Okam­žitý liek na opicu príde na kole­sách až k tebe domov!

Alexandra Dulaková / 19. august 2015 / Business

V Mekke nevia­za­ných žúrov a buja­rej zábavy sa skú­se­nosti s neprí­jem­nými násled­kami pre­žú­ro­va­ných nocí iste zís­ka­vajú veľmi ľahko. Dr. Jason Burke roky pôso­bil ako ane­sté­zi­ológ v Las Vegas a uve­do­mil si, že biz­nis s rých­lou úľa­vou po alko­ho­lic­kých exce­soch by mohol mať veľký úspech. Dnes hovorí o budúc­nosti svojho pod­ni­ka­nia v mili­ó­no­vých sumách. 

Zoce­lený skú­se­nos­ťami z dlho­roč­nej lekár­skej praxe, počas kto­rej stre­tol mno­hých dovo­len­ká­rov sko­le­ných opi­cou, sa Jason roz­ho­dol sprí­jem­niť im pobyt a sebe živo­by­tie. Nasa­dol do svojho špe­ciálne upra­ve­ného auto­busu, naba­lil sa potreb­nými liekmi a vybral sa jaz­diť po meste a jeho okolí. Písal sa rok 2012 a pro­jekt dostal názov Han­go­ver Hea­ven.

V prvom rade Jason búra mýtus, podľa kto­rého sa opica dá vylie­čiť hyd­ra­to­va­ním. Alko­hol nás síce dehyd­ra­tuje, ale to nie je ani zďa­leka všetko. Sku­točné prob­lémy pred­sta­vujú nedos­ta­točné okys­li­če­nie tela a zápaly, ktoré spô­so­buje aj kon­zu­má­cia alko­holu, či jed­no­du­cho nezdravá živo­tospráva. Je pre naše telo ako jed. Čím sme starší, tým hor­šie sa naše telo dokáže rege­ne­ro­vať, no naše seba­deš­trukčné sprá­va­nie vekom nie vždy uberá na inten­zite.

Kla­sické lieky, elek­tro­ly­tické zlú­če­niny proti dehyd­ra­tá­cii a vita­míny – to sú zložky Jaso­no­vej bež­nej liečby. Keďže sú látky na pred­pis a keďže sa podá­vajú pomo­cou infú­zií, pacient sa pred poda­ním musí pod­ro­biť krát­kej lekár­skej kon­trole. Vykoná ju buď sám Dr. Burke, alebo jeho rov­nako zruční kole­go­via a ses­tričky. Naraz dokáže ošet­riť až štr­násť ľudí a už vraj sti­hol vylie­čiť 20,000 prí­pa­dov post-žúro­vých blues.

Nie­ktorí majú za sebou naozaj ťažkú noc… 

Nie je prek­va­pe­ním, že pod­ni­ka­nie vynáša, keď len základná lie­čebná pro­ce­dúra pred­sta­vuje 159 dolá­rov na jed­ného pacienta. Tento balí­ček sa popa­suje s nevoľ­nos­ťou a hla­vy­bô­ľom. Iné balíčky dokážu utí­šiť aj pále­nie záhy, obsa­hujú dávku vita­mínu B (pomáha najmä s trá­ve­ním a využi­tím skon­zu­mo­va­nej ener­gie) a kys­líku. Za túto vče­ličku zapla­títe ešte o sto dolá­rov viac. Lenže keď si zapla­títe dovo­lenku v Las Vegas a chcete si ju pat­rične užiť, tieto peniaze ože­liete rad­šej, ako by ste mali stra­tiť deň na hote­lo­vej izbe a koniec kon­cov by ste aj tak nejaké lieky užili. S Dr. Bur­keom ich máte kon­cen­tro­vané, podané pod lekár­skym dohľa­dom a ich úči­nok vďaka pria­memu prí­stupu do krv­ného obehu nastu­puje tak­mer okam­žite. 

Takže keď sa ocit­neš nabu­dúce v Las Vegas v podob­nej situ­ácii, už vieš, na koho sa obrá­tiť. :)

Zdroj: Entrep­re­neur

Foto: Jacob Kep­ler 

Pridať komentár (0)