Naj­lep­šie mes­tá pre star­tu­py na sve­te

Christián Mikláš / 2. apríla 2017 / Startupy

zdroj: pexels.com

Pod­ni­ka­nie vo for­me star­tu­pu sa sta­lo veľ­mi popu­lár­nym. Neus­tá­le vzni­ka­jú nové poku­sy, kto­ré si hľa­da­jú mies­to na usíd­le­nie. Hlav­ným sve­to­vým cen­trom pre star­tu­py je bez­po­chy­by Sili­con Val­ley. To sa však môže čosko­ro zme­niť.

Mes­tá po celom sve­te sa sna­žia zra­ziť krá­ľa z tró­nu. Neus­tá­le hľa­da­jú spô­so­by, ako zlep­šiť pro­stre­die pre nové poten­ciál­ne star­tu­py. Star­tup Geno­me pri­šiel s pries­ku­mom, kto­rý tie­to mes­tá porov­nal.

Ich 150-stra­no­vá sprá­va bola zalo­že­ná na roč­nom výsku­me zahŕňa­jú­com 10000 star­tu­pov a 300 par­tner­ských spo­loč­nos­tí. Star­tup Geno­me pozo­ro­val, ako mes­tá pod­po­ru­jú star­tu­py pro­stred­níc­tvom 8 fak­to­rov: finan­co­va­nie, dosah trhu, pre­po­je­nie so sve­tom, tech­nic­ký talent, skú­se­nos­ti so star­tup­mi, zdro­je, zapo­je­nie spo­loč­nos­tí a zakla­da­teľ­ské ambí­cie a stra­té­gia.

Sprá­va vyhod­no­ti­la za naj­lep­šie sve­to­vé cen­trá Sili­con Val­ley, New York a Lon­dýn. Tie ale nebo­li na zozna­me jedi­né.

Ame­ri­ka

Spo­je­né štá­ty obme­dzu­jú svo­je pre­po­je­nie so sve­tom. Tak nega­tív­ne ovplyv­ňu­jú pod­po­ru star­tu­pov a ako dôsle­dok USA strá­ca domi­nan­ciu v porov­na­ní s Euró­pou ale­bo Ázi­ou. Stá­le je však 7 z jej miest medzi 20 naj­lep­ší­mi pre star­tu­py.

Sili­con Val­ley je čís­lo jed­na v nie­kto­rých kate­gó­riách, ale v mno­hých bolo pre­ko­na­né Sin­ga­pu­rom. To naj­mä kvô­li vyso­kým pla­tom a prob­le­ma­tic­ké­mu vývo­ju začí­na­jú­cich star­tu­pov v Kali­for­nii.

Výraz­ný pokrok uro­bi­lo Toron­to. Vďa­ku svoj­mu pre­po­je­niu mla­dých pod­ni­ka­te­ľov so sve­to­vou komu­ni­tou sa pre­su­nu­lo na 16 mies­to. Má však prob­lé­my s hľa­da­ním talen­tov a ak sa chce ďalej roz­ví­jať, bude musieť túto pre­káž­ku odstrá­niť. To sa im prav­de­po­dob­ne časom poda­rí, keď­že štu­den­ti Uni­ver­zi­ty Toron­to a Uni­ver­zi­ty Water­loo pre­fe­ru­jú zamest­na­nie v lokál­nych star­tu­poch.

foto: pexels.com

Euró­pa

Euró­pa má v top 20 šies­tich repre­zen­tan­tov: Lon­dýn (#3), Tel Aviv(#6), Berlín(#7), Paríž(#11), Štokholm(#14) a Amsterdam(#19). Zau­jí­ma­vým pozo­ro­va­ním je, že Bre­xit Bri­tá­niu nezlo­mil. Naopak od posled­né­ho pries­ku­mu v roku 2015 sa posu­nu­la o tri prieč­ky vyš­šie a to naj­mä vďa­ka zlep­še­né­mu finan­co­va­niu. Lon­dýn sa pova­žu­je za tech­no­lo­gic­ké hlav­né mes­to Euró­py s vyše 4300 tech-star­tup­mi a štvr­tou naj­väč­šou pro­duk­ti­vi­tou star­tu­pov na sve­te.

Nová­či­kom v top 20 bol Štok­holm. Škan­di­váv­ci majú skve­lú kul­tú­ru prá­ce a ich repre­zen­tant sko­čil rov­no na mies­to 14. Hlav­nou výho­dou Štok­hol­mu je orien­tá­cia jeho star­tu­pov na zahra­nič­ný trh, keď­že domá­ci trh je znač­ne obme­dze­ný. Švé­di mys­le­li krok vpred a v nie­koľ­kých oblas­tiach ako finan­co­va­nie ale­bo pre­po­je­nosť sa dosta­li dokon­ca do prvej desiat­ky.

foto: pexels.com

Ázia a Paci­fik

Na roz­diel od USA star­tu­py v Ázii sú pod­po­ro­va­né vlá­dou, čo sa naj­viac pre­ja­vi­lo v Sin­ga­pu­re. Ten sa stal naj­lep­ším na sve­te v pod­po­re a zhro­maž­ďo­va­ní talen­tov. Sin­ga­pur dosia­hol svoj úspech vďa­ka trpez­li­vos­ti a ino­va­tív­nym refor­mám, kto­ré zača­li už v roku 1990.

Medzi zau­jí­ma­vé mes­tá v tej­to oblas­ti pat­rí aj Syd­ney. To skó­ro­va­lo rov­no­mer­ne vo všet­kých kate­gó­riách, má však prob­lé­my s níz­kym počtom star­tu­pov a ich lokál­nym ohod­no­te­ním.

foto: pexels.com

Afri­ka

Žiad­ne Afric­ké mes­to sa nedos­ta­lo do top 20. To však nezna­me­ná, že Afri­ka nemá mes­tá pod­po­ru­jú­ce star­tu­py. Počas pries­ku­mu boli zva­žo­va­né tri: Lagos(Nigéria), Kap­ské mes­to a Johannesburg(Južná Afri­ka).

Pro­stre­die v Lago­se nie je pre star­tu­py zo sve­to­vé­ho hľa­dis­ka naj­lep­šie, ale urči­te pat­rí medzi naj­lep­šie, aké Afri­ka ponú­ka. Nie je dob­re pre­po­je­ný, nemá dosta­tok skú­se­nos­tí, ale vynah­rá­dza si to lac­nou anglic­ky-hovo­ria­cou pra­cov­nou silou.

Kap­ské mes­to tiež sto­jí za zmien­ku. Pat­rí medzi naj­väč­šie star­tu­po­vé eko­sys­té­my na kon­ti­nen­te s viac ako 700 aktív­ny­mi star­tup­mi. V porov­na­ní so zbyt­kom sve­ta ale žalost­ne zaos­tá­va. Jeho situ­ácii znač­ne pomá­ha dob­ré finan­co­va­nie a opäť lac­ná pra­cov­ná sila.

zdroj: thenextweb.com

Pridať komentár (0)