Pri­po­meň si, kto si! Si Slo­vák a toto všet­ko je naše…

Lenka Haringová / 15. augusta 2016 / Zo Slovenska

Bran­ko ale­bo Marí­na, boro­vič­ka ale­bo Horal­ky, huto­ríš ale­bo kecáš, bývaš v tie­ni hôr ale­bo v tie­ni pane­lá­kov. Na tom nezá­le­ží.

Koľ­ko­krát si neve­del hneď z fle­ku odpo­ve­dať na otáz­ku: Čo je typic­ké pre Slo­ven­sko? A v zápa­le (ne)národného cíte­nia z teba vypad­lo len: “Haluš­ky”? Necíť sa ura­ze­ne, sta­ne sa to kaž­dé­mu. Prá­ve pre­to tu náj­deš zoznam tých naj­lep­ších slo­ven­ských nefor­mál­nych sym­bo­lov, kto­ré všet­ci tak milu­je­me.

Komu­nis­tic­ké chrum­ky

Jedi­né jed­lo, kto­ré sa toľ­ko­krát spá­ja s býva­lým poli­tic­kým zria­de­ním. Ale však pre­ži­li socia­liz­mus! A stá­le sú dob­ré.

chrumky_zpskdy1prfb

foto: sweetboro.sk

Boro­vič­ka

Nie je to z boro­vi­ce a chu­ťo­vo sa mýli s Ginom. Čo je to?

Borovicka

foto: pixabay.com

Andy War­hol

Ten, kto­ré­ho pre­slá­vil výrok: “V budúc­nos­ti bude kaž­dý pät­násť minút sláv­ny!”. Nie­čo na tom je, však? Sve­to­zná­my popar­to­vý ume­lec, kto­ré­ho rodi­čia žili pred emig­rá­ci­ou do USA na Slo­ven­sku, v obci Miko­vá.

andy-warhol

foto: interestingfacts.org

Fuja­ra

Vraj sa zro­di­la sever­ne od Ban­skej Bys­tri­ce a teraz dopĺňa nejed­no video zo slo­ven­ských pano­rám. V zozna­me sve­to­vé­ho dedič­stva UNES­CO je zapí­sa­ná v zozna­me Maj­strov­ských diel úst­ne­ho a nehmot­né­ho dedič­stva ľud­stva.

Horal­ky

Cukor, kakao, tuk a múka. To sú Horal­ky. Tiež ich máš vždy pri sebe, keď ideš na výlet? Od roku 1953 si ich kaž­dý pri­ba­lí do bato­ha!

1397468672-y6aze2-7

foto: sedita.sk

Eco­cap­su­le

Eco­cap­su­le je medzi­ná­rod­ne oce­ňo­va­ný pro­jekt slo­ven­skej archi­tek­to­nic­kej sku­pi­ny Nice Archi­tects. Ide o obyt­nú kap­su­lu, kto­rá si doká­že sama vyrá­bať ener­giu a môže byť umiest­ne­ná v akom­koľ­vek pro­stre­dí — od tun­dry až po mes­to.

55605379d49a9

foto: techxplore.com

Poho­da

Front­man sku­pi­ny Bez ľadu a skla­du, Michal Kaš­čák, asi ani netu­šil, keď v roku 1997 uspo­ria­dal jed­no­dňo­vý fes­ti­val, že to bude jeden z naj­väč­ších fes­ti­va­lov, kto­rý pri­ví­ta 30 000 muzi­ko­fi­lov. A je to prvý fes­ti­val, na kto­rom sa začal trie­diť odpad!

pohoda-medzi-16-najlepsimi-festivalmi-sveta

foto: pohodafestival.sk

Bryn­dza

Zla­tá baňa z Lip­to­va? Milu­je­me ju všet­ci, v koli­be ale­bo u sta­rej mamy. A tak pre­čo jej zje­me len 400g na oso­bu roč­ne? Keby toto v 15. sto­ro­čí tuši­li, ani by ju nevy­ro­bi­li!

