Nový patent pre auto­nóm­ne autá od Goog­le, kto­rý môže zachrá­niť aj teba

Filip Mosnár / 22. mája 2016 / Tech a inovácie

Pri väč­ši­ne doprav­ných nehôd, pri kto­rých auto zasiah­ne chod­ca, nebý­va smr­teľ­ný samot­ný náraz, ale zra­ne­nia, kto­ré cho­dec utr­pí pri dopa­de. Goog­le si zau­mie­nil, že toto sa jeho auto­nóm­nym vozid­lám nesta­ne.

Pred­stav si naj­hor­ší mož­ný sce­nár, kto­rý môže nastať pri auto­nóm­nych vozid­lách: Robot neza­brz­dí vozid­lo potom, ako sa mu do drá­hy dosta­ne cho­dec. Nasta­ne zvy­čaj­ná horo­ro­vá situ­ácia, pri kto­rej cho­dec skĺz­ne po hlad­kom povr­chu, pad­ne za vozid­lo a zra­zí ho ďal­šie auto. Pop­rí­pa­de ho náraz odho­dí do ces­ty ďal­šie­mu vozid­lu.

Špe­ciál­ne priľ­na­vý povrch, kto­rým je vyba­ve­ná pred­ná kapo­ta Goog­le vozid­la, však zabrá­ni tomu, aby cho­dec odle­tel. Tým­to chce spo­loč­nosť pre­dísť akej­koľ­vek hroz­be usmr­te­nia člo­ve­ka, aj napriek fak­tu, že Goog­le vozid­lá sa napriek mili­ó­nom kilo­met­rov zúčast­ni­li len nie­koľ­kých nehôd, kto­ré ani nezap­rí­či­ni­li.

Musí­me ale dúfať, že potom, ako vozid­lo pri­le­pí chod­ca na pred­nú kapo­tu, neha­va­ru­je čelom do ste­ny ale­bo lam­py.

1406

foto: Uni­ted Sta­tes Patent and Tra­de­mark Offi­ce

Zdroj, zdroj titul­nej foto­gra­fie: google.com

Pridať komentár (0)