Nové Pors­che Pana­mera ťa bude zaru­čene moti­vať pra­co­vať

Filip Mosnár / 29. júna 2016 / Tech a inovácie

Pana­mera si pre­šla redi­sig­nom, ktorý auto kata­pul­to­val na vrchol vozi­diel urče­ných pre rodinu, ako aj pre rýchlu jazdu. 

V ponuke sú tri dies­lové motory, prvý v sebe nesie 550 kon­ských síl, druhý 440 a tretí 422. Ťah dostáva motor z biturba, spolu s hyb­rid­nou varian­tou. Ak ale vyslo­vene potre­bu­ješ veľa kon­ských síl pod kapo­tou, ver­zia Turbo S ponúka 570 kon­ských síl. Všetky modely využí­vajú 8 stup­ňovú, auto­ma­tickú pre­vo­dovku typickú pre Pors­che. Spo­loč­nosť teda prá­vom ozna­čuje Pana­meru ako naj­rých­lej­šiu limu­zínu v hre.

Keď sa posa­díš na sedadlo vodiča, k dis­po­zí­cii máš dva sedem pal­cové disp­leje, ktoré žia­ria za tacho­met­rom, ako aj cen­trálny, s uhlop­rieč­kou 12.3 pal­cov. Jeden náj­deš aj za sedad­lom vodiča, auto je teda plné elek­tro­niky, čo nevy­ho­vuje úplne kaž­dému.

Cena začína na 99,900 dolárov(90215.38eur), ale ak ink­li­nu­ješ k turbo modelu, musíš si pri­pra­viť 146,900 dolárov(132629.11eur).

porsche-zoom__18_.0porsche-zoom__17_.0porsche-zoom__13_.0porsche-zoom__12_.0porsche-zoom__9_.0porsche-zoom__7_.0porsche-zoom__6_.0porsche-zoom__3_.0

zdroj:theverge.com

Pridať komentár (0)