O tejto slovenskej firme si pravdepodobne nepočul. A aj napriek tomu je jedna z najúspešnejších

Amer Owaida / 2. decembra 2018 / Biznis

  • Man­go­ols je malá firma, ktorá aj na­priek tomu, že má len 8 ľudí, po­núka sve­tový pro­dukt
  • Jej ná­stroj na ana­lýzu kľú­čo­vých slov si vy­skú­šalo už 400 000 ľudí
  • Me­sačné príjmy firmy sa po­hy­buj na úrovni 230 000 do­lá­rov
zdroj: Mangools
  • Man­go­ols je malá firma, ktorá aj na­priek tomu, že má len 8 ľudí, po­núka sve­tový pro­dukt
  • Jej ná­stroj na ana­lýzu kľú­čo­vých slov si vy­skú­šalo už 400 000 ľudí
  • Me­sačné príjmy firmy sa po­hy­buj na úrovni 230 000 do­lá­rov

Man­go­ols je malá slo­ven­ská firma, ktorá vy­tvo­rila ba­lík rie­šení, ktoré po­má­hajú mar­ke­té­rom a fir­mám ana­ly­zo­vať klú­čové slová. Zo za­čiatku bol vo firme len sám za­kla­da­teľ Pe­ter Hr­bá­čik, ne­skôr sa roz­rá­stla. Ak­tu­álne v nej pô­sobí 8 ľud a jej ob­raty sa po­hy­bujú v stov­kách ti­sí­coch eur me­sačne. My sme sa roz­hodli vy­spo­ve­dať za­kla­da­teľa a zá­ro­veň aj CEO firmy Pe­ter Hr­bá­čik.

Prečo ste sa roz­hodli vy­tvo­riť práve ta­kýto pro­dukt/službu?

Vždy som chcel mať svoj vlastný SaaS (soft­ware as a ser­vice) pro­dukt s ma­lým tí­mom na­da­ných ľudí. Úplne prvý ná­stroj z Man­go­ols ba­líka je KWFin­der. Je to ná­stroj na ana­lýzu kľú­čo­vých slov. Pre ľudí, ktorí chcú, aby ich web­stránka bola čo naj­vyš­šie v or­ga­nic­kých vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia v Go­ogle, je náj­de­nie správ­nych kľú­čo­vých slov jed­nou z top pri­orít. Keďže som v on­line svete už od stre­doš­kol­ských čias, tak som kľú­čové slová rie­šil bežne a v roku 2014 bol ten trh úplne nie­kde inde ako te­raz. Jed­no­du­cho som ne­na­šiel pro­dukt, ktorý by zod­po­ve­dal mo­jím po­žia­dav­kám. Takže ako správny kó­der som si taký ná­stroj vy­vi­nul sám.

Aký bol za­čia­tok KWFin­deru a kde je te­raz?

Pi­lotnú, roz­umej za­bu­go­vanú a nie najk­raj­šiu ver­ziu KWFin­deru, som spus­til v roku 2014 po pri­bližne jed­nom me­siaci ro­boty. Pô­vodne to bol ná­stroj pre moje vlastné po­treby, ale dal som to na Red­dit a Hac­ker­News kvôli fe­ed­backu, po­dobne ako s pre­doš­lými pro­jektmi. Ten­to­raz bol však fe­ed­back bru­tálne po­zi­tívny. Ľu­dia mi sami od seba za­čali pí­sať, že by za to za­pla­tili. A presne toto bol mo­ment, kedy to celé za­čalo. O dva me­siace ne­skôr som spus­til už o dosť lep­šiu ver­ziu. Te­raz je KWFin­der sú­čas­ťou ba­líka SEO ná­stro­jov Man­go­ols. Z hľa­diska port­fó­lia je to stále náš naj­dô­le­ži­tejší pro­dukt, pro­stred­níc­tvom kto­rého po­u­ží­va­te­lia spoz­ná­vajú naše ďal­šie ná­stroje. Sa­motný KWFin­der dnes patrí me­dzi na­job­ľú­be­nej­šie ná­stroje na ana­lýzu kľú­čo­vých slov na svete.

V čom sa Man­go­ols líši od bež­ných slo­ven­ských star­tu­pov?

Asi hlavne tým, že my už star­tup asi ani nie sme :). Star­tu­pov na Slo­ven­sku je po­merne veľa, takže ťažko by som hod­no­til, keďže mnoho z nich ne­po­znám. Osobne som veľmi rád, že máme na Slo­ven­sku toľko tvo­ri­vých ľudí. Ono už je ale ťaž­šie to pre­ta­viť do zis­ko­vého biz­nisu. Man­go­ols ne­cho­váme na mäso, ale na mlieko. Na­ším cie­ľom nie je rýchlo exi­to­vať, čo je jedna z vecí, ktorú si vší­mam pri veľa pro­jek­toch. Mys­lím, že asi ta­kou naj­väč­šou vý­ho­dou je, že v Man­go­ols po­kra­ču­jeme rov­na­kým štý­lom ako som ja vy­vi­nul KWFin­der, čiže vy­tvá­rame pro­dukty pre naše vlastné po­treby. Po­ze­ráme sa na ne ako bežný zá­kaz­ník a to je je­den z pi­lie­rov úspe­chu.

