Pri­po­meň si, kto si! Si Slo­vák a toto všetko je naše…

Lenka Haringová / 15. augusta 2016 / Zo Slovenska

Branko alebo Marína, boro­vička alebo Horalky, huto­ríš alebo kecáš, bývaš v tieni hôr alebo v tieni pane­lá­kov. Na tom nezá­leží.

Koľ­ko­krát si neve­del hneď z fleku odpo­ve­dať na otázku: Čo je typické pre Slo­ven­sko? A v zápale (ne)národného cíte­nia z teba vypadlo len: “Halušky”? Necíť sa ura­zene, stane sa to kaž­dému. Práve preto tu náj­deš zoznam tých naj­lep­ších slo­ven­ských nefor­mál­nych sym­bo­lov, ktoré všetci tak milu­jeme.

Komu­nis­tické chrumky

Jediné jedlo, ktoré sa toľ­ko­krát spája s býva­lým poli­tic­kým zria­de­ním. Ale však pre­žili socia­liz­mus! A stále sú dobré.

chrumky_zpskdy1prfb

foto: sweetboro.sk

Boro­vička

Nie je to z boro­vice a chu­ťovo sa mýli s Ginom. Čo je to?

Borovicka

foto: pixabay.com

Andy War­hol

Ten, kto­rého pre­slá­vil výrok: “V budúc­nosti bude každý pät­násť minút slávny!”. Niečo na tom je, však? Sve­to­známy popar­tový ume­lec, kto­rého rodi­čia žili pred emig­rá­ciou do USA na Slo­ven­sku, v obci Miková.

andy-warhol

foto: interestingfacts.org

Fujara

Vraj sa zro­dila severne od Ban­skej Bys­trice a teraz dopĺňa nejedno video zo slo­ven­ských pano­rám. V zozname sve­to­vého dedič­stva UNESCO je zapí­saná v zozname Maj­strov­ských diel úst­neho a nehmot­ného dedič­stva ľud­stva.

Horalky

Cukor, kakao, tuk a múka. To sú Horalky. Tiež ich máš vždy pri sebe, keď ideš na výlet? Od roku 1953 si ich každý pri­balí do batoha!

1397468672-y6aze2-7

foto: sedita.sk

Eco­cap­sule

Eco­cap­sule je medzi­ná­rodne oce­ňo­vaný pro­jekt slo­ven­skej archi­tek­to­nic­kej sku­piny Nice Archi­tects. Ide o obytnú kap­sulu, ktorá si dokáže sama vyrá­bať ener­giu a môže byť umiest­nená v akom­koľ­vek pro­stredí — od tun­dry až po mesto.

55605379d49a9

foto: techxplore.com

Pohoda

Front­man sku­piny Bez ľadu a skladu, Michal Kaš­čák, asi ani netu­šil, keď v roku 1997 uspo­ria­dal jed­no­dňový fes­ti­val, že to bude jeden z naj­väč­ších fes­ti­va­lov, ktorý pri­víta 30 000 muzi­ko­fi­lov. A je to prvý fes­ti­val, na kto­rom sa začal trie­diť odpad!

pohoda-medzi-16-najlepsimi-festivalmi-sveta

foto: pohodafestival.sk

Bryn­dza

Zlatá baňa z Lip­tova? Milu­jeme ju všetci, v kolibe alebo u sta­rej mamy. A tak prečo jej zjeme len 400g na osobu ročne? Keby toto v 15. sto­ročí tušili, ani by ju nevy­ro­bili!

Brynza

foto: syrmex.cz

Hubert

V roku 1825 cez Slo­ven­sko pre­chá­dzal Johann Evan­ge­list Hubert, Fran­cúz z Napo­le­ono­vej armády. Zra­ne­nia z vojny mu ošet­ro­vala Slo­venka Pau­lína. Amor vystre­lil a neskôr vznikla prvá mimo­fran­cúz­ska fab­rika na šumivé vína, a to práve v Bra­ti­slave.

hubert

foto: hubertsekt.sk

Maj­ster Pavol

Levočský mest­ský archív vyho­rel 10 rokov po jeho smrti, teda o ňom nevieme tak­mer nič. To, čo vieme, je fakt, že vytvo­ril naj­vyšší dre­vený oltár na svete, ktorý je v…

Schwabach_-_Stadtkirche_-_Hochaltar_Mittelschrein_2

foto: www.wga.hu

Rajec

V hlav­nej úlohe srnka, med­veď a diviak. I keď ťa voda z vodo­vodu neza­bije, často­krát siah­neš po bale­nej vode. A tá, paten­to­vaná prí­ro­dou, je naozaj výborná.

Jar­mok

Je rov­nako obľú­bený ako v 13. sto­ročí. Pečené hody, lan­goše, kožu­šiny, dre­vené a sla­mené výrobky, medov­níky a bur­čiak! A keď Eva povie, že bez rysa­vej jalo­vice sa ani nevra­caj…

remeselnik

foto: podujatiabb.sk

Haruľa

Na ple­chu alebo pan­vici, so smo­ta­nou alebo s mlie­kom. Mňam. Tieto zemia­kové placky proste musíš milo­vať!

Husa­cie hody 

Slo­ven­ský Grob, dedinka s dvoma tisíc­kami oby­va­te­ľov, sa od sep­tem­bra do decem­bra mení na jednu veľkú reštau­rá­ciu. Na kaž­dom kroku náj­deš pečenú hus, kvôli kto­rej sem príde viac ako 50 000 hla­do­šov, ktorí zje­dia 5 000 husí. Už chýba len lokša, fefe­rónka a vínko.

husa

foto: menucka.sk

Aero­mo­bil

Práve na Slo­ven­sku sa od revo­lú­cie vyvíja uni­kátny pro­to­typ lie­ta­jú­ceho auta alebo pozem­ného lie­tadla – Aero­mo­bil. S prá­cami sa začalo už v roku 1990, kedy vznikla prvá ver­zia tohto stroja pod náz­vom Aero­mo­bil 1.0. Dnes už je tento pro­jekt, za kto­rým stojí dizaj­nér Šte­fan Klein a zakla­da­teľ reklam­nej agen­túry Juraj Vacu­lík, vo ver­zii 3.0 a zau­jíma so oň celý svet.

phpjqe8ai

foto: pocket-lint.com

Šte­fan Banič

Naro­dil sa v Smo­le­ni­ciach, odišiel do Ame­riky, vyna­šiel padák. Ame­rická armáda ho odkú­pila za pár sto­viek a vrá­til sa na Slo­ven­sko dožiť svoj chu­dobný život ako murár. Ťažko uve­riť, že mu to nepri­nieslo slávu ani bohat­stvo len preto, že nebol Ame­ri­čan.

Stefan-Banic

foto: patentovat.sk

Veľ­ko­nočná oblie­vačka

Zatiaľ čo sa vo svete čudujú, prečo je nežné poko­le­nie takto “týrané”, my si to tu uží­vame a tešíme sa na údené mäsko a zemia­kový šalát.

FGsGDO4b_oblievacka-sibacka-velka-noc-velkonocny-pondelok-slovensko

foto: polopate.sk

Chlieb s mas­ťou a cibu­ľou

No čo k tomu treba ešte dodať?!

6819

foto: bonvivani.sk

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: tatry.sk, polopate.sk

Pridať komentár (0)