Nemocnica novej generácie v Boroch: Bude to budúcnosť slovenského zdravotníctva?

Vanesa Djibrilova / 28. júna 2018 / Architektúra

  • Pred ne­ce­lým ro­kom na zo­znam ne­moc­níc Svet Zdra­via pri­budla re­gi­onálna ne­moc­nica no­vej ge­ne­rá­cie v Mi­cha­lov­ciach.
  • Dl­ho­oča­ká­vaný pro­jekt na­štar­to­val mnohé dis­ku­sie o Slo­ven­skom zdra­vot­níc­tve a one­dlho sa za­čalo po­vrá­vať o no­vom pro­jekte Penta In­ves­tments – pr­vej kon­co­vej ne­moc­nice no­vej ge­ne­rá­cie v Bo­roch.
zdroj: ProCare
  • Pred ne­ce­lým ro­kom na zo­znam ne­moc­níc Svet Zdra­via pri­budla re­gi­onálna ne­moc­nica no­vej ge­ne­rá­cie v Mi­cha­lov­ciach.
  • Dl­ho­oča­ká­vaný pro­jekt na­štar­to­val mnohé dis­ku­sie o Slo­ven­skom zdra­vot­níc­tve a one­dlho sa za­čalo po­vrá­vať o no­vom pro­jekte Penta In­ves­tments – pr­vej kon­co­vej ne­moc­nice no­vej ge­ne­rá­cie v Bo­roch.

Pod Penta In­ves­tments na Slo­ven­sku spadá do­kopy 12 po­lik­li­ník Pro­Care, 17 ne­moc­níc Svet Zdra­via a plán na vy­bu­do­va­nie no­vej ce­lo­slo­ven­skej kon­co­vej sú­krom­nej ne­moc­nice v Bra­ti­slave. Ne­moc­nica no­vej ge­ne­rá­cie v Bo­roch má byť rov­nako po­kro­ková ako tá v Mi­cha­lov­ciach, no väč­šia a ešte mo­der­nej­šia.

Plán ne­moc­nice no­vej ge­ne­rá­cie znie ohro­mu­júco –  400 lô­žok, 14 mo­der­ných ope­rač­ných sál, ur­gentný prí­jem no­vej ge­ne­rá­cie, 1 200 za­mest­nan­cov, zmluva so všet­kými zdra­vot­nými po­is­ťov­ňami, pries­tor pre ino­vá­ciu, dô­raz na pa­cienta… Bory majú stáť as­poň 3-krát toľko ako Mi­cha­lovce (čiže vyše 100 mil.€) a s vý­stav­bou sa plá­nuje za­čať už tento rok.

Štát je v prob­lé­moch a suk­romný sek­tor chce všetko uchmat­núť 

Lie­čiť v nej majú pa­cien­tov z ce­lého Slo­ven­ska. Ná­pad po­kro­ko­vej ne­moc­nice ta­ké­hoto rázu znie veľmi lá­kavo. Podľa re­cen­zií Mi­cha­lov­skej ne­moc­nice no­vej ge­ne­rá­cie toho však treba ešte veľa vy­lep­šiť. Ľu­dia si sťa­žujú najmä na ne­prí­jemný a ne­skú­sený per­so­nál a prob­lé­mový ur­gentný prí­jem a ne­dos­ta­tok per­so­nálu, ktoré mali byť jed­nými z ťa­žis­ko­vých slu­žieb tejto sú­krom­nej ne­moc­nič­nej siete. Mi­cha­lov­ský Svet Zdra­via však stále po­núka ino­vá­cie, o ktoré štátne ne­moc­nice do­te­raz ani ne­za­kopl, na­prí­klad ná­ramky s kódmi pa­cienta, au­to­mat na vý­daj lie­kov a tzv. plá­va­júce klas­tre.

Fakt, ako rýchlo sa Slo­ven­sku v po­sled­ných ro­koch ot­vá­rajú nové sú­kromné ne­moc­nice sa, dá po­va­žo­vať za alar­mu­júci. Štátne ne­moc­nice, ktoré by nám mali byť ga­ran­to­vané v is­tom štan­darde sú v roz­kla­da­jú­cich sa sta­voch a po­nú­kajú za­sta­ralé me­tó­dy vy­ko­ná­vané pre­važne po­star­šími le­kármi a ses­trami, kto­rých ani nie je do­sta­tok.

Pre­miér Pel­leg­rini však od­mieta tvr­de­nia, že sú­kromné in­ves­tí­cie sú pre chod Slo­ven­ského zdra­vot­níc­tva ne­vy­hnutné. Podľa re­zortu zdra­vot­níc­tva aj sa­mot­ného pre­mi­éra sa treba po­sta­viť na­vzdor vlny sú­krom­ných zdra­vot­ných za­ria­dení a vy­bu­do­vať kva­litné štátne zdra­vot­níc­tvo. Pri­po­mína dô­le­ži­tosť no­vého plánu pre­stavby ne­moc­nice na Ráz­so­chách, ktorá má byť od­po­ve­ďou na sú­kromnú Ne­moc­nicu v Bo­roch. Štát teda plá­nuje vy­bu­do­vať rov­nako špič­kovú štátnu ne­moc­nicu, ktorá sa štan­dar­dom vy­rovná sú­krom­ným za­ria­de­niam. Podľa plánu sa vraj ot­vorí v roku 2022.

