Piaty mobilný ope­rá­tor pri­chá­dza na Slo­ven­sko, ponúkne pomalý inter­net!

Martin Bohunický / 3. mája 2016 / Business

Piaty ope­rá­tor príde na pre­sý­tený trh, no zabe­hnu­tým hrá­čom kon­ku­ro­vať nejde.

Prečo? Pre­tože spo­loč­nosť Sim­ple­Cell pri­chá­dza vybu­do­vať mobilnú sieť pre neuve­ri­teľne rýchlo ras­túce tech­no­ló­gie, ktoré sú súčas­ťou “Inter­net of Things”. Špe­ci­fi­kom tohoto inter­netu bude práve to, že bude extrémne pomalý – dosť rýchly na to, aby jed­not­livé veci zvládli všetky potrebné úkony, no pri­tom maxi­málne efek­tívny – “zožrať” by mal menej ako 1 kilo­bajt za sekundu.

Internet-of-Things-no-id_Section1_1920x1280

foto: activistpost.com

Možno sa pýtaš, čo bráni súčas­ným ope­rá­to­rom imple­men­to­vať svoje rie­še­nia do podob­nej siete. Veľmi dobrá otázka. Sil­nou strán­kou Sim­ple­Cell je síce práve jeho efek­ti­vita, avšak v časoch, keď súčasní mobilní ope­rá­tori ponú­kajú stále rých­lejší inter­net, nebude podľa mňa prob­lém obe­to­vať desať­ti­sí­cinu súčas­nej rých­losti a ponúk­nuť ju inter­netu vecí. Koniec kon­cov, aj samotný Sim­ple­Cell musí spo­lu­pra­co­vať s nie­kto­rým ope­rá­to­rom, aby mohol svoju sieť vybu­do­vať.

Uvi­díme, ako sa Sim­ple­Cell bude dariť. Okrem tra­dič­ných hrá­čov je tu ešte jedna kon­ku­ren­cia a to vzni­ka­júce rie­še­nie od Slo­va­netu, ktoré spus­tilo tes­to­va­ciu pre­vádzku len nie­koľko týž­dňov dozadu.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: forbes.com

Pridať komentár (0)