Prečo by si sa nemal obťa­žo­vať s vytvá­ra­ním mobil­nej appky?

Ľudovít Nastišin, Sketcher.sk / 15. februára 2016 / Business

Toto sú lek­cie, ktoré som sa naučil za rok strá­vený tvor­bou a vylep­šo­va­ním našej mobil­nej appky. A long time ago, in a galaxy not so far away, … exis­to­valo niečo čo sa volalo Birdly Mobile. Bola to mobilná appka.

Appka robila niečo naozaj cool: sta­čilo si odfo­tiť blo­ček a ťuk­núť na tla­čidlo na export všet­kých dát do pek­ného Exce­lov­ského reportu výdav­kov. Dokonca sa dali spá­ro­vať aj výdaje s uda­los­ťami v kalen­dári. V tom čase to bola ino­va­tívna myš­lienka, tisíce ľudí by to skú­sili.

No čo sa stalo one­dlho bolo pre tvor­cov Birdly mobile trošku zvláštne: ľudia mali mož­nosť zís­kať viac času len tým, že to pou­ží­vajú až na to, že to nepou­ží­vali. Zabudli na to. A tu sú otázky na ktoré sme sa pýtali sami seba:

birdly

foto: birdlymobileapp.com

Pri­ná­šala appka pri­danú hod­notu?

Áno. Ľudia pou­ží­va­júci našu appku ušet­rili v prie­mere 4 hodiny času za mesiac, no v celej rov­nici to veľa nezna­me­nalo.

Najprv sme si mys­leli, že to bol pro­duk­tový prob­lém a začali sme pri­dá­vať cool fun­kcie. Ani tak to nefun­go­valo a ľudia na to stále zabú­dali. Umož­nili sme im posú­vať do appky aj digi­tálne doklady, aby nemu­seli byť každý mesiac zahl­tení výdav­kami. A nič.

julia

foto: advanceprotech.com

Mohli sa do nej zami­lo­vať?

Len pou­ží­va­te­lia by mohli pove­dať, či bola appka “lovable”, no uro­bili sme čo sme mohli. Mali sme mas­kota, Billa, ktorý spre­vá­dzal ľudí celým pro­ce­som. Sku­točne sme sa sústre­dili pri tvorbe UI. Bolo to niečo odlišné a viac rafi­no­vané ako u akej­koľ­vek inej expense appky.

Bolo to intu­itívne?

Zoza­čiatku až tak nie. Takže sme tes­to­val a pri­dá­vali onbo­ar­ding, tool tips, fun­kciu pod­pory takže ľudia mohli cha­to­vať priamo s nami, no vo vše­obec­nosti bola appka cel­kom ľahká na pou­ží­va­nie: len sfo­tiť a hneď to máš v exceli.

Už sa o to pokú­šali iní milión krát?

Nie. Bola len malá kon­ku­ren­cia, čo robila podobnú appku, no prav­de­po­dobne to nero­bili ani tak dobre ako my. Až na zopár výni­miek, ostatné boli neo­hra­bané a kom­pli­ko­vané.

A stále nikto nech­cel našu appku… “Možno sme sa sami seba nepý­tali tie správne otázky? Takže sme začali roz­mýš­ľať inak a obja­vil sa nový set otá­zok.”

app

foto: swankystacoshop.com

Posky­to­valo to dosť pri­da­nej hod­noty na to aby to mal nie­kto v tele­fóne?

Toto bolo trošku ťaž­šie si uve­do­miť, no odpo­veď je nie.

Podľa mesač­nej peri­odi­city to ľudia otvá­rali asi len raz mesačne. A čo sa stane s app­kou ktorú nepu­ží­vate? Zabud­nete na ňu.

Prečo sú tie naj­pou­ží­va­nej­šie appky také popu­lárne? Sú veľmi kon­tex­tu­álne a naplno využí­vajú výhody hlav­ných fun­kcií tele­fó­nov ako geolo­ká­cia, foto­apa­rát alebo len hlas a zvuk. Navyše sú navr­hnuté tak, aby sa pou­ží­vali často a v men­ších dáv­kach. Koľko krát ste už dnes otvo­rili napr. Mes­sen­ger?

My sme do žiad­nej z týchto kate­gó­rií neza­pa­dali a nevy­uží­vali sme ten správny kon­text. Spo­čí­tané, pod­čiark­nuté, nemali sme šancu.

screen

foto: apptentive.com

Mohla sa k tomu naša cie­ľovka dostať jed­no­du­cho?

Nie. Zame­ria­vali sme sa na malé pod­niky a domys­leli sme si, ze CFO a mana­žéri by len ťažko pri­nú­tili kaž­dého vo firme aby si to stia­hol. Appka by im zabe­rala miesto v tele­fóne a boli sme len na mobile, čo nie je úplne ide­álne vzhľa­dom na to, že išlo o výdav­kový soft­vér.

Takže si odpo­ve­dzme na poslednú otázku!

Stálo to za tú námahu?

Nie, nestálo. Strá­vili sme strašne veľa času upda­te­ova­ním našej appky aby sedela s naj­nov­šími ver­ziami OS od Apple a Google, odstra­ňo­va­ním bugov, tvor­bou nových fun­kcií, uis­ťo­va­ním sa o správ­nosti UI a dobre integ­rá­cií, vysvet­ľo­va­ním pre CFO ako by to mohli využí­vať a stiah­nuť .…

A áno, stálo. Uro­bili sme množ­stvo chýb a pou­čili sa z nich. Prišli sme na to, že keď máte správne odpo­vede na zlé otázky, je to cesta do pekla. Začnite sa sami seba pýtať: pocho­pili si správne o čo tu ide?

Cre­a­ting a mobile app? It’s a trap”Admi­ral Akbar

sketcher_banner

Zdroj: sketcher.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: apptentive.com

Pridať komentár (0)