Pink per­fect: Doko­nalá bra­davka?

Marek Šándor / 19. marec 2014 / Business

Michelle Kolath-Arbel stojí za fir­mou Pink Per­fect, do celého sveta pre­dáva abso­lútny uni­kát, kto­rým je hod­no­verná bra­davka určená pre ženy, ktoré pod­stú­pili mas­tek­tó­miu.

Zatiaľ len veľmi málo ľudí chodí po svete s pros­te­tic­kou bra­dav­kou, ktorá vyzerá a dokonca je skoro, ako tá sku­točná. Spo­loč­nosť Pink Per­fect, bola zalo­žená práve kvôli ľuďom, ktorí prišli o bra­davku z dôvodu rako­viny a násled­nej ope­rá­cie. Bra­davky sú vyrá­bané ručne, zo špe­ciálne upra­ve­ného sili­kónu v poža­do­va­nom odtieni, podľa farby kože. Na pri­pev­ne­nie je pou­ží­vané medi­cín­ske adhe­zí­vum, dosť silné na to, aby účin­ko­valo v spr­che, alebo bazéne.

Dôvod pre zalo­že­nie Pink Per­fect bol ten, že Michelle pod­stú­pila ope­rá­ciu, pri kto­rej jej bola odstrá­nená bra­davka a sna­žila sa po celom svete zohnať kva­litnú náh­radu od ázij­ských až po ame­rické firmy, no nenašla žiadnu. Všetky náh­rady pôso­bili umelo a boli nekva­litné. 

Michelle bola toho času mar­ke­tér­kou v reklam­nej agen­túre, no vo vol­nom čase rada ručne vyrá­bala šperky. Roz­hodla sa poži­čať si peniaze od svo­jej mamy a absol­vo­vala kurz pros­te­tiky so špe­cia­li­zá­ciou na sili­kón. Ihneď sa pus­tila do výroby a vzni­kol Pink Per­fect, spo­loč­nosť, ktorá zís­kava množ­stvo objed­ná­vok po celom svete a pomáha ľudom, ktorí dovtedy trpeli najmä psy­chicky.

Bra­davky od Pink Per­fect sa dajú kúpiť už hotové, alebo špe­ciálne na objed­návku, podľa požia­da­viek zákaz­níka. Firma odha­duje trvác­nosť svojho výrobku až na 4 roky. Cena sa pohy­buje okolo $300 za pár, čo pri tých na objed­návku to môže byť až $600.

Michelle sa roz­hodla vybu­do­vať svoju spo­loč­nosť výhradné z vlast­ných pros­tried­kov a odmietla nie­koľko ponúk na finan­co­va­nie jej veľmi jedi­neč­nej firmy, ktorá práve v seg­mente bio­med môže dosiah­nuť veľmi zau­jí­mavú kapi­ta­li­zá­ciu.

Zdroj: isra­e­l21c

Pridať komentár (0)