Zmení nová sú­kromná ne­moc­nica ve­rejnú mienku?

Ak sa po­staví veľká kon­cová sú­kromná ne­moc­nica v Bo­roch bolo by to­tiž aj hlavné mesto Slo­ven­ska od­ká­zané na sú­kromné zdra­vot­níc­tvo, ne­ho­vo­riac o pred­po­kla­da­nej strate zá­ujmu o oko­lité štátne ne­moc­nice v Ma­lac­kách a Ska­lici. Vý­stav­bou štát­nej ne­moc­nice na Ráz­so­chách by sa po­ten­ciálne „ka­ta­strofa“ mohla za­že­hnať – štátne zdra­vot­níc­tvo sa tak má znovu po­sta­viť na vlastné nohy a stať sa po­ten­ciálne kva­lit­nej­ším ako sú­kromné za­ria­de­nia.

Ne­moc­nica v Bo­roch sa plá­nuje ot­vo­riť v ten istý rok ako sa na Ráz­so­chách prav­de­po­dobne za­čne sta­vať. Čas, ktorý stojí me­dzi plá­no­va­ným ot­vo­re­ním oboch ne­moc­níc však môže spra­viť veľa s ve­rej­nou mien­kou, kto vie ako by nová štátna ne­moc­nica zme­nila ná­zory o štát­nom zdra­vot­níc­tve. Na­vyše je otázne ako po riad­nych voľ­bách v roku 2020 plán vý­stavby Bra­ti­slav­skej štát­nej ne­moc­nice pre­žije.

Za­tiaľ, čo Penta čaká na sta­vebné po­vo­le­nie a chystá za­čia­tok vý­stavby ešte tento rok, štát sa musí najprv po­sta­rať o zbú­ra­nie torza bu­dovy pre­došle plá­no­va­nej ne­moc­nice, na ktoré ešte nie je vy­bratá firma. Do za­čiatku vý­stavby na Ráz­so­chách zo­stá­vajú ešte roky. Do­vtedy sa vraj máme te­šiť na re­kon­štruk­cie, nové prí­stroje a hy­gie­nické ba­líčky.

Sieť sú­krom­ných zdra­vot­níc­kych za­ria­dení Penty do veľ­kej miery po­núka bez­kon­ku­renčné služby, ktoré však niečo stoja. Ak na­ozaj kon­ku­ren­ciu ne­majú, do akej miery sú ich ceny opod­stat­nené? Štátne zdra­vot­níc­tvo je v ka­ta­stro­fál­nom stave, plesne, staré prí­stroje, ne­dos­ta­tok ses­tier aj špe­cia­lis­tov, ale aj nové prí­stroje, ktoré však nemá kto ob­slu­ho­vať. Máme vô­bec na vý­ber me­dzi štát­nym a pri­vát­nym zdra­vot­níc­tvom? Ak to za­šlo až sem, oplatí sa ve­riť v svetlú bu­dúc­nosť štát­neho zdra­vot­níc­tva a v sľuby dneš­ných po­li­ti­kov, alebo je roz­um­nej­šie rie­šiť svoje prob­lémy na sú­krom­ných kli­ni­kách?

Na druhú stranu Svet zdra­via a Pro­Care nie sú bez­výh­radne lepší ako štátne zdra­vot­níc­tvo. Me­sačne si Pro­Care vo svo­jich po­lik­li­ni­kách pýta 89€ a za ročné člen­stvo až 399 €, čo nie je práve lacné. Svet Zdra­via má síce značnú vý­hodu v pre­plá­caní od Dô­very (ale aj Vše­obec­nej Zdra­vot­nej Po­is­ťovne), no keďže ju Penta vlastní, vie si vy­tvá­rať zisk a vy­plá­cať svo­jich ak­ci­oná­rov.

Slo­vák stále len čaká, no nič z toho…

Na­vyše Penta vlastní tiež sieť le­kární Dr.Max, kto­rých pre­vádzky umiest­ňuje aj do svo­jich po­lik­li­ník a ne­moc­níc. Pri tom, koľko pe­ňazí ide kaž­do­ročne do štát­neho zdra­vot­níc­tva, člo­vek by ča­kal pekné pro­stre­die a mo­derné prí­stroje od štát­nych za­ria­dení. No ak člo­vek nemá na vý­ber, je tra­gické, že za to musí pla­tiť tak veľa.

Vy­zerá to tak, že za­tiaľ naše mož­nosti zo­stá­vajú ta­kéto – pla­tiť vy­sokú sumu sa za rýchle vy­ba­ve­nie a tak aj pod­poru he­ge­mó­nie Penty alebo ne­pla­tiť a ča­kať v po­ra­dov­níku ešte pred or­di­nač­nými ho­di­nami v ko­mu­nis­tický pries­to­roch. Zdra­vie na Slo­ven­sku stojí, či už pe­ňažne alebo ča­sovo. Člo­vek musí zvá­žiť svoje pri­ority, oči­vidne to však ani štátne, ani sú­kromne, nie je ide­álne. Z čoho si teda má člo­vek vy­be­rať?

Pridať komentár (0)