Pia­ty mobil­ný ope­rá­tor pri­chá­dza na Slo­ven­sko, ponúk­ne poma­lý inter­net!

Martin Bohunický / 3. mája 2016 / Business

Pia­ty ope­rá­tor prí­de na pre­sý­te­ný trh, no zabe­hnu­tým hrá­čom kon­ku­ro­vať nej­de.

Pre­čo? Pre­to­že spo­loč­nosť Sim­ple­Cell pri­chá­dza vybu­do­vať mobil­nú sieť pre neuve­ri­teľ­ne rých­lo ras­tú­ce tech­no­ló­gie, kto­ré sú súčas­ťou “Inter­net of Things”. Špe­ci­fi­kom toho­to inter­ne­tu bude prá­ve to, že bude extrém­ne poma­lý – dosť rých­ly na to, aby jed­not­li­vé veci zvlád­li všet­ky potreb­né úko­ny, no pri­tom maxi­mál­ne efek­tív­ny – “zožrať” by mal menej ako 1 kilo­bajt za sekun­du.

Internet-of-Things-no-id_Section1_1920x1280

foto: activistpost.com

Mož­no sa pýtaš, čo brá­ni súčas­ným ope­rá­to­rom imple­men­to­vať svo­je rie­še­nia do podob­nej sie­te. Veľ­mi dob­rá otáz­ka. Sil­nou strán­kou Sim­ple­Cell je síce prá­ve jeho efek­ti­vi­ta, avšak v časoch, keď súčas­ní mobil­ní ope­rá­to­ri ponú­ka­jú stá­le rých­lej­ší inter­net, nebu­de pod­ľa mňa prob­lém obe­to­vať desať­ti­sí­ci­nu súčas­nej rých­los­ti a ponúk­nuť ju inter­ne­tu vecí. Koniec kon­cov, aj samot­ný Sim­ple­Cell musí spo­lu­pra­co­vať s nie­kto­rým ope­rá­to­rom, aby mohol svo­ju sieť vybu­do­vať.

Uvi­dí­me, ako sa Sim­ple­Cell bude dariť. Okrem tra­dič­ných hrá­čov je tu ešte jed­na kon­ku­ren­cia a to vzni­ka­jú­ce rie­še­nie od Slo­va­ne­tu, kto­ré spus­ti­lo tes­to­va­ciu pre­vádz­ku len nie­koľ­ko týž­dňov doza­du.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: forbes.com

Pridať komentár (0)