Nauč sa nadá­vať v 11-tich jazy­koch vďaka appke Push to Swear a už sa vo svete nestra­tíš

Michal Sorkovský / 12. február 2015 / Business

Push to Swear je slo­ven­ská apli­ká­cia, ktorá ťa naučí všetky možné vul­ga­rizmy v 11-tich rôz­nych jazy­koch a tak už možno budeš vedieť, čo si o tvo­jej novej havaj­skej košeli mys­lia tie dve sexy baby pri ved­ľaj­šom stole naprí­klad nie­kde v Por­tu­gal­sku.

Alebo v Japon­sku, Kórei, Rusku či Špa­niel­sku. Push to Swear ťa naučí viac ako 90 nadá­vok kaž­dého z 11tich ponú­ka­ných jazy­kov (Anglič­tina, Špa­niel­čina, Fran­cúz­ština, Por­tu­gal­čina, Nemčina, Ruš­tina, Japon­čina, Kórej­čina, Arab­čina, Maďar­čina a Slo­ven­čina). Táto appka je výsled­kom viac ako roč­nej práce slo­ven­skej spo­loč­nosti eof stu­dios. Push to Swear je záro­veň aj prvou apli­ká­ciou, za kto­rou eof stu­dios stojí. 

Je úplne jasné, že cudzie slová, ktoré si člo­vek naj­rých­lej­šie zapa­mätá sú vul­ga­rizmy. Vďaka Push to Swear už ale nebu­deš potre­bo­vať slov­níky. Appka ti pre­loží tak­mer každú nadávku, ktorá ti napadne z hocik­to­rého do iného z vybra­ných jazy­kov. Push to Swear ti tiež umož­ňuje vybrať si vhodnú nadávku od tých slab­ších a menej uráž­li­vých až po tie, po kto­rých zostane adre­sát vul­ga­rizmu v slzách. Apli­ká­cia si zapa­mätá nadávky, ktoré si cez ňu už hľa­dal a dovolí ti ozna­čiť si tie, ktoré sa ti naj­viac zapá­čili a tak sa k nim znovu môžeš vrá­tiť.

A ak by si náho­dou pochy­bo­val o význame tejto apli­ká­cie a o jej prí­nose pre spo­loč­nosť, tak by bolo možno dobré spo­me­núť, že apli­ká­cia obsa­huje aj výslov­nosť jed­not­li­vých vul­ga­riz­mov. Tú špe­ciálne pre Push to Swear nahrali ľudia, ktorí pochá­dzajú z vybra­ných kra­jín a daný jazyk je ich rodný. Teda sa vôbec nemu­síš báť o to či kon­krétnu nadávku vyslo­víš správne. Cie­ľom apli­ká­cie je zábav­nou ces­tou naučiť ľudí nové výrazy z cudzích jazy­kov (nadávky), ktoré sú pri náv­števe cudziny nepo­chybne uži­točné.

Apli­ká­cia vyšla 14.2.2015 a teda bola vhod­ným valen­tín­skym dar­če­kom. Push to Swear je možné stiah­nuť si do Andro­idu za 1.69€. Preto ak si chcete dopl­niť slovnú zásobu cudzieho jazyka o nadávky všet­kých dru­hov nevá­hajte a sťa­hujte! 

zdroj: pushtoswear.com

Pridať komentár (0)