NEULO­GY VEN­TU­RES inves­tu­je opäť! Ten­to krát do spo­loč­nos­ti EYERIM

Lukáš Gašparík jr. / 25. mája 2015 / Lifehacking

Máme tu ďal­ší pon­de­lok a Neulo­gy Ven­tu­res pri­chá­dza s ďal­šou ozná­me­nou inves­tí­ci­ou. Ten­to krát si pod svo­je kríd­la zobral spo­loč­nosť Eyerim.

Naj­nov­ším prí­ras­tkom v rodi­ne Neulo­gy Ven­tu­res je spo­loč­nosť Eyerim. Táto inves­tí­cia je tak tro­chu netra­dič­ná, keď­že sa nejed­ná o žia­den tech­no­lo­gic­ký ani IT star­tup. Spo­loč­nosť Eyerim je onli­ne pre­daj­com oku­lia­rov. V ich ponu­ke môže­te nájsť viac ako 20.000 rôz­nych mode­lov od 30 sve­to­vých výrob­cov. Okrem širo­kej ponu­ky oku­lia­rov sa eshop Eyerim môže pochvá­liť aj bez­kon­ku­renč­ne níz­ky­mi cena­mi. Eyerim ďalej ponú­ka bez­plat­né doru­če­nie zákaz­ní­kom v celej Európ­skej únií, skve­lú rekla­mač­nú poli­ti­ku a 2 roč­nú záru­ku na všet­ky pro­duk­ty, aby tak zabez­pe­čil svo­jim zákaz­ní­kom bez­prob­lé­mo­vé naku­po­va­nie. 

Eyerim pra­cu­je na cen­tra­li­zo­va­nej data­bá­ze pro­duk­tov, čo umož­ňu­je ich rých­lu glo­bál­nu expan­ziu. Inves­tí­cia by mala byť pou­ži­tá na roz­voj spo­loč­nos­ti, posil­ne­nie mar­ke­tin­go­vých akti­vít a glo­bál­nu expan­ziu. Tím spo­loč­nos­ti je zlo­že­ný z ľudí, kto­rí majú potreb­né skú­se­nos­ti v oblas­ti e-com­mer­ce a v pre­da­ji slneč­ných oku­lia­rov. Na čele spo­loč­nos­ti, kto­rá bola zalo­že­ná na východ­nom Slo­ven­sku, sto­jí Mar­tin Zahu­ra­nec. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že Mar­tin pred­tým pôso­bil v spo­loč­nos­ti Glas­ses Group Glo­bal, do kto­rej inves­to­val Nova Foun­ders Capi­tal, tak­že potreb­né skú­se­nos­ti mu urči­te nechý­ba­jú. Pod­ľa infor­má­cií na Mar­ti­no­vom Lin­ke­dIn pro­fi­le má za sebou aj viac ako roč­nú skú­se­nosť v Nova Foun­ders Capi­tal na pozí­cií kon­zul­tan­ta.

Sme radi, že v spo­lu­prá­ci s Neulo­gy Ven­tu­res bude­me môcť ponúk­nuť našim zákaz­ní­kov ešte kva­lit­nej­šie služ­by. Aj napriek tomu, že náš tím je zlo­že­ný z ľudí viac ako desia­tich národ­nos­tí, spo­loč­nosť zostá­va stá­le slo­ven­ská. Z nové­ho par­tner­stva so sil­ným lokál­nym hrá­čom máme radosť a bude­me naďa­lej pra­co­vať na našej expan­zií”, dodal na záver Mar­tin Zahu­ra­nec, CEO Eyerim.

zdroj: Neulo­gy Ven­tu­res

Pridať komentár (0)