Nuž a po­tom je to aj sa­motné šká­lo­va­nie, na kto­rom stros­ko­talo už veľa dob­rých ná­pa­dov. Ne­vi­dím zmy­sel v chys­taní sa na mi­li­óny zá­kaz­ní­kov, keď som ne­spus­til po­riadne ani prvú ver­ziu pro­duktu. To isté sa týka aj veľ­kosti tímu. Keď ti v prie­behu štvrť­roka štvor­ná­sobne na­ras­tie po­čet zá­kaz­ní­kov, nie vždy to zna­mená, že mu­síš rov­nako na­vý­šiť aj po­čet ľudí, ktorí vo firme ma­kajú.

Aké boli ná­klady na vý­voj pro­duktu a čo všetko išlo do jeho vy­tvo­re­nia?

Ná­klady na prvú ver­ziu KWFin­deru boli prak­ticky len ho­diny a dni, ktoré som nad tým strá­vil. Sa­moz­rejme, do­ména a hos­ting, ale to nie je nič zá­vratné. Ne­pot­re­bo­val som žiad­neho in­ves­tora. Od pr­vého mo­mentu si to za­čalo za­rá­bať samé na seba.

Ako sa vám po­da­rilo na­brať kli­en­tov, akú stra­té­giu na to po­u­ží­vate? Koľko máte te­raz po­u­ží­va­te­ľov?

Ako som spo­mí­nal, prví po­u­ží­va­te­lia prišli cez Red­dit a Hac­ker­News. Ešte keď som bol sám, tak som žiadny pla­tený mar­ke­ting ne­ro­bil, čiže rast bol čisto or­ga­nický. Po­stupne za­čali KWFin­der ob­ja­vo­vať blo­geri, ktorí píšu re­cen­zie. Vy­tvo­ril som veľmi trans­pa­rentný a hlavne jed­no­du­cho prí­stupný af­fi­liate prog­ram, ktorí blo­ge­rov, a v sú­čas­nosti aj veľké au­to­rity, mo­ti­vuje o nás pí­sať. V sú­čas­nosti vy­uží­vame ko­pec mar­ke­tin­go­vých ka­ná­lov: od pla­te­ných re­klám, cez emai­ling, spo­lu­práce s in­flu­en­cermi, ob­sa­hový mar­ke­ting až po so­ciálne siete. Ne­bo­jíme sa expe­ri­men­to­vať, skú­šame nové mož­nosti a učíme sa. Je­den z naj­väč­ších ka­ná­lov je or­ga­nická náv­štev­nosť z vy­hľa­dá­va­čov. Man­go­ols si vy­skú­šalo už viac ako 400 ti­síc po­u­ží­va­te­ľov, z toho viac ako 16 ti­síc ľudí si kú­pilo aj pred­platné.

Aké sú vaše ob­raty a tržby a ako rástli od za­lo­že­nia?

Mo­men­tálne sme v me­sač­ných príj­moch prie­merne na úrovni 230-ti­síc ame­ric­kých do­lá­rov. Čo sa týka dl­ho­do­bého vý­voja, s cha­lanmi zvyk­neme vtip­ko­vať, že hlavné je, ak grafy idú hore :).

Čo je podľa vás kľú­čom k úspe­chu pro­duktu?

Možno to bude znieť ako klišé, ale kľú­čom je jed­no­du­cho pro­dukt. Keď je su­per a dá sa ľahko a bez­platne vy­skú­šať, tak si na správ­nej ceste. Sa­moz­rejme, mu­síš to celé dobre na­ča­so­vať a musí exis­to­vať do­pyt, alebo pries­tor na jeho vy­tvo­re­nie. Tzv. “pro­duct mar­ket fit”, čo je veľmi ob­ľú­bené slovo na star­tup scéne :). Keď už to celé beží a firme sa darí, tak je podľa mňa naj­dô­le­ži­tej­šie byť schopný odo­vzdať časť zod­po­ved­nosti ľu­ďom, kto­rých si vy­be­rieš do tímu a ktorí to spolu s te­bou po­sunú na ďal­šiu úro­veň. Do­ne­ko­nečna ne­mô­žeš byť vý­vo­jár, sup­por­ťák, mar­ke­tér a úč­tov­ník v jed­nej osobe. Tu je však kri­tické stáť pev­nými no­hami na zemi a ne­vi­dieť sa hneď na ame­ric­kom ak­ci­ovom trhu.

Koľko ľudí pra­cuje full­time na pro­dukte?

