Nová slo­ven­ská apli­ká­cia pre bicyk­lo­vých nad­šen­cov

Petra Lančaričová / 6. júla 2016 / Zo Slovenska

Dnes bola spus­tená nová apli­ká­cia od vyda­va­teľ­stva DAJAMA, ktoré sa snaží povzbu­dzo­vať Slo­vá­kov do spoz­ná­va­nia svo­jej kra­jiny.

Apli­ká­cia, ktorú pri­pra­vili sa volá Všetci na bajk a je vhodná pre rodiny, jed­not­liv­cov ale aj seri­óz­nych špor­tov­cov. Apli­ká­cia je pri­pra­vená vo forme sle­do­va­nia loká­cie. V jed­nej záložke je zoznam najb­liž­ších dôle­ži­tých miest pre cyk­lis­tov a v dru­hej mapa s týmito bodmi vyzna­če­nými v tvo­jom okolí.

BA_cyklo_vsetci na bajk

zdroj: vsetcinabajk.sk

Apli­ká­cia sa snaží uká­zať, že na Slo­ven­sku je veľa miest, ktoré sa dá cyk­lis­ticky vidieť a nestojí to až tak veľa. Výletmi v apli­ká­cii sa môžeš inšpi­ro­vať, ale aj si ich naplá­no­vať. DAJAMA sa takto snaží pod­po­riť ľudí, aby trá­vili čas vonku v prí­rode. Okrem cyk­lot­rás a his­to­ric­kých pamia­tok, náj­deme v appke aj bufety a iné občerstve­nie.

Počia­točný pro­jekt však zatiaľ pokrýva iba Bra­ti­slav­ský kraj. Vyda­va­teľ­stvo postupne vydáva aj knižné cyk­lis­tické trasy, avšak tým istým tem­pom chcú dopĺňať aj zvy­šok Slo­ven­ska do apli­ká­cie. Do budú­ceho leta by malo byť už pokryté kom­pletne. Na vynah­ra­de­nie chý­ba­jú­cich častí mapy vytvo­rila DAJAMA súťaž pre naj­väč­ších cyk­lis­tov tohto leta. Súťaž nie je rých­lostná, takže šancu vyhrať majú sku­točne všetci.

Bratislava_devin-(113)

foto: vsetcinabajk.sk

Po zapla­tení štar­tov­ného (za ktoré obdr­žíš štar­to­vací bali­ček s hod­not­nými pred­metmi) a stia­hnutí apli­ká­cie, špor­tovci v pod­state zbie­rajú zau­jí­mavé miesta na mape, za ktoré je pri­de­lený určitý počet bodov. Za kaž­dých sto bodov, zís­ka­vaš žreb, ktorý ti po 31. auguste(kedy súťaž končí) môže zabez­pe­čiť výhru. Pre výher­cov sú pri­pra­vené tri bicykle od Ken­zel, ktorý je aj gene­rál­nym par­tne­rom, cyk­lis­tické oble­če­nie a dopl­nky.

Apli­ká­cia je sku­točne jed­no­du­chá a prí­nosná, dostupná pre Android aj iPhone, a navyše zadarmo.

VIac o apli­ká­cii na Všetci na bajk.

zdroj: vsetcinabajk.sk zdroj titul­nej foto:gizmoids.com

Pridať komentár (0)