ces­tujú často, môže byť tento let veľ­kým prí­no­som.

Ak si člo­vek, ktorý nemá pevne sta­no­venú des­ti­ná­ciu, na mno­hých strán­kach náj­deš zau­jí­mavé a lacné lety. Roz­hodne je toto veľké plus pre bra­ti­slav­ské letisko, pre­tože viac letov zna­mená viac mož­ností.

asb-sk

foto: asb.sk

A čo sa týka cien, kto­vie, tie sa možno ešte pome­nia, veď do júna je času dosť, a až keď sa začne lie­tať, aero­linky uvi­dia, ako ďalej.

Aký je tvoj postoj, tešíš sa a využi­ješ túto novú ponuku aj ty?

Zdroj: face­book wizz air, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wizzairletensky.cz/asb.sk

Pridať komentár (0)