Je nás osem. Ja som CEO a ešte stále aj prog­ra­mu­jem. Ok­rem mňa sú v tíme ďalší dvaja vý­vo­jári, web­di­zaj­nér, dvaja mar­ke­téri a dvaja sup­por­ťáci.

Aké sú vaše ná­klady na fun­go­va­nie firmy, vý­voj a mar­ke­ting?

Naše ná­klady sa od­ví­jajú hlavne od in­fra­štruk­túry a dát, ktoré na­ku­pu­jeme od tre­tích strán. Rá­dovo je to v ti­sí­coch do­lá­rov. Pro­dukty vy­vý­jame vý­hradne sami. Čo sa týka pla­te­ného mar­ke­tingu, tak mo­men­tálne plá­nu­jeme na­vý­šiť roz­po­čet, ne­ba­víme sa však o de­sať­ti­sí­coch.

Aké sú plány do bu­dúc­nosti?

Pri­pra­vu­jeme nové fun­kcie pre KWFin­der, ktoré nám ot­vo­ria dvere do ďal­šej časti trhu, kde pô­so­bia len tí naj­väčší hráči. Ok­rem toho máme ko­pec vy­lep­šení na “to-do” liste pre všetky ná­stroje z Man­go­ols ba­líka. Na­ším dl­ho­do­bým cie­ľom boli vždy ak­vi­zí­cie. Ne­dávno sme kú­pili Email­Lis­tVe­rify. Je to ná­stroj na ve­ri­fi­ká­ciu emai­lo­vých ad­ries. Takže ok­rem SEO ná­stro­jov, je práve táto ak­vi­zí­cia to, čomu sa bu­deme v najb­liž­šej dobe in­ten­zívne ve­no­vať.

Ako je na tom vy­uží­va­nie pro­duktu na slo­ven­skom trhu?

Slo­ven­ský trh je pre SEO ná­stroje veľmi malý. Po­čet pla­tia­cich zá­kaz­ní­kov z na­šej kra­jiny je nie­kde na úrovni de­sia­tok. Naj­sil­nej­šie trhy sú pre nás Se­verná Ame­rika, Európa a Aus­trá­lia.

Koho po­va­žu­jete za vašu kon­ku­ren­ciu? V čom máte lep­šiu po­zí­ciu?

Kon­ku­ren­cie je re­la­tívne dosť. Na jed­nej strane sú to po­sky­to­va­te­lia SEO ba­lí­kov a po­tom špe­cia­li­zo­vané ná­stroje pre jed­not­livé úlohy. My sme nie­kde na po­me­dzí. Pro­fi­lu­jeme sa ako ba­lík ná­stro­jov, ale zá­ro­veň pro­mu­jeme jed­not­livé pro­dukty aj sa­mos­tatne. Z tých naj­väč­ších hrá­čov by som spo­me­nul Ah­refs alebo SEM­rush, aj keď nie je to úplne smer akým ideme my. Me­dzi os­tat­ných pat­ria na­prí­klad Serps­tat, Se­ran­king, Ke­y­word­tool.

Na­ším cie­ľom je ro­biť SEO do­stupné pre kaž­dého. To je jedna z naj­väč­ších kon­ku­renč­ných vý­hod popri kva­lit­ných dá­tach. Naše pro­dukty sa strašne ľahko po­u­ži­vajú a majú pekný di­zajn. V SaaS biz­nise je dô­le­žité, aby sa pro­dukt dal vy­skú­šať bez zby­toč­ných ba­riér. My máme “fre­e­mium” mo­del. Všetky ná­stroje sa dajú vy­skú­šať so všet­kými fun­kciami úplne za­darmo. Ob­me­dzený je len po­čet hľa­daní, ktoré sú za­darmo.

Podľa čoho si vy­be­ráte ľudí do tímu?

Pre nás je dô­le­žité, aby nám člo­vek sa­dol po ľud­skej stránke. Sme ko­le­go­via a ka­moši zá­ro­veň. Ro­bíme si zo seba srandu a radi si za­hu­číme pri stol­nom fut­bale. Na dru­hej strane, keď na nie­čom ro­bíme, tak sa u nás fakt maká. Dô­ve­ru­jeme si a ne­mám po­cit, že by nie­kto z tímu mal po­trebu to zne­uží­vať. Ak nie­kto hľadá kla­sický kor­po­rátny ži­vot, tak to nie je zrovna člo­vek pre nás. Ďal­šou dô­le­ži­tou čr­tou je, či ten člo­vek má čo po­núk­nuť na cel­ko­vej úrovni firmy, nie len na kon­krét­nej po­zí­cii. My for­mu­jeme Man­go­ols spo­ločne, tak­mer všetko spolu kon­zul­tu­jeme, takže ná­pa­di­tosť je pre nás veľmi dô­le­žitá.

Pridať komentár (0)