Plá­no­vaný inter­net pre slo­ven­ské školy je vraj pre­dra­žený 7-násobne

Nina Matejčeková / 9. februára 2016 / Zo Slovenska

Po všet­kých uči­teľ­ských pro­tes­toch, na zvý­še­nie platu, kto­rých sme boli sved­kami, škols­tvo naďa­lej tvrdí, že má peňazí dosť. Chce ich inves­to­vať do vyso­ko­rých­lost­ného Wi-Fi pri­po­je­nia. V pro­jekte s náz­vom EDU­NE­T_SK sa Minis­ter­stvo škols­tva chystá minúť 81mi­li­ó­nov eur za pre­dra­žené Wi-Fi, uvá­dza por­tál trend.sk. Ešte stále funkčné Wi-Fi pri­po­je­nie bolo už do škôl dodané v rámci pro­jektu Info­vek 2 od roku 2011.

Tak na porov­na­nie. Za nor­málny inter­net pla­tíme od 10€ do 25€. Naši naj­vyšší pred­po­kla­dajú, že za 10Mbit/s bude škola pla­tiť 85€ — 91€ mesačne, pre­tože sa škols­tvo zame­riava na jedi­ného dodá­va­teľa na celé úze­mie SR. Je im jedno, či rých­losť bude taká veľká ako rých­losť rých­li­kov slo­ven­ských želez­níc na trati Bra­ti­slava — Košice s omeš­ka­ním pomaly pol dňa. Že či Wi-Fi rou­ter bude taký veľký(no možno nie taký funkčný) ako prí­stroj Enigma na roz­lúš­te­nie šifry pou­ží­va­nej nacis­tic­kým Nemec­kom a o kva­lite ani neho­vo­riac. Hlavná vec je, že pri­po­je­nie prav­de­po­dobne nebude schopné pokryť kom­plet celú školu, keďže to dopo­siaľ nedo­ká­zalo žiadne iné pri­po­je­nie.

11138514_916153498426040_4674354269123244361_n

foto: gbas.edupage.org

Podľa vyjad­re­nia Daniela Machá­čeka, ktorý pôsobí v tele­ko­mu­ni­kač­nej a IT bran­dži na Minis­tersve škols­tva, by mal byť obsah, ktorý si vyhľa­dá­vate fil­tro­vaný. Bye, bye Face­book. V praxi to zna­mená asi to, že počas vyučo­va­nia, kedy sa vám profka snaží niečo vysvet­liť, sa môžete hrať skôr online poker, pre­tože školy nie­lenže nie sú vyba­vené na online vyučo­va­nie, kedy by ste učivo chceli sle­do­vať online, ale o taký drahý inter­net, aký ponúka Minis­tersvo škols­tva väč­šina škôl nebude mať ani záu­jem. Z čoho by ho predsa pla­tili?

Ďal­šia mož­nosť je, že si školy nájdu vlast­ného dodá­va­teľa, ktorý však nie je hra­dený pro­jek­tom EDU­NE­T_SK. Vtedy je postup jed­no­du­chý. Zor­ga­ni­zuje sa rodi­čov­ské zdru­že­nie, kde si rodi­čia odhla­sujú, že inter­net pre ich deti vlastne nič nezna­mená, pre­tože mnohí jeho výhody ešte nevi­dia. Tí, kto­rým sa to nepáči a inter­net pod­po­rujú majú už dávno pre deti vlastnú mobilnú via­za­nosť. A bonus. Pri dosia­hnutí vyčle­ne­nej výšky peňazí od Minis­tersva, určité školy dokonca nemu­sia inter­net dostať, udáva por­tál živé.sk.

Inter­net je na ško­lách dôle­žitý, už len preto, lebo rôzne interné škol­ské prog­ramy, ako napr. naha­dzo­va­nie roz­vrhu, zis­ťo­va­nie zná­mok, pri­hla­so­va­nie na skúšky sú ria­dené online. Spô­soby akými by sa ale dal využiť sú neko­nečné. Prečo nevyt­vo­riť spo­lu­prácu via­ce­rých škôl a pre­po­jiť štu­den­tov, aby sa učili pra­co­vať na diaľku v tíme s nie­kým koho nepoz­najú? Aj o tom je predsa dnešný svet.

_3DX4484

foto: une.edu

Postu­pom času sa bra­ti­slav­ské vysoké školy, zame­rané na infor­mačné tech­no­ló­gie, začali odvo­lá­vať na to, že nedos­tá­vaju dosta­tok finanč­ných zdro­jov na výskum. Samoz­rejme, podľa šta­tis­tík, má Bra­ti­slava podľa Európ­skej únie vysoké HDP a nepot­re­buje toľko finan­cií ako školy v iných čas­tiach Slo­ven­ska a k tomu ešte dodá­vajú, že 76,1% den­ných štu­den­tov, štu­du­jú­cich v Bra­ti­slave má trvalý pobyt mimo Bra­ti­slavy. K celej situ­ácií sa vyjad­ril pán prof. Jozef Masa­rik, dekan Fakulty mate­ma­tiky, fyziky a infor­ma­tiky Uni­ver­zity Komen­ského v Bra­ti­slave a to: “Európ­ska komi­sia nemá ani tucha o situ­áciah v otázke škols­tva a finanč­ných zdro­jov v ďal­ších regi­óch Slo­ven­ska. Mne z celej situ­ácie vyplýva, že CP-čkari asi zvy­šujú nároky na “prie­merný” život na Západ­nom Slo­ven­sku a tým pádom si STU neza­slúži štátne prís­pevky na výskum.”

Všetky tieto pro­jekty a kon­špi­račné teórie vznikli iba na základe doho­vo­rov ľudí na Minis­ter­stve, ktorí nav­šte­vo­vali školu ešte za čias Lenina. Treba si uve­do­miť, že časy sa menia a keď nám, štu­den­tom, chcú pomá­hať, mali by sa nás aspoň spý­tať, čo potre­bu­jeme.

Škola a internet

foto: indianapublicmedia.org

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: redak­cia

Pridať komentár (0)