NávštevaLekára.sk — objed­najte sa k leká­rovi rýchlo a jed­no­du­cho

Lukáš Gašparík jr. / 8. február 2015 / Business

Jeden z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov, por­tál na objed­ná­va­nie k leká­rovi online NávštevaLekára.sk, expan­duje do Čes­kej repub­liky

Službu objed­nať sa k leká­rovi cez inter­net pro­stred­níc­tvom por­tálu NávštevaLekára.sk využí­vajú už tisíce slo­ven­ských pacien­tov. Každý deň pri­bú­dajú nové ambu­lan­cie spo­lu­pra­cu­jú­cich leká­rov. Na základe slo­ven­ského úspe­chu pred­sta­vil por­tál NávštěvaLékaře.cz, ses­ter­ský por­tál v Čes­kej repub­like, kon­com minu­lého roku objed­ná­va­nie k leká­rovi online i čes­kým pacien­tom.

Sme radi, že služba rezer­vá­cie ter­mínu na vyšet­re­nie u lekára pro­stred­níc­tvom inter­netu sa vďaka nášmu por­tálu rýchlo roz­ši­ruje aj v Čes­kej repub­like. Ako jeden z mála slo­ven­ských star­tu­pov úspešne expan­du­jeme u našich suse­dov a ďalší rast by nám mala zaru­čiť aj dohod­nutá spo­lu­práca s jed­nou z naj­väč­ších súkrom­ných sietí zdra­vot­níc­kych zaria­dení v Čes­kej repub­like,“ hovorí Michal Švec, zakla­da­teľ a ria­di­teľ por­tá­lov.

Služby por­tá­lov NávštevaLekára.sk a NávštěvaLékaře.cz využíva na Slo­ven­sku a v Čes­kej repub­like mesačne pol mili­óna pacien­tov a tento počet neus­tále ras­tie. Inter­ne­tová rezer­vá­cia ter­mínu vyšet­re­nia je pre pacien­tov zadarmo a ponúka veľa výhod. Umož­ňuje objed­nať sa na najb­ližší voľný ter­mín vyšet­re­nia, ale aj na kon­krétny deň a čas, ktoré pacien­tovi naj­lep­šie vyho­vujú. On-line objed­na­nie je k dis­po­zí­cii non-stop, teda aj mimo ordi­nač­ných hodín, večer alebo cez víkend.

Pacienti si pochva­ľujú, že služba úplne nahrá­dza tele­fo­nické doha­do­va­nie ter­mínu s per­so­ná­lom ambu­lan­cie. Pri vyťa­že­nosti leká­rov a ich per­so­nálu to môže byť často náročné. Využí­va­nie por­tálu Náv­števa lekára.sk si preto pochva­ľujú nie­len pacienti, ale aj lekári a zdra­votné ses­try, ktorí sa môžu lep­šie sústre­diť na vyšet­re­nie pacien­tov v ambu­lan­cii. 

zdroj: TS

Pridať komentár (0)