Pro­jekt Dobrá kra­jina: Pomôž aj ty budo­vať kraj­šie Slo­ven­sko!

Tatiana Blazseková / 10. januára 2016 / Zo Slovenska

Ako hovorí heslo kam­pane: „Dobrá kra­jina je miesto, kde aj ty môžeš niečo zme­niť. “ Je fan­tas­tické vidieť, ako pomoc kon­krét­neho člo­veka sku­točne ovplyvní život nie­koho iného. Dobrá kra­jina vznikla ako dar­cov­ský por­tál Nadá­cie Pon­tis. Pro­jek­tov a myš­lie­nok je veľa, stačí si vybrať a pod­po­riť ich. 

Por­tál ponúka množ­stvo pro­jek­tov alebo tém, ktoré môžete finančne pod­po­riť. Pro­jekty sú ove­rené a nadá­cia sa zaru­čuje, že každé vaše euro skončí v správ­nych rukách. Nie každý si môže dovo­liť pod­po­riť pro­jekty finančne. Veľ­kou pomo­cou je zdie­ľa­nie pro­jektu na sociál­nych sie­ťach alebo ak sa zapo­jíte do ich akti­vít, či nav­ští­vite rôzne eventy.

Ako sa zapo­jiť? 

Je to veľmi jed­no­du­ché. Stačí si vybrať pro­jekt a daro­vať peniažky. Pro­jekty, ktoré čakajú na vašu pod­poru sú sku­točne roz­ma­nité. Det­ský domov, pomoc ľuďom bez domova, pod­pora vzde­la­nia a kultúry…Ak sa vám pro­jekt veľmi zapáči, plat­forma ponúka mož­nosť stať sa pra­vi­del­ným dar­com.

20151216_pontis_dobra-krajina_slsp_3Ec52RL

Dobrá kra­jina pro­jekty nie len pre­zen­tuje, ale je aj pro­jek­tom samým o sebe. V decem­bri si dokonca Nadá­cia Pon­tis pri­pra­vila uni­kátnu akciu, ktorá potrvá celý rok. Ak sa sta­nete pra­vi­del­ným dar­com (mini­málne 3 mesiace), vaše prís­pevky sa zdvoj­ná­so­bia. K tejto akcii sa pri­dala aj Slo­ven­ská spo­ri­teľňa či dokonca nadá­cia ESET. Ku kaž­dému prís­pevku auto­ma­ticky pri­budne rov­naká suma a to až do výšky 50 eur. Táto ponuka platí pre tri témy, z kto­rých si môžete vybrať jeden pro­jekt. Ide o témy: Posil­ne­nie vzde­lá­va­nia, Lepší život a Ozdra­ve­nie spo­loč­nosti. 

Kam­paň pre Lepší život vznikla v spo­lu­práci s par­tne­rom- Slo­ven­skou spo­ri­teľ­ňou. V rámci tejto kam­pane môžete pod­po­riť pro­jekty ako Cen­trum Slniečko, Púpava, či Mlá­dež ulice, ktoré pra­cujú s deťmi, ktoré boli sved­kami domá­ceho nási­lia či deťmi s det­ských domo­vov. Táto kam­paň pokladá za dôle­žité nechať deťom mož­nosť pre­žiť svoje det­stvo bez nási­lia a v obko­le­sení lásky.

12247067_10153481986959457_1869914411231876135_n

Posil­ne­nie zdra­via je názov ďal­šej kam­pane, kto­rej cie­ľom je pomôcť zdru­že­niam ako Aj TY v IT, Lear­n2Code, Nové krídla pre Rómov, Divým makom a iným. Aj Ty v IT je naprí­klad pro­jek­tom, ktorý si kla­die za cieľ moti­vo­vať diev­čatá k štú­diu IT. Chcú