Pre­val­cuje Spa­yce Face­book?

PETRA KOCHANOVÁ / 20. marec 2014 / Business

Už ste nie­kedy uva­žo­vali nad tým, kto sú ľudia, s kto­rými sa práve nachá­dzate v čakárni, vo vlaku, v bare alebo na kon­fe­ren­cií? Alebo mali ste chuť vedieť, čo všetko sa práve odo­hráva vo vašom okolí? V najb­liž­šej dobe sa nebu­dete musieť zaobe­rať otáz­kami podob­ného cha­rak­teru, pre­tože Spa­yce to už všetko vie. 

Spa­yce je mobilný start-up, ktorý chce napo­dob­niť úspech sociál­nych sietí ako Twit­ter či Face­book tým, že pri­ne­sie mož­nosť spo­jiť sa kaž­dému s kaž­dým prak­ticky v dosahu jed­nej izby. Tak ako Face­book aj Spa­yce začal svoj vývoj na Har­vard­skej uni­ver­zite, na čele s Pat­ric­kom Colan­ge­lom. Pat­rick ozna­čuje Spa­yce ako budúc­nosť sociál­nych médií, kedy budeme vedieť, čo sa okolo nás deje a kto sa v našej blíz­kosti nachá­dza. 

Uží­va­te­ľom v okruhu 100 met­rov apli­ká­cia umož­ňuje navzá­jom sa pre­po­jiť — okam­žite a bez poplatku. Ako­náhle zadá uží­va­teľ Spa­yce svoju polohu, bude zave­dený do pro­fi­lov ostat­ných uží­va­te­ľov v danom pro­stredí. Pro­fil si možno vytvo­riť v dvoch ver­ziách: osobný a pro­fe­si­onálny. Osobný bude obsa­ho­vať foto­gra­fiu, zoznam pria­te­ľov a tri prí­davné mená vysti­hu­júce osob­nosť pou­ží­va­teľa. Pro­fe­si­onálny pro­fil namiesto cha­rak­te­ris­tiky uvá­dza povo­la­nie.

Text, video, audio alebo foto­gra­fie tvo­ria v apli­ká­cií spo­mienky, ktoré môžu byť dočasné alebo trvalé. Je len na uží­va­te­ľovi, či ich zve­rejní pria­te­ľom, verej­nosti alebo si ich pone­chá v súkromí. Všetky spo­mienky, ktoré uží­va­teľ vytvorí, sú trvalo ulo­žené pre všet­kých, ktorí boli ich súčas­ťou. Na násten­kách pria­te­ľov sa však zobra­zia iba na 100 minút. 

Na Spa­yce pra­cuje 15 — členný tím kon­štruk­té­rov a tech­ni­kov a je finan­co­vaný z ano­nym­ného zdroja „wealthy Har­vard angel“. V decem­bri si pro­to­typ Spa­yce vyskú­šalo 300 štu­den­tov z Har­vardu a spätné reak­cie boli obrov­ské. Na čaka­cej lis­tine apli­ká­cie sa momen­tálne nachá­dza pri­bližne 10 000 ľudí z celej kra­jiny.

Apli­ká­cia dáva novú mož­nosť stret­núť nie­koho, koho ste dote­raz nepoz­nali a vyhnúť sa pri­tom pocitu tráp­nosti. Umožní nad­via­zať nové pra­covné kon­takty, pomôže pri hľa­daní par­tnera a uľahčí vytvo­riť nové pria­teľ­stvá. Záro­veň vás uve­die do spleti uda­lostí a inšpi­ruje k pre­ží­va­niu kaž­dého oka­mihu života. Či Spa­yce dosiahne úspech ako Face­book je otázne. Kaž­do­pádne sa máme na čo tešiť.

Zdroj: usatoday.com

Zdroj obrázky: Spayce.me

Pridať komentár (0)