Prek­va­pi­vá his­tó­ria gri­lo­va­nia: Ako ino­vá­cie ovplyv­ni­li to, ako dnes jeme

Jakub Jablonický / 4. augusta 2016 / Tech a inovácie

Gri­lo­va­nie je neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou leta, no zamys­lel si sa nie­ke­dy, ako ten­to, na prvý pohľad jed­no­du­chý, nástroj vzni­kol?

Je veľ­mi ťaž­ké pres­ne určiť pôvod gri­lo­va­nia a exis­tu­je veľa názo­rov na to, kde to vlast­ne všet­ko zača­lo. Ale ame­ric­ký odbor­ník na gri­lo­va­nie Ste­ven Raich­len, kto­rý napí­sal nespo­čet­ne veľa kníh na túto tému a pre­skú­mal kaž­dý kút tej­to kul­tú­ry, doká­že určiť pres­ný dátum, kedy sa zača­la for­mo­vať vášeň ľud­stva ku gri­lo­va­niu a jeho his­tó­rii.

Pre­ces­to­val celý svet, aby v sérií kníh Bib­lia gri­lo­va­nia zma­po­val a zdo­ku­men­to­val his­tó­riu gri­lo­va­nia.

Úpl­ná náho­da

Je prav­de­po­dob­né, že na gri­lo­va­nie sa priš­lo náho­dou. Nevie­me to, samoz­rej­me, s isto­tou, ale pre­vlá­da teória, že jeden z našich dáv­nych pred­kov sa pre­chá­dzal popo­lom po les­nom požia­ri a zachy­til vôňu pra­ve­ké­ho býka ale­bo koňa, kto­rý sa v ohni upie­kol. Ten člo­vek si urči­te pomys­lel, že to vonia zau­jí­ma­vo, ochut­nal – a uve­do­mil si, že našiel nie­čo výni­moč­né,“ vysvet­ľu­je Ste­ven.

Tak sa pre­bu­dil ape­tít našich pra­ot­cov, aj keď oheň nevy­hnut­ný na gri­lo­va­nie zvie­ra­ťa ešte mož­no pri­pra­viť neve­de­li. Pôvod­ní ľudia prav­de­po­dob­ne oheň skôr len našli v prí­ro­de, odnies­li a potom sa ho pokú­ša­li udr­žať. Prvý dôkaz vedo­mé­ho pou­ži­tia ohňa bol náj­de­ný v jas­ky­ni Won­der­werk v juž­nej Afri­ke. Jas­ky­ňa je sta­rá pri­bliž­ne mili­ón rokov a bola obý­va­ná dru­hom Homo erec­tus, kto­rý je naším pred­chod­com.

75911403

foto: mapio.net

Vedo­mé pou­ží­va­nie ohňa zna­me­ná, že gri­lo­va­nie sa sta­lo sku­toč­nos­ťou. Sku­toč­nos­ťou, kto­rá mala obrov­ský dopad na vývoj. Toto počia­toč­né gri­lo­va­nie malo na sve­do­mí ove­ľa viac, ako len nasý­te­nie ľudí dru­hu Homo erec­tus. Zna­me­na­lo tiež začia­tok vývo­ja ove­ľa väč­šej inte­lek­tu­ál­nej kapa­ci­ty u našich pred­kov, a tým aj počia­tok nás – Homo sapiens.

Gri­lo­va­né mäso roz­ví­ja mozog

Won­der­werk“ zna­me­ná v afric­kom jazy­ku zázrak a ten­to nový objav vie­dol k tak­mer zázrač­ným zme­nám v his­tó­rii ľud­stva. Ako Ste­ven vysvet­ľu­je: „Urči­te to spô­so­bi­lo veľa dôle­ži­tých zmien. Po prvé, tepel­ne upra­ve­né mäso je pre ľud­ský orga­niz­mus jed­no­duch­šie na strá­ve­nie, čo vied­lo k ras­tu moz­gu. Po dru­hé, vare­né mäso sa jed­no­duch­šie žuje. Vďa­ka tomu sa čeľus­te, ústa a celá spod­ná časť tvá­re moh­li zmen­šiť a pone­chať ďal­šie kaló­rie na rast moz­gu. Jed­lo sa tiež sta­lo spo­lo­čen­skou uda­los­ťou, kedy sme sa moh­li zhro­maž­diť oko­lo ohňa, potre­ba udr­žia­vať ho zase vied­la k jas­nej deľ­be prá­ce.

