Nokia vsta­la z mŕt­vych!

Martin Bohunický / 18. mája 2016 / Business

Keď Mic­ro­soft defi­ni­tív­ne pocho­val znač­ku Nokia, nejed­no sen­ti­men­tál­ne oko nezos­ta­lo suché.

Dnes však priš­la prek­va­pu­jú­ca infor­má­cia, že fín­ska znač­ka začí­na odzno­va. Nokia ozná­mi­la, že pre­da­la licen­ciu spo­loč­nos­ti HMD glo­bal, kto­rá chce pri­niesť legen­dár­ny brand späť medzi smart­fó­ny a tab­le­ty.

HMD glo­bal je tiež fín­ska fir­ma a zalo­žil ju Arto Num­me­la, vete­rán z Nokie. Num­me­la sa po trans­ak­cií kon­com júna defi­ni­tív­ne sta­ne novým CEO zno­va živej Nokie.

179403708-730x486

Svoj podieľ na oži­ve­ní znač­ky bude mať aj Foxconn, kto­rý bude pod­po­ro­vať nový pokus Nokie o glo­bál­nu expe­an­ziu. Foxconn má s Noki­ou dob­ré vzťa­hy, veď vyro­bil ich tab­let Nokia N1.

V poza­dí exis­tu­jú desiat­ky rôz­nych dohôd, no nás, zákaz­ní­kov, môže vlast­ne zau­jí­mať iba to hlav­né: Nokia sa vra­cia a s ňou celá rada smart­fó­nov a tab­le­tov. A hádaj, kto Nokiu pože­nie. Nebu­de to Mic­ro­soft, ale Andro­id. Rysu­je sa veľ­mi zau­jí­ma­vý prí­beh, kto­rý môže skon­čiť veľ­kým úspe­chom.

JAPAN - FEBRUARY 15: Launched on the 1st September 2000, the Nokia 3310 featured advanced messaging, personalisation with Xpress-on covers and screensavers, vibra feature, time management functions, voice dialling, picture messaging, predictive text input and games. It also introduced ?mobile chat? using the Nokia Friends-Talk service, which allows users to have conversations using SMS (Short Message Service). This is a globally accepted wireless service that enables the transmission of messages between mobile users and external systems such as e-mail, paging, and voice-mail. (Photo by SSPL/Getty Images)

zdroj: the­ver­ge , zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: sachiidosti.com

Pridať komentár (0)