Praž­ské kan­ce­lá­rie star­tupu InVi­sion vyze­rajú fas­ci­nu­júco

Dárius Polák / 11. augusta 2016 / Startupy

Ame­rický star­tup sa snaží pre­ra­ziť na čes­kej scéne aj s pomo­cou svo­jich kre­a­tív­nych pries­to­rov.

InVi­sion sa zame­riava na posky­to­va­nie online pries­toru pre spo­lu­prácu dizaj­né­rov a kli­en­tov pro­stred­níc­tvom nástro­jov umož­ňu­jú­cich pre­hlia­dať, komen­to­vať alebo upra­vo­vať gra­fické návrhy. Na začiatku tohto roka pri­šiel s novin­kou, ktorá mu má pomôcť pre­ra­ziť na čes­kej scéne.

Tou novin­kou je nezá­vislé “expe­ri­men­tálne labo­ra­tó­rium” InVi­sion Labs síd­liace v Prahe. Bude sa tu rea­li­zo­vať vývoj expe­ri­men­tál­nych pro­jek­tov pre hlavnú ame­rickú plat­formu.

Vo feb­ru­ári začal v tomto star­tupe pra­co­vať na pozí­cii pro­duk­to­vého mana­žéra slo­ven­ský dizaj­nér Tomaš Jasov­ský. A keďže sa InVi­sion darí, na rad prišlo vytvo­re­nie nového pro­stre­dia, ktoré by umož­nilo pra­co­vať čoraz viac zamest­nan­com spo­ločne.

1

Na tento pro­jekt sa star­tup roz­ho­dol inves­to­vať $45 mili­ó­nov dolá­rov a jeho súčasné ohod­no­te­nie je vyše $100 mili­ó­nov dolá­rov. InVi­sion má v súčas­nosti okolo 1,8 mili­ó­nov zare­gis­tro­va­ných a aktív­nych dizaj­né­rov a firiem. Pla­tená ver­zia sa pohy­buje vo výške $15 dolá­rov mesačne, v závis­losti od počtu pro­jek­tov.

V posled­ných týžd­ňoch pre­bie­hali už len posledné práce a kan­ce­lá­rie by už mali byť úplne hotové a pri­pra­vené na pri­jí­ma­nie ďal­ších ľudí. InVi­sion navyše ešte k tomu chystá ku koncu tohto mesiaca špe­ciálny doku­ment “Design Dis­rup­tors”, zame­raný na pro­ces práce naj­lep­ších dizaj­né­rov sveta.

2345678910

zdroj: officelovin.com, zdroj všet­kých foto: officelovin.com

Pridať komentár (0)