Nie­kto­rí išli loviť, zatiaľ čo iní zosta­li doma a sta­ra­li sa o oheň. Mno­hí tvr­dia, že pri­ro­dze­ným dôsled­kom muse­lo byť to, že prvý­mi stráž­ca­mi ohnis­ka – ľuď­mi, kto­rí sle­do­va­li oheň, boli ženy. Aj keď Ste­ven verí, že si tým nemô­že­me byť istí. „Rov­na­ko tak nemô­že­me s isto­tou pove­dať, či za ces­tou ľudí z afric­kých jas­kýň do Euró­py a Ázie stál nový mozog, ale­bo či vývoj moz­gu urých­li­la prá­ve mig­rá­cia.

Všet­ky ces­ty vedú ku gri­lo­va­niu

Istej­ší si už môže­me byť tým, že vývoj gri­lo­va­nia vie­dol od ukla­da­nia jed­la na kameň v ohni k pou­ží­va­niu vše­mož­ných palíc, z kto­rých sa postup­ne vyvi­nu­li raž­ne a gri­ly – a tiež prvé sys­té­my, kto­ré vyze­ra­li ako dneš­né roš­ty.

folding-grill-rack1

foto: venuelook.com

Vie­me tiež, že gri­lo­va­nie slú­ži­lo aj na iné úče­ly, než len na pri­már­nu príp­ra­vu jed­la. Ako v sta­ro­ve­kom Gréc­ku, tak aj v Ríme boli zvie­ra­tá pále­né ako obeť bohom. Postu­pom času ľudia dospe­li k názo­ru, že boho­via sa naj­viac zau­jí­ma­jú o kopy­tá a hla­vy, čo veľ­mi prí­hod­ne dalo člo­ve­ku mož­nosť, aby mäso zvie­rat zje­dol.“

Chlieb Focac­cia bol tiež vynáj­de­ný sta­ro­ve­ký­mi Riman­mi a pôvod­ne ho piek­li v ohni – „focus“ totiž v latin­či­ne zna­me­ná ohnis­ko, tak­že istým spô­so­bom sa dá pove­dať, že všet­ky ces­ty vedú späť ku gri­lo­va­niu.

Moder­né gri­lo­va­nie

Dote­raz sme o gri­lo­va­ní hovo­ri­li len jed­no­du­cho ako o vare­ní jed­la nad ohňom. Aby sme sa pri­blí­ži­li moder­né­mu význa­mu slo­va, musí­me sko­čiť v his­tó­rii – na palu­be lode, kto­rá sa pla­vi­la do Nové­ho sve­ta – Ame­ri­ky.

Mno­hé kul­tú­ry pou­ží­va­li metó­dy vare­nia, kto­ré pri­po­mí­na­li pred­chod­cov moder­ných metód gri­lo­va­nia, kto­ré idú hlbo­ko do minu­los­ti. Keď sa však zamys­lí­me nad slo­vom „gri­lo­vať“ (angl. bar­be­cue) a tiež nad nie­kto­rý­mi ingre­dien­cia­mi, kto­ré sa typic­ky pou­ží­va­jú v Ame­ri­ke, musí­me sa pozrieť bliž­šie na špa­niel­skych obja­vi­te­ľov a ich doby­tie Kari­bi­ku,“ hovo­rí Ste­ven.

Počas svo­jej kolo­ni­zá­cie Kari­bi­ku pri­viez­li Špa­nie­li pra­sa­tá, čier­ne kore­nie a nema­lý počet námor­ní­kov a voja­kov, kto­rí dezer­to­va­li. Tí sa usa­di­li medzi domo­rod­ca­mi, kto­rí si zakla­da­li na čili, a európ­ske tra­dí­cie s domo­ro­dý­mi tech­ni­ka­mi vare­nia sa zača­li pre­lí­nať.

