Plá­no­va­ný inter­net pre slo­ven­ské ško­ly je vraj pre­dra­že­ný 7-násob­ne

Nina Matejčeková / 9. februára 2016 / Zo Slovenska

Po všet­kých uči­teľ­ských pro­tes­toch, na zvý­še­nie pla­tu, kto­rých sme boli sved­ka­mi, škols­tvo naďa­lej tvr­dí, že má peňa­zí dosť. Chce ich inves­to­vať do vyso­ko­rých­lost­né­ho Wi-Fi pri­po­je­nia. V pro­jek­te s náz­vom EDU­NE­T_SK sa Minis­ter­stvo škols­tva chys­tá minúť 81mi­li­ó­nov eur za pre­dra­že­né Wi-Fi, uvá­dza por­tál trend.sk. Ešte stá­le funkč­né Wi-Fi pri­po­je­nie bolo už do škôl doda­né v rám­ci pro­jek­tu Info­vek 2 od roku 2011.

Tak na porov­na­nie. Za nor­mál­ny inter­net pla­tí­me od 10€ do 25€. Naši naj­vyš­ší pred­po­kla­da­jú, že za 10Mbit/s bude ško­la pla­tiť 85€ — 91€ mesač­ne, pre­to­že sa škols­tvo zame­ria­va na jedi­né­ho dodá­va­te­ľa na celé úze­mie SR. Je im jed­no, či rých­losť bude taká veľ­ká ako rých­losť rých­li­kov slo­ven­ských želez­níc na tra­ti Bra­ti­sla­va — Koši­ce s omeš­ka­ním poma­ly pol dňa. Že či Wi-Fi rou­ter bude taký veľký(no mož­no nie taký funkč­ný) ako prí­stroj Enig­ma na roz­lúš­te­nie šif­ry pou­ží­va­nej nacis­tic­kým Nemec­kom a o kva­li­te ani neho­vo­riac. Hlav­ná vec je, že pri­po­je­nie prav­de­po­dob­ne nebu­de schop­né pokryť kom­plet celú ško­lu, keď­že to dopo­siaľ nedo­ká­za­lo žiad­ne iné pri­po­je­nie.

11138514_916153498426040_4674354269123244361_n

foto: gbas.edupage.org

Pod­ľa vyjad­re­nia Danie­la Machá­če­ka, kto­rý pôso­bí v tele­ko­mu­ni­kač­nej a IT bran­dži na Minis­ters­ve škols­tva, by mal byť obsah, kto­rý si vyhľa­dá­va­te fil­tro­va­ný. Bye, bye Face­bo­ok. V pra­xi to zna­me­ná asi to, že počas vyučo­va­nia, kedy sa vám prof­ka sna­ží nie­čo vysvet­liť, sa môže­te hrať skôr onli­ne poker, pre­to­že ško­ly nie­len­že nie sú vyba­ve­né na onli­ne vyučo­va­nie, kedy by ste uči­vo chce­li sle­do­vať onli­ne, ale o taký dra­hý inter­net, aký ponú­ka Minis­ters­vo škols­tva väč­ši­na škôl nebu­de mať ani záu­jem. Z čoho by ho pred­sa pla­ti­li?

Ďal­šia mož­nosť je, že si ško­ly náj­du vlast­né­ho dodá­va­te­ľa, kto­rý však nie je hra­de­ný pro­jek­tom EDU­NE­T_SK. Vte­dy je postup jed­no­du­chý. Zor­ga­ni­zu­je sa rodi­čov­ské zdru­že­nie, kde si rodi­čia odhla­su­jú, že inter­net pre ich deti vlast­ne nič nezna­me­ná, pre­to­že mno­hí jeho výho­dy ešte nevi­dia. Tí, kto­rým sa to nepá­či a inter­net pod­po­ru­jú majú už dáv­no pre deti vlast­nú mobil­nú via­za­nosť. A bonus. Pri dosia­hnu­tí vyčle­ne­nej výš­ky peňa­zí od Minis­ters­va, urči­té ško­ly dokon­ca nemu­sia inter­net dostať, udá­va por­tál živé.sk.

Inter­net je na ško­lách dôle­ži­tý, už len pre­to, lebo rôz­ne inter­né škol­ské prog­ra­my, ako napr. naha­dzo­va­nie roz­vr­hu, zis­ťo­va­nie zná­mok, pri­hla­so­va­nie na skúš­ky sú ria­de­né onli­ne. Spô­so­by aký­mi by sa ale dal využiť sú neko­neč­né. Pre­čo nevyt­vo­riť spo­lu­prá­cu via­ce­rých škôl a pre­po­jiť štu­den­tov, aby sa uči­li pra­co­vať na diaľ­ku v tíme s nie­kým koho nepoz­na­jú? Aj o tom je pred­sa dneš­ný svet.

_3DX4484

foto: une.edu

Postu­pom času sa bra­ti­slav­ské vyso­ké ško­ly, zame­ra­né na infor­mač­né tech­no­ló­gie, zača­li odvo­lá­vať na to, že nedos­tá­va­ju dosta­tok finanč­ných zdro­jov na výskum. Samoz­rej­me, pod­ľa šta­tis­tík, má Bra­ti­sla­va pod­ľa Európ­skej únie vyso­ké HDP a nepot­re­bu­je toľ­ko finan­cií ako ško­ly v iných čas­tiach Slo­ven­ska a k tomu ešte dodá­va­jú, že 76,1% den­ných štu­den­tov, štu­du­jú­cich v Bra­ti­sla­ve má trva­lý pobyt mimo Bra­ti­sla­vy. K celej situ­ácií sa vyjad­ril pán prof. Jozef Masa­rik, dekan Fakul­ty mate­ma­ti­ky, fyzi­ky a infor­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve a to: “Európ­ska komi­sia nemá ani tucha o situ­áciah v otáz­ke škols­tva a finanč­ných zdro­jov v ďal­ších regi­óch Slo­ven­ska. Mne z celej situ­ácie vyplý­va, že CP-čka­ri asi zvy­šu­jú náro­ky na “prie­mer­ný” život na Západ­nom Slo­ven­sku a tým pádom si STU neza­slú­ži štát­ne prís­pev­ky na výskum.”

Všet­ky tie­to pro­jek­ty a kon­špi­rač­né teórie vznik­li iba na zákla­de doho­vo­rov ľudí na Minis­ter­stve, kto­rí nav­šte­vo­va­li ško­lu ešte za čias Leni­na. Tre­ba si uve­do­miť, že časy sa menia a keď nám, štu­den­tom, chcú pomá­hať, mali by sa nás aspoň spý­tať, čo potre­bu­je­me.

Škola a internet

foto: indianapublicmedia.org

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: redak­cia

Pridať komentár (0)