Pre­staň sa poze­rať na tab­let a začni sa poze­rať na mňa!

Šandi / 8. marec 2014 / Business

Aj tak by mohla znieť veta pria­teľky nie­kto­rého z našich čita­te­ľov. Všetci, ktorí sa zau­jí­majú o star­tupy alebo ich zakla­dajú, len ťažko odtrhnú oči od moni­tora. Nie­kedy je však dobré spo­me­núť si na chvíle, kedy bol očný kon­takt súčas­ťou nášho života. Pamä­táte si? Spo­me­niete si ešte na dni, kedy sme neboli 24 hodín denne vyru­šo­vaní zaria­de­niami v našich vrec­kách? Prišli nové časy a s nimi aj mobilná eti­keta.

V posled­nej dobe som si začal viac vší­mať ľudí v bra­ti­slav­ských kaviar­ňach a pod­ni­koch, ktori okolo mňa sedia. Toto pozo­ro­va­nie bolo aj hlav­ným dôvo­dom napí­sať tento člá­nok.

Obrov­ské množ­stvo ľudí so sklo­pe­nými hla­vami bolo naj­skôr veľmi úsmevné, keďže moja hlava na tom bola rov­nako. Pri hlb­šom zamys­lení som si však pove­dal: “Toto je teda prú­ser”. Ľudia vôbec neko­mu­ni­ko­vali a to dokonca ani pri sto­loch, kde ich spolu sedelo via­cero. Keď sa pri mojom stole obja­vila čaš­níčka, pozrel som sa jej do očí. Vtedy som si uve­do­mil, aké dôle­žité je udr­žia­vať očný kon­takt.

Kto teda túto show vedie? My — ľudia alebo naše zaria­de­nia? Exis­tuje jeden zau­jí­mavý citát od Timot­hyho Leary, ktorý to veľmi dobre vysti­hol: “George Orwell sa mýlil. Bol prí­liš veľký opti­mista. V roku 1984 napí­sal, že nás bude Veľký Brat sle­do­vať z obra­zo­viek zave­se­ných na ste­nách našich obý­va­čiek a spální. Súčasná hrôza však spo­číva v tom , že my sami si str­káme tieto obra­zovky pred vlastné tváre až na 6–7 hodín denne.” Leary to pove­dal ešte v roku 1987 v inter­view pre časo­pis Rol­ling Stone. V tých časoch bol walk­man naj­po­pu­lár­nej­šie pre­nosné zaria­de­nie. Čo by teda Leary pove­dal dnes? Na to si, mys­lím, vieme odpo­ve­dať každý sám. 

Tro­chu viac času strá­ve­ného mimo našich mobil­ných zaria­dení je úžasný spô­sob ako opäť zís­kať nor­málny nad­hľad nad vecami, ľuďmi a dia­ním okolo nás. Verím, že pohľad na ľudí, keď ešte nemali všetci sklo­pené hlavy, neos­tane len v našich spo­mien­kach. 

Tak skúste teraz vypnúť smar­fón alebo tab­let (a teda pokojne aj náš web) a pozrite sa nie­komu z oko­lia do očí. Pekný pocit, nie? 

Pridať komentár (0)