Ak ide o slo­vo „gri­lo­vať“, špa­niel­sky his­to­rik a spi­so­va­teľ Gon­za­lo Fer­nán­dez de Ovie­do y Val­dés uro­bil zau­jí­ma­vý objav. On ako prvý písal o špe­ciál­nom spô­so­be vare­nia, pri kto­rom karib­skí Indiá­ni Tai­no umiest­ni­li jed­lo na nie­čo, čo pri­po­mí­na­lo rošt. Rošt bol vyro­be­ný z dre­va a Indiá­ni Tai­no pre ten­to spô­sob vare­nia pou­ží­va­li slo­vo, kto­ré Ovie­do­vi zne­lo ako „bar­ba­coa“. Toto slo­vo sa neskôr vyvi­nu­lo na slo­vo „bar­be­cue“,“ vysvet­ľu­je Ste­ven.

Sta­rý a Nový svet boli tak­po­ve­diac pre­po­je­né gri­lo­va­ním. Postup­ne sa význam slo­va „bar­be­cue“ vyvi­nul tak, že v súčas­nos­ti môže zna­me­nať aj prí­stre­šok, kto­rý chrá­ni kuchá­rov a jed­lo a tiež zachy­tá­va dym, kto­rý sa postup­ne stal špe­ciál­nou súčas­ťou tej­to metó­dy vare­nia.

V dru­hej polo­vi­ci 18. sto­ro­čia sa gri­lo­va­nie sta­lo veľ­mi obľú­be­ným, hlav­ne v juž­ných štá­toch Ame­ri­ky. Pre­zi­den­ti USA ako Tho­mas Jef­fer­son a Geor­ge Was­hing­ton čas­to uspo­ra­dú­va­li gri­lo­va­cie večier­ky a pou­ží­va­li slo­vo bar­be­cue pre samot­nú spo­lo­čen­skú uda­losť, čo sa sta­lo dôle­ži­tou súčas­ťou pra­vé­ho gri­lo­va­nia.

Stret­nu­tie s Hen­rym For­dom

Po ame­ric­kej občian­skej voj­ne nabral vývoj gri­lo­va­nia nový smer. Po voj­ne boli pre­pus­te­ní otro­ci, kto­rí sa pred­tým čas­to sta­ra­li prá­ve o vare­nie. V sna­he zaob­sta­rať si živo­by­tie si mno­hí oslo­bo­de­ní otro­ci zalo­ži­li stán­ky a kios­ky, v kto­rých pre­dá­va­li gri­lo­va­né jed­lo, podob­ne ako v dneš­nom rých­lom občerstve­ní.

Jed­ným z najús­peš­nej­ších pre­daj­cov bol Hen­ry Per­ry, kto­rý vo svo­jom stán­ku pre­dá­val od roku 1908 a neskôr otvo­ril prvú pra­vú reštau­rá­ciu s gri­lo­va­ným jed­lom v Kan­sas City,“ hovo­rí Ste­ven. Kul­tú­ra gri­lo­va­nia zazna­me­na­la po oslo­bo­de­ní otro­kov veľ­ký roz­kvet aj na seve­re. Pozo­ro­vať to môže­me na ďal­šom Hen­rym – Hen­rym For­do­vi, výrob­co­vi auto­mo­bi­lov.

Weber_ilustracny obrazok_Grilovany losos na mede s bylinkovym salatom 1

foto: weber

Ford sa naro­dil a bol vycho­vá­va­ný v sever­nom štá­te Michi­gan, kde tiež zalo­žil spo­loč­nosť Ford Motor – jed­nu z prvých spo­loč­nos­tí rea­li­zu­jú­cich maso­vú výro­bu. Hen­ry Ford sa tiež stal dodá­va­te­ľom gri­lo­va­cích bri­kiet, kto­ré boli ved­ľaj­ším pro­duk­tom jeho výro­by áut.