Brynza

foto: syrmex.cz

Hubert

V roku 1825 cez Slo­ven­sko pre­chá­dzal Johann Evan­ge­list Hubert, Fran­cúz z Napo­le­ono­vej armá­dy. Zra­ne­nia z voj­ny mu ošet­ro­va­la Slo­ven­ka Pau­lí­na. Amor vystre­lil a neskôr vznik­la prvá mimo­fran­cúz­ska fab­ri­ka na šumi­vé vína, a to prá­ve v Bra­ti­sla­ve.

hubert

foto: hubertsekt.sk

Maj­ster Pavol

Levočs­ký mest­ský archív vyho­rel 10 rokov po jeho smr­ti, teda o ňom nevie­me tak­mer nič. To, čo vie­me, je fakt, že vytvo­ril naj­vyš­ší dre­ve­ný oltár na sve­te, kto­rý je v…

Schwabach_-_Stadtkirche_-_Hochaltar_Mittelschrein_2

foto: www.wga.hu

Rajec

V hlav­nej úlo­he srn­ka, med­veď a diviak. I keď ťa voda z vodo­vo­du neza­bi­je, často­krát siah­neš po bale­nej vode. A tá, paten­to­va­ná prí­ro­dou, je naozaj výbor­ná.

Jar­mok

Je rov­na­ko obľú­be­ný ako v 13. sto­ro­čí. Peče­né hody, lan­go­še, kožu­ši­ny, dre­ve­né a sla­me­né výrob­ky, medov­ní­ky a bur­čiak! A keď Eva povie, že bez rysa­vej jalo­vi­ce sa ani nevra­caj…

remeselnik

foto: podujatiabb.sk

Haru­ľa

Na ple­chu ale­bo pan­vi­ci, so smo­ta­nou ale­bo s mlie­kom. Mňam. Tie­to zemia­ko­vé plac­ky pros­te musíš milo­vať!

Husa­cie hody 

Slo­ven­ský Grob, dedin­ka s dvo­ma tisíc­ka­mi oby­va­te­ľov, sa od sep­tem­bra do decem­bra mení na jed­nu veľ­kú reštau­rá­ciu. Na kaž­dom kro­ku náj­deš peče­nú hus, kvô­li kto­rej sem prí­de viac ako 50 000 hla­do­šov, kto­rí zje­dia 5 000 husí. Už chý­ba len lok­ša, fefe­rón­ka a vín­ko.

husa

foto: menucka.sk

Aero­mo­bil

Prá­ve na Slo­ven­sku sa od revo­lú­cie vyví­ja uni­kátny pro­to­typ lie­ta­jú­ceho auta ale­bo pozem­ného lie­tadla – Aero­mo­bil. S prá­cami sa zača­lo už v roku 1990, kedy vznik­la prvá ver­zia toh­to stro­ja pod náz­vom Aero­mo­bil 1.0. Dnes už je ten­to pro­jekt, za kto­rým sto­jí dizaj­nér Šte­fan Kle­in a zakla­da­teľ reklam­nej agen­tú­ry Juraj Vacu­lík, vo ver­zii 3.0 a zau­jí­ma so oň celý svet.

phpjqe8ai

foto: pocket-lint.com

Šte­fan Banič

Naro­dil sa v Smo­le­ni­ciach, odišiel do Ame­ri­ky, vyna­šiel padák. Ame­ric­ká armá­da ho odkú­pi­la za pár sto­viek a vrá­til sa na Slo­ven­sko dožiť svoj chu­dob­ný život ako murár. Ťaž­ko uve­riť, že mu to nepri­nies­lo slá­vu ani bohat­stvo len pre­to, že nebol Ame­ri­čan.

Stefan-Banic

foto: patentovat.sk

Veľ­ko­noč­ná oblie­vač­ka

Zatiaľ čo sa vo sve­te čudu­jú, pre­čo je než­né poko­le­nie tak­to “týra­né”, my si to tu uží­va­me a teší­me sa na úde­né mäs­ko a zemia­ko­vý šalát.

FGsGDO4b_oblievacka-sibacka-velka-noc-velkonocny-pondelok-slovensko

foto: polopate.sk

Chlieb s mas­ťou a cibu­ľou

No čo k tomu tre­ba ešte dodať?!

6819

foto: bonvivani.sk

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: tatry.sk, polopate.sk

Pridať komentár (0)