Nitrančania dostali vianočný darček, v uliciach majú špeciálne tlačidlá, napojené na Mestskú políciu

  • Na konci roka sa mesto Nitra rozhodlo významne posilniť flotilu svojich bezpečnostných kamier
  • V uliciach, na ktorých je trestná činnosť dennodennou rutinou, ich pribudlo hneď niekoľko desiatok
  • K nim sa pripojil aj systém bezpečnostných SOS tlačidiel napojených na Mestskú políciu
collage1
Televízia Markíza, Pixabay
  • Na konci roka sa mesto Nitra rozhodlo významne posilniť flotilu svojich bezpečnostných kamier
  • V uliciach, na ktorých je trestná činnosť dennodennou rutinou, ich pribudlo hneď niekoľko desiatok
  • K nim sa pripojil aj systém bezpečnostných SOS tlačidiel napojených na Mestskú políciu

Keď sme sa s urbánnym geografom Adrianom Gubčom v našom poslednom rozhovore rozprávali o tom, ako v súčasnosti vyzerá naše hlavné mesto a čo ho čaká do budúcnosti, prišla na pretras aj jeho bezpečnosť. Adrian sa priznal, že nepatrí k veľkým sympatizantom projektu Nové Nivy z jedného prostého dôvodu, a teda, že sa tu okrem obchodných centier a administratívnych priestorov zanedbala možnosť bývania.

„U nás je veľmi za­ned­bá­vaný fakt, že ulica nie je len ne­jaký do­pravný ko­ri­dor, ka­diaľ sa pre­sú­vame, ale veľmi silný ve­rejný pries­tor. Je ja­vis­kom nášho ži­vota vonku. Preto sa európ­ske mestá sna­žia pri­ná­šať viac ži­vota práve tým, že je tam veľmi ak­tívny mest­ský par­ter – prí­ze­mie, kde sú ob­chody, kde sú re­štau­rá­cie. Ľu­dia vi­dia ži­vot vonku aj vnútri, vzniká mäkká hra­nica me­dzi tým, čo je sú­kromné a tým, čo je ve­rejné. Toto je so vzni­kom ná­kup­ných cen­tier po­tlá­čané. Malé ob­chody nie sú schopné pri­tiah­nuť zá­kaz­níka a za­ni­kajú. Ná­sledne na ich mies­tach vzni­kajú pre­vádzky, ktoré nie sú také žia­dúce – ka­sína, zme­nárne atď. a cel­kovo kva­lita ve­rej­ných prie­s­trans­tiev vý­razne klesá,“ hovorí Adrian.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: Electronics, HowStuffWorks

„Má to veľký vplyv aj na bez­peč­nosť mesta. Na zá­pade, ale už aj u nás, sa za­čína pra­co­vať s kon­cep­tom „očí na ulici“, čo zna­mená, že tým, že je na ulici veľa ľudí, vzá­jomne na seba do­hlia­dajú a ulica je bez­pečná. Aj prí­klad z ne­dáv­nej mi­nu­losti Slo­ven­ska to po­tvr­dzuje, kedy mla­dému Fi­li­pín­covi na ľu­dop­rázd­nej ulici ne­mal kto po­môcť a spa­ci­fi­ko­vať útoč­níka. Na ulici pl­nej ľudí by sa to stať ne­mohlo. Prí­tom­nosť ľudí je istá forma so­ciál­nej kon­troly,“ dodáva. Celý rozhovor si môžeš prečítať TU.

Ulice plné podnikov, ktorými sa v nočných hodinách mnohí boja prechádza kvôli svojej vlastnej bezpečnosti však nie sú problémom len metropol, ale snáď každé väčšie mesto ich má. V meste pod Zoborom sa s výtržnosťami v týchto priestoroch rozhodli zatočiť po svojom. Na uliciach Kmeťkova a Mostná pribudlo pred pár dňami viac ako 40 statických kamier a 17 špeciálnych SOS tlačidiel.

Pre MY Nitra Michal Kresan, konateľ spoločnosti Vernon, ktorá sa postarala o inštaláciu týchto zariadení na stĺpy verejného osvetlenia bližšie popísal, ako bude systém fungovať. Veľké červené tlačidlá sú optickým káblom prepojené s Mestskou políciou, ktorá má k dispozícii vďaka kamerovému systému mapu, na ktorej sú SOS body vyznačené a samotný obraz sa zobrazí až po zaznamenaní signálu. Dispečer sám zhodnotí situáciu, či ide o reálny problém a s obyvateľom bude môcť prehovoriť vďaka komunikačnému zariadeniu a na miest poslať hliadku. Podľa informácií televízie Markíza práve dve spomínané ulice boli za posledný rok dejiskom 900 priestupkov, dokonca tu došlo aj k smrteľným zraneniam počas bitiek.

Zdroj: My Nitra, Televízia Markíza

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech