Nová slo­ven­ská apli­ká­cia pre bicyk­lo­vých nad­šen­cov

Petra Lančaričová / 6. júla 2016 / Zo Slovenska

Dnes bola spus­te­ná nová apli­ká­cia od vyda­va­teľ­stva DAJA­MA, kto­ré sa sna­ží povzbu­dzo­vať Slo­vá­kov do spoz­ná­va­nia svo­jej kra­ji­ny.

Apli­ká­cia, kto­rú pri­pra­vi­li sa volá Všet­ci na bajk a je vhod­ná pre rodi­ny, jed­not­liv­cov ale aj seri­óz­nych špor­tov­cov. Apli­ká­cia je pri­pra­ve­ná vo for­me sle­do­va­nia loká­cie. V jed­nej zálož­ke je zoznam najb­liž­ších dôle­ži­tých miest pre cyk­lis­tov a v dru­hej mapa s tými­to bod­mi vyzna­če­ný­mi v tvo­jom oko­lí.

BA_cyklo_vsetci na bajk

zdroj: vsetcinabajk.sk

Apli­ká­cia sa sna­ží uká­zať, že na Slo­ven­sku je veľa miest, kto­ré sa dá cyk­lis­tic­ky vidieť a nesto­jí to až tak veľa. Výlet­mi v apli­ká­cii sa môžeš inšpi­ro­vať, ale aj si ich naplá­no­vať. DAJA­MA sa tak­to sna­ží pod­po­riť ľudí, aby trá­vi­li čas von­ku v prí­ro­de. Okrem cyk­lot­rás a his­to­ric­kých pamia­tok, náj­de­me v app­ke aj bufe­ty a iné občerstve­nie.

Počia­toč­ný pro­jekt však zatiaľ pokrý­va iba Bra­ti­slav­ský kraj. Vyda­va­teľ­stvo postup­ne vydá­va aj kniž­né cyk­lis­tic­ké tra­sy, avšak tým istým tem­pom chcú dopĺňať aj zvy­šok Slo­ven­ska do apli­ká­cie. Do budú­ce­ho leta by malo byť už pokry­té kom­plet­ne. Na vynah­ra­de­nie chý­ba­jú­cich čas­tí mapy vytvo­ri­la DAJA­MA súťaž pre naj­väč­ších cyk­lis­tov toh­to leta. Súťaž nie je rých­lost­ná, tak­že šan­cu vyhrať majú sku­toč­ne všet­ci.

Bratislava_devin-(113)

foto: vsetcinabajk.sk

Po zapla­te­ní štar­tov­né­ho (za kto­ré obdr­žíš štar­to­va­cí bali­ček s hod­not­ný­mi pred­met­mi) a stia­hnu­tí apli­ká­cie, špor­tov­ci v pod­sta­te zbie­ra­jú zau­jí­ma­vé mies­ta na mape, za kto­ré je pri­de­le­ný urči­tý počet bodov. Za kaž­dých sto bodov, zís­ka­vaš žreb, kto­rý ti po 31. auguste(kedy súťaž kon­čí) môže zabez­pe­čiť výhru. Pre výher­cov sú pri­pra­ve­né tri bicyk­le od Ken­zel, kto­rý je aj gene­rál­nym par­tne­rom, cyk­lis­tic­ké oble­če­nie a dopl­n­ky.

Apli­ká­cia je sku­toč­ne jed­no­du­chá a prí­nos­ná, dostup­ná pre Andro­id aj iPho­ne, a navy­še zadar­mo.

VIac o apli­ká­cii na Všet­ci na bajk.

zdroj: vsetcinabajk.sk zdroj titul­nej foto:gizmoids.com

Pridať komentár (0)