POTVR­DENÉ: Uber na Slo­ven­sku!

Lukáš Gašparík / 13. augusta 2015 / Business

Tak a je to tu! Po nie­koľ­kých nepo­tvr­de­ných infor­má­ciách, že Uber by mal prísť na Slo­ven­sko, sme mohli len dúfať, že sa tak stane. Bola to však len otázka času, ktorý nastal práve dnes!

Naj­zná­mejší a prav­de­po­dobne aj naj­kon­tro­verz­nejší star­tup sveta, ktorý vzni­kol v roku 2009 v San Fran­ciscu najprv ako lokálna služba, pri­šiel konečne aj k nám. Po tom ako minulý rok pri­šiel Uber k našim suse­dom do Čiech, spúšťa od dnes svoju pre­vádzku aj v Bra­ti­slave.

Sme veľmi radi, že pri­ná­šame našu službu do ďal­šieho mesta na Dunaji. UberX pri­náša všet­kým ľuďom v Bra­ti­slave ďal­šiu mož­nosť voľby, ako sa pre­su­núť z miesta A do miesta B spô­so­bom, ktorý je spo­ľah­livý, bez­pečný a dostupný. Bra­ti­slav­ča­nia sú známi ako mimo­riadne tech­nicky zruční, o čom svedčí aj fakt, že našu apli­ká­ciu si tu stiahli tisíce ľudí — a to ešte pred­tým, než bola služba vôbec dostupná,” uvie­dol Inter­na­ti­onal Expan­sion Mana­ger Lok­man Kuris.

Takže ako pre­zra­dil Inter­na­tion Expan­sion Mana­ger Lok­man Kuris, do Bra­ti­slavy dora­zila kon­krétne služba UberX. O čo ide? Jedná sa o lowcos­tovú službu Uberu, kto­rou sa chce naj­viac pri­blí­žiť ľudom a kon­ku­ro­vať tak miest­nym taxi­ká­rom. Na začia­tok je to od Uberu skvelý ťah, pre­tože vytvorí tak tlak na miest­nych taxi­ká­rov. Je tu tak pred­po­klad toho, že ceny taxí­kov v Bra­ti­slave ešte klesnú, aj keď pop­ravde, už asi veľmi ani nemajú kam kle­sať. Platba bude pre­bie­hať tak isto ako všade inde na svete a to pomo­cou kre­dit­nej karty, ktorú zadáte pri regis­trá­cii do apli­ká­cie. Už žiadne pla­te­nie hoto­vos­ťou v taxí­koch!

Pre Uber však nemôže jaz­diť len tak hocikto. Pred­tým ako začne vodič jaz­diť pre Uber, musí prejsť kon­tro­lou trest­nej a vodičs­kej his­tó­rie. Spo­ľah­li­vosť vodi­čov a bez­peč­nosť ces­tu­jú­cich je totižto pre Uber jed­nou z tých naj­kľú­čo­vej­ších vecí. Uber si na Slo­ven­sku bude brať od vodi­čov pro­ví­ziu 20% z kaž­dej zákazky. Počet vodi­čov jaz­dia­cich pre Uber na Slo­ven­sku nie je známy. Nepo­tvr­dené infor­má­cie však hovo­ria o tom, že by ich malo byť až do stovky.

Ako na prí­chod Uberu zare­a­gujú jeho naj­väčší kon­ku­renti v našich kon­či­nách? Tým prvým je jed­no­značne slo­ven­ský HOPIN a druhý sa k nám ešte len chystá. Ide o české Lif­tago, ktoré si momen­tálne robí pries­kum trhu a zva­žuje vstup na slo­ven­ský trh. Nepred­po­kla­dám však, že Uber na Slo­ven­sku môže nejako extra zamie­šať karty, aspoň zo začiatku. Pek­ným prí­kla­dom toho je Uber v Češku, kde pôsobí už nejaký ten rok, avšak zatiaľ sa tam nijako zvlášť nepre­sa­dil. Takisto však nemô­žeme zabú­dať aj na tra­dič­ných taxi­ká­rov, kto­rým Uber určite ukrojí časť z ich chle­bíka. Nechajme sa teda prek­va­piť ako sa bude Uberu na Slo­ven­sku dariť a čo spraví táto služba s kon­ku­ren­ciou.

Uber spúšťa pilotnú pre­vádzku v Bra­ti­slave dnes a pri­blí­žiť ľudom sa chce naozaj jedi­nečne. Od dnes 12:00 až do nedele pol­noci môžete jaz­diť s Ube­rom úplne zadarmo! Ďalší skvelý ťah od Uberu, no nie? Veď Slo­váci vždy radi vyskú­šajú alebo ochut­najú niečo, čo je zadarmo. 

zdroj: SITA

Pridať komentár (0)