Nokia vstala z mŕt­vych!

Martin Bohunický / 18. mája 2016 / Business

Keď Mic­ro­soft defi­ni­tívne pocho­val značku Nokia, nejedno sen­ti­men­tálne oko nezos­talo suché.

Dnes však prišla prek­va­pu­júca infor­má­cia, že fín­ska značka začína odznova. Nokia ozná­mila, že pre­dala licen­ciu spo­loč­nosti HMD glo­bal, ktorá chce pri­niesť legen­dárny brand späť medzi smart­fóny a tab­lety.

HMD glo­bal je tiež fín­ska firma a zalo­žil ju Arto Num­mela, vete­rán z Nokie. Num­mela sa po trans­ak­cií kon­com júna defi­ni­tívne stane novým CEO znova živej Nokie.

179403708-730x486

Svoj podieľ na oži­vení značky bude mať aj Foxconn, ktorý bude pod­po­ro­vať nový pokus Nokie o glo­bálnu expe­an­ziu. Foxconn má s Nokiou dobré vzťahy, veď vyro­bil ich tab­let Nokia N1.

V pozadí exis­tujú desiatky rôz­nych dohôd, no nás, zákaz­ní­kov, môže vlastne zau­jí­mať iba to hlavné: Nokia sa vra­cia a s ňou celá rada smart­fó­nov a tab­le­tov. A hádaj, kto Nokiu pože­nie. Nebude to Mic­ro­soft, ale Android. Rysuje sa veľmi zau­jí­mavý prí­beh, ktorý môže skon­čiť veľ­kým úspe­chom.

JAPAN - FEBRUARY 15: Launched on the 1st September 2000, the Nokia 3310 featured advanced messaging, personalisation with Xpress-on covers and screensavers, vibra feature, time management functions, voice dialling, picture messaging, predictive text input and games. It also introduced ?mobile chat? using the Nokia Friends-Talk service, which allows users to have conversations using SMS (Short Message Service). This is a globally accepted wireless service that enables the transmission of messages between mobile users and external systems such as e-mail, paging, and voice-mail. (Photo by SSPL/Getty Images)

zdroj: the­verge , zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sachiidosti.com

Pridať komentár (0)