Prečo dron Karma od GoPro zly­há­val

Dárius Polák / 15. november 2016 / Business

Sen o ame­ric­kom drone je prav­de­po­dobne na konci.

Keď GoPro tento rok spus­tilo pre­daj svojho dronu Karma, všetko vyze­ralo dobre. Spo­loč­nosť bola zalo­žená na akč­ných kame­rách, no zaží­vala od roku 2014 zní­že­nie pre­daju svo­jej línie Hero. Za to isté obdo­bie sa pre­daj kame­ro­vých dro­nov na trhu medzi ľuďmi neuve­ri­teľne roz­rás­tol. Vyda­nie dronu, ktorý by mal priamo kameru GoPro vyze­ralo ako skvelý nápad a zna­me­nalo to novú vlaj­kovú loď tejto spo­loč­nosti.

Nane­šťas­tie pre GoPro, Karma pri letoch často­krát padal. Pri zvy­šu­jú­cich sa alar­mu­jú­cich čís­lach bola spo­loč­nosť donú­tená vyko­nať dras­tické opat­re­nie — stia­hnu­tie dronu z pre­daja. Nie je ťažké pred­sta­viť si, že GoPro išlo na trh s úmys­lom vytvo­riť bez­pečný a spo­ľah­livý pro­dukt. Nahliad­nu­tie exper­tov však odha­lilo, že spo­loč­nosť sa mala na takýto prob­lém dôkladne pri­pra­viť.

Vybu­do­vať totižto malý a auto­nómny dron nie je vôbec ľahké. DJI je dro­nová spo­loč­nosť, GoPro je však kame­rová spo­loč­nosť. Preto exper­tov neprek­va­puje, že Karma mala ako prvý dron tech­nické prob­lémy a to dokonca aj po one­sko­re­nom spus­tení pre­daja.

1

Chyby sú súčas­ťou uče­nia

Inter­net je plný prís­pev­kov vo fórach, Face­book komen­tá­rov a You­tube videí od nahne­va­ných zákaz­ní­kov, ktorí si počas posled­ných 3 rokov kúpili dron od DJI, Yuneec, Par­rot alebo 3D Robo­tics, aby následne videli, ako im padá rov­nako ako teraz Karma. DJI si pre­šlo s modelmi Phan­tom, P2, P3 a P4, rov­nako aj s Ins­pire, aby zis­tilo, kde treba zapra­co­vať na sta­bi­li­zá­cii dronu a robust­nosti sub­sys­té­mov. Pokiaľ teda GoPro čakalo per­fektný pro­dukt v podobe Karma, spo­loč­nosť mala hlavu v obla­koch.

Nie­koľko zdro­jov, ktoré majú blízko k dizaj­no­vému pro­cesu Karmy pou­ka­zujú na umiest­ne­nie kamery a gim­balu ako jeden z poten­ciál­nych zdro­jov prob­lé­mov. Väč­šina dro­nov má totiž kameru zave­senú pod sebou pre zabez­pe­če­nie solíd­neho cen­tra gra­vi­tá­cie. Tým, že GoPro umiest­nilo kameru dopredu, dron viac balan­so­val a nebol taký sta­bilný. Prvé testy odha­ľo­vali, že ťažký pre­dok spô­so­bo­val väč­šiu des­ta­bi­li­zá­ciu, čo viedlo k uvoľ­ne­niu odde­li­teľ­nej baté­rie, vďaka čomu dron zly­hal a spa­dol.

2

Karma bol iný kali­ber ako jeho kon­ku­rent DJI Mavic Pro. Ponú­kal totiž dron, prí­ručný sta­bi­li­zá­tor a vodo­tesnú kameru v jed­nom balíčku, vďaka čomu pred­sta­vo­val oveľa kom­plet­nejší a fle­xi­bil­nejší nástroj pre zachy­te­nie adre­na­lí­no­vého dob­ro­druž­stva. Prob­lém však bol, že sa spo­loč­nosť sústre­dila na veľa vecí, kvôli čomu aspekt drona dostal menej pozor­nosti, a ten nepred­sta­vuje zaria­de­nie, ktoré tole­ruje svoje zaned­ba­nie.

Pokiaľ by sa ti z ničoho nič vybila baté­ria kamery, je to v pohode, pre­tože stačí zísť dolu a vyme­niť ju. Ak ti však zlyhá celý dron, následky môžu byť fatálne — môže kľudne dôjsť k váž­nemu úrazu. Ostatné spo­loč­nosti zame­rané na výrobu dro­nov čelili rov­na­kým prob­lé­mom, nikdy však nemu­seli pri­stú­piť k stia­hnu­tiu pre­daja všet­kých dro­nov na trhu.

4

GoPro už tak stojí na ten­kom ľade a inves­to­rov prav­de­po­dobne táto správa nepo­te­šila. Spo­loč­nosť uro­bila chybu pri spus­tení pro­duktu, v kto­rom nevy­ko­nala dosta­točné tes­to­va­nie. Týmto si iné spo­loč­nosti s 1. gene­rá­ciou svo­jich dro­nov pre­šli, prob­lém však je, že zatiaľ čo GoPro sa stále iba učí, iné spo­loč­nosti už vyspeli.

Spo­loč­nosť stiahla všet­kých 2 500 kusov, ktoré dopo­siaľ pre­dala. Nechala síce otvo­renú mož­nosť spus­tiť pre­daj potom, čo sa prob­lém iden­ti­fi­kuje a vyrieši ale ana­ly­tici v tomto nie sú veľmi opti­mis­tický.

Zdá sa, že GoPro je na tom naozaj zle a bude mať čo robiť, aby svoju repu­tá­ciu napra­vila.

4

zdroj: theverge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)