Nový patent pre auto­nómne autá od Google, ktorý môže zachrá­niť aj teba

Filip Mosnár / 22. mája 2016 / Tech a inovácie

Pri väč­šine doprav­ných nehôd, pri kto­rých auto zasiahne chodca, nebýva smr­teľný samotný náraz, ale zra­ne­nia, ktoré cho­dec utrpí pri dopade. Google si zau­mie­nil, že toto sa jeho auto­nóm­nym vozid­lám nestane. 

Pred­stav si naj­horší možný sce­nár, ktorý môže nastať pri auto­nóm­nych vozid­lách: Robot neza­brzdí vozidlo potom, ako sa mu do dráhy dostane cho­dec. Nastane zvy­čajná horo­rová situ­ácia, pri kto­rej cho­dec skĺzne po hlad­kom povr­chu, padne za vozidlo a zrazí ho ďal­šie auto. Pop­rí­pade ho náraz odhodí do cesty ďal­šiemu vozidlu.

Špe­ciálne priľ­navý povrch, kto­rým je vyba­vená predná kapota Google vozidla, však zabráni tomu, aby cho­dec odle­tel. Týmto chce spo­loč­nosť pre­dísť akej­koľ­vek hrozbe usmr­te­nia člo­veka, aj napriek faktu, že Google vozidlá sa napriek mili­ó­nom kilo­met­rov zúčast­nili len nie­koľ­kých nehôd, ktoré ani nezap­rí­či­nili.

Musíme ale dúfať, že potom, ako vozidlo pri­lepí chodca na prednú kapotu, neha­va­ruje čelom do steny alebo lampy.

1406

foto: Uni­ted Sta­tes Patent and Tra­de­mark Office

Zdroj, zdroj titul­nej foto­gra­fie: google.com

Pridať komentár (0)