Neza­daní si vychva­ľujú novú slo­ven­skú appku Blindr

Ráchel Matušková / 9. septembra 2015 / Business

Blindr je rela­tívne nová sociálna sieť a zoznamka, ktorá fun­guje na neoby­čaj­nom prin­cípe. Sta­via na hesle nesúď knihu podľa obalu, a tak pro­stred­níc­tvom nej pou­ží­va­te­lia komu­ni­kujú bez toho aby videli svoje fotky. O Blindr sme Vás už infor­mo­vali pri jeho začiat­koch. Ako sa tejto sieti darí? Kam sa od svo­jich začiat­kov posu­nula?

Blindr je netra­dičná sociálna sieť, kto­rej pod­sta­tou nie sú fotky ako pri iných zná­mych sie­ťach. Pod­sta­tou Blindr je spoz­ná­va­nie ľudí, ich cha­rak­te­rov a osob­ností bez ohľadu na to ako vyze­rajú. Pou­ží­va­te­lia spolu cha­tujú bez toho, aby videli svoje fotky, čím sa mažú pred­sudky a vytvára sa pries­tor pre fan­tá­ziu a otvo­renú komu­ni­ká­ciu. Ako sa Blindr-u darí dnes, ani nie rok od prvých kro­kov tejto novej sociál­nej siete?

Cez leto uzrela svetlo sveta prvá ver­zia apli­ká­cie Blindr pre Vaše smartp­hony. Dostupná je zatiaľ pre Android (odkaz na apli­ká­ciu). Zoznamka sa pro­stred­níc­tvom mobil­nej appky oveľa viac pri­blí­žila svo­jim pou­ží­va­te­ľom, a tak aj ich počet po spus­tení rapídne vzrás­tol. Appka Blindr ponúka nie­koľko zau­jí­ma­vých fun­kcií, ktoré si už zís­kali obľubu na webo­vej ver­zii. Tím na nej stále pra­cuje a v spo­lu­prácu s pou­ží­va­teľmi ju stále vylep­šuje. Appka, a Blindr ako taký, je veľmi živý a aktívny, neus­tále sa zlep­šuje pre plnú spo­koj­nosť svo­jich pou­ží­va­te­ľov.

Zakla­da­teľ a ria­di­teľ Blindr-u, Roman Holič, hovorí: „Do prvej ver­zie apli­ká­cie sme sa sna­žili vlo­žiť čo naj­viac fun­kcií, no na dru­hej strane jej pone­chať jed­no­du­chosť a pre­hľad­nosť. Pozi­tívne ohlasy pou­ží­va­te­ľov hovo­ria o jej kva­lite avšak stále pra­cu­jeme na ďal­ších vylep­še­niach nie len apli­ká­cie ale aj webu.“

Dnes má Blindr viac ako 31 000 pou­ží­va­te­ľov, ktorí sú spo­kojní s kon­cep­tom a myš­lien­kou zoznamky a tiež oce­ňujú novú appku.

Na stia­hnu­tie apli­ká­cie klikni sem.

Pridať komentár (0)