Nezná­šam, keď východ­niar pra­cu­júci v Bra­ti­slave nadáva na Bra­ti­slavu

Kristína Šuvadová / 26. marca 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­slava je krásne mesto, ktoré má niečo cez 414 000 oby­va­te­ľov. No toto číslo je ešte väč­šie počas pra­cov­ných dní. Prečo? Lebo je to na Slo­ven­sku jediné mesto, kde sú ešte ako také pod­mienky na prácu.

Dlho som si mys­lela, že to tým Bra­tiš­lav­ča­nom musí naozaj vadiť. Veď komu by neva­dilo, že sa polo­vica Slo­ven­ska nasťa­huje do jeho mesta, v kto­rom sú potom nie­lenže nie­koľko hodi­nové záp­chy, ale tak­tiež ťa oberú o nie­ktoré fakt dobré pra­covné pozí­cie (lebo áno, ľudia z východu sú ochotní pra­co­vať aj za menej).

Ale ako som sa po čase naučila, opak je prav­dou. Samoz­rejme, že exis­tujú aj výnimky, ktoré dajú kaž­dému východ­nia­rovi pocí­tiť, že tu nemá čo hľa­dať. Ale výnimka potvr­dzuje pra­vidlo a navyše — doba sa zme­nila.

Mno­hým “domá­cim” je to úplne jedno. Abso­lútne nerie­šia, odkiaľ člo­vek pochá­dza a je im úplne fuk, či si z východu, zo stred­ného slo­ven­ska, alebo hoci aj z iného štátu. Ľudia v Bra­ti­slave sú v tomto ohľade veľmi tole­rantní, aj keď si mnoho ľudí možno myslí opak. Sama som si mys­lela, že tu budem ako čierna ovca, ako “ďalší východ­niar v Bra­ti­slave”. No naučila som sa, že to tu abso­lútne nikto nerieši. Samoz­rejme, že ma raz za čas nie­kto zo srandy pod­pichne, no všetko je to ešte raz v rámci srandy.

3 startup

Jediná vec, ktorá ľuďom z nášho hlav­ného mesta vadí je to, keď sem dorazí nie­kto z inej časti Slo­ven­ska a začne nadá­vať, aká je Bra­ti­slavá ška­redá, špi­navá a ako sú tu všetci namys­lení. Ale pove­dzme si úprimne, ani tebe by neva­dilo, ak by nie­kto toto hovo­ril na tvoje rodné mesto?

Samoz­rejme, že vadilo. Veď ak sa tu nie­komu tak veľmi nepáči — no naozaj, načo sem potom vôbec jazdí?

Prečo majú ľudia z východu tento pri­ro­dzený odpor voči Bra­ti­slave? Nedávno som sa o tom roz­prá­vala pri obede so svo­jími kole­gami. Pove­dali mi, že aj oni by mali možno pod­ve­dome nejaký ten odpor, ak by odma­lička vyras­tali mimo Bra­ti­slavy a neus­tále sa len dozve­dali, aký zákon sa opäť schvá­lil a čo tam tí poli­tici zase robia.

No ja si mys­lím, že aj keď si to mnoho ľudí neprizná, hlav­nou prí­či­nou je závisť. Čo by mali ľudia z Bra­ti­slavy závi­dieť ostat­ným, keď sa sami nachá­dzajú v hlav­nom meste? Samoz­rejme, ostatné mestá majú nie­ktoré naozaj krásne his­to­rické námes­tia, prí­rodu a atmo­sféru, ktoré vedia Bra­ti­slav­ča­nia oce­niť, no nechýba im to ku kaž­do­den­nému životu. Presne z tohto dôvodu, je Bra­ti­slave zvy­šok Slo­ven­ska ukrad­nutý (v dob­rom zmysle).

4 startuo

Ak to vez­meme z opač­ného pohľadu, mnoho ľudí môže len závi­dieť, že nebýva v tomto krás­nom hlav­nom meste, kde je možno omnoho viac prí­le­ži­tostí, ako v neja­kom inom. Práve preto sa tu nasťa­hujú, no keďže prídu s pod­ve­do­mým odpo­rom, začnú na všetko nadá­vať.

Mali by sme sa preto zamys­lieť, prečo vlastne na tú Bra­ti­slavu tak nadá­vame. Veď je to hanba, keď si Slo­vák nadáva aj na svoje vlastné hlavné mesto. V iných štá­toch sú na svoje mestá všetci hrdí. Mali by sme preto držať spolu a nie byť takto roz­vrá­tení (veď v jed­note je predsa sila). Dúfam teda, že budeme čoraz menej počú­vať, aké “hrozné” je toto mesto, pre­tože je to veľmi krásne mesto, ktoré má svoje čaro takisto, ako hoci­jaké iné.

Zdroj foto­gra­fií: wikimedia.org

Pridať komentár (0)