Nové Pors­che Pana­me­ra ťa bude zaru­če­ne moti­vať pra­co­vať

Filip Mosnár / 29. júna 2016 / Lifehacking

Pana­me­ra si pre­šla redi­sig­nom, kto­rý auto kata­pul­to­val na vrchol vozi­diel urče­ných pre rodi­nu, ako aj pre rých­lu jaz­du.

V ponu­ke sú tri dies­lo­vé moto­ry, prvý v sebe nesie 550 kon­ských síl, dru­hý 440 a tre­tí 422. Ťah dostá­va motor z bitur­ba, spo­lu s hyb­rid­nou varian­tou. Ak ale vyslo­ve­ne potre­bu­ješ veľa kon­ských síl pod kapo­tou, ver­zia Tur­bo S ponú­ka 570 kon­ských síl. Všet­ky mode­ly využí­va­jú 8 stup­ňo­vú, auto­ma­tic­kú pre­vo­dov­ku typic­kú pre Pors­che. Spo­loč­nosť teda prá­vom ozna­ču­je Pana­me­ru ako naj­rých­lej­šiu limu­zí­nu v hre.

Keď sa posa­díš na sedad­lo vodi­ča, k dis­po­zí­cii máš dva sedem pal­co­vé disp­le­je, kto­ré žia­ria za tacho­met­rom, ako aj cen­trál­ny, s uhlop­rieč­kou 12.3 pal­cov. Jeden náj­deš aj za sedad­lom vodi­ča, auto je teda plné elek­tro­ni­ky, čo nevy­ho­vu­je úpl­ne kaž­dé­mu.

Cena začí­na na 99,900 dolárov(90215.38eur), ale ak ink­li­nu­ješ k tur­bo mode­lu, musíš si pri­pra­viť 146,900 dolárov(132629.11eur).

porsche-zoom__18_.0porsche-zoom__17_.0porsche-zoom__13_.0porsche-zoom__12_.0porsche-zoom__9_.0porsche-zoom__7_.0porsche-zoom__6_.0porsche-zoom__3_.0

zdroj:theverge.com

Pridať komentár (0)