NEULOGY VEN­TU­RES inves­tuje opäť! Tento krát do spo­loč­nosti EYERIM

Lukáš Gašparík jr. / 25. mája 2015 / Startupy

Máme tu ďalší pon­de­lok a Neulogy Ven­tu­res pri­chá­dza s ďal­šou ozná­me­nou inves­tí­ciou. Tento krát si pod svoje krídla zobral spo­loč­nosť Eyerim.

Naj­nov­ším prí­ras­tkom v rodine Neulogy Ven­tu­res je spo­loč­nosť Eyerim. Táto inves­tí­cia je tak tro­chu netra­dičná, keďže sa nejedná o žia­den tech­no­lo­gický ani IT star­tup. Spo­loč­nosť Eyerim je online pre­daj­com oku­lia­rov. V ich ponuke môžete nájsť viac ako 20.000 rôz­nych mode­lov od 30 sve­to­vých výrob­cov. Okrem širo­kej ponuky oku­lia­rov sa eshop Eyerim môže pochvá­liť aj bez­kon­ku­renčne níz­kymi cenami. Eyerim ďalej ponúka bez­platné doru­če­nie zákaz­ní­kom v celej Európ­skej únií, skvelú rekla­mačnú poli­tiku a 2 ročnú záruku na všetky pro­dukty, aby tak zabez­pe­čil svo­jim zákaz­ní­kom bez­prob­lé­mové naku­po­va­nie. 

Eyerim pra­cuje na cen­tra­li­zo­va­nej data­báze pro­duk­tov, čo umož­ňuje ich rýchlu glo­bálnu expan­ziu. Inves­tí­cia by mala byť pou­žitá na roz­voj spo­loč­nosti, posil­ne­nie mar­ke­tin­go­vých akti­vít a glo­bálnu expan­ziu. Tím spo­loč­nosti je zlo­žený z ľudí, ktorí majú potrebné skú­se­nosti v oblasti e-com­merce a v pre­daji slneč­ných oku­lia­rov. Na čele spo­loč­nosti, ktorá bola zalo­žená na východ­nom Slo­ven­sku, stojí Mar­tin Zahu­ra­nec. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Mar­tin pred­tým pôso­bil v spo­loč­nosti Glas­ses Group Glo­bal, do kto­rej inves­to­val Nova Foun­ders Capi­tal, takže potrebné skú­se­nosti mu určite nechý­bajú. Podľa infor­má­cií na Mar­ti­no­vom Lin­ke­dIn pro­file má za sebou aj viac ako ročnú skú­se­nosť v Nova Foun­ders Capi­tal na pozí­cií kon­zul­tanta.

Sme radi, že v spo­lu­práci s Neulogy Ven­tu­res budeme môcť ponúk­nuť našim zákaz­ní­kov ešte kva­lit­nej­šie služby. Aj napriek tomu, že náš tím je zlo­žený z ľudí viac ako desia­tich národ­ností, spo­loč­nosť zostáva stále slo­ven­ská. Z nového par­tner­stva so sil­ným lokál­nym hrá­čom máme radosť a budeme naďa­lej pra­co­vať na našej expan­zií”, dodal na záver Mar­tin Zahu­ra­nec, CEO Eyerim.

zdroj: Neulogy Ven­tu­res

Pridať komentár (0)