Ford zalo­žil pílu a tová­reň na výro­bu dre­ve­ných kom­po­nen­tov pre svo­je autá. Chcel neja­ko využiť obrov­ské množ­stvo zvyš­kov, kto­ré výro­bou vzni­ka­li, a zis­til, že keď do rozdr­ve­né­ho dre­va pri­dá tro­chu spo­ji­va, vznik­nú úžas­né bri­ke­ty na gri­lo­va­nie,“ vysvet­ľu­je Ste­ven.

Spo­loč­ne s man­že­lom svo­jej ses­ter­ni­ce E.B. Kings­for­dom a ďal­ší­mi začal veľ­ko­vý­ro­bu bri­kiet. Ford neskôr pre­dal svoj podiel továr­ne spo­loč­nos­ti Kings­ford, kto­rá dnes pre­dá­va viac ako mili­ón ton bri­kiet roč­ne.

Mor­ské bój­ky a záh­rad­ní hrdi­no­via

50-te roky boli sved­kom prí­cho­du medzi­štát­ne­ho diaľ­nič­né­ho spo­je­nie medzi kra­ji­nou a mes­ta­mi polo­ži­li zákla­dy obrov­ské­mu náras­tu pred­mes­tí.

S pred­mes­tia­mi pri­šiel pries­tor a teda aj dvor­če­ky a súkrom­né záh­rad­ky. V kom­bi­ná­cii s gri­lo­va­cí­mi bri­ke­ta­mi vznik­lo doko­na­lé pro­stre­die na gri­lo­va­nie v súkrom­ných pries­to­roch. Dalo by sa teda pove­dať, že gri­lo­va­nie zača­lo ako spo­loč­né hodo­va­nie, potom sa sta­lo feno­mé­nom rých­le­ho občerstve­nia a reštau­rá­cií, až nako­niec bolo pre­miest­ne­né aj do súkrom­ných pries­to­rov,“ hovo­rí Ste­ven.

Okrem gri­lo­va­cích bri­kiet však pomo­hol gri­lo­va­niu pre­ra­ziť aj istý mla­dík menom Geor­ge Step­hen. V roku 1952 roz­re­zal na polo­vi­ce kovo­vú mor­skú bój­ku, spod­nú pou­žil ako kotol, dal jej nožič­ky a hor­nú časť pou­žil ako poklop. Vytvo­ril tým pro­to­typ kot­lí­ko­vé­ho gri­lu – gri­lu, kto­rý bol ide­ál­nou voľ­bou pre dvo­ry a záh­ra­dy vša­de na sve­te.

Artikel verfügbar in: Deutschland,Österreich,Schweiz,Holland,Osteuropa Berechtigte User: alle Bildstatus: online

foto: weber

Gri­lu, vďa­ka kto­ré­mu vzni­kol sku­toč­ný záh­rad­ný hrdi­na a sve­to­zná­ma znač­ka gri­lov Weber — Step­hen. Ten­to nový spô­sob gri­lo­va­nia pri­nie­sol zásad­nú zme­nu a to kon­tro­lo­va­teľ­nosť a roz­ma­ni­tosť gri­lo­va­nia. Gril totiž fun­gu­je ako tep­lo­vzduš­ná rúra a umož­ňu­je aj šetr­nej­ší postup príp­ra­vy pokr­mov, ako je napr. nepria­me gri­lo­va­nie.

Kot­lí­ko­vé gri­ly Weber tak dnes môže­te nájsť po celom sve­te, čo nie je vôbec prek­va­pu­jú­ce, pri­ná­ša­jú totiž plno­hod­not­nú chuť jed­la a jed­no­du­chú príp­ra­vu pokr­mov.

Ste­ven Raich­len

Je kuli­nár­skym stĺp­če­ká­rom, spi­so­va­te­ľom a mode­rá­to­rom tele­víz­nych prog­ra­mov. Naro­dil sa v roku 1953 v Japon­sku, ale vyrás­tol v USA. Má baka­lár­sky titul v odbo­re Fran­cúz­ska lite­ra­tú­ra. Štu­do­val stre­do­ve­ké vare­nie a vyso­kú gas­tro­nó­miu vo Fran­cúz­sku. Vo sve­te gri­lo­va­nia svo­je meno pre­slá­vil kni­hou Bib­lia gri­lo­va­nia.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: venuelook.com

Pridať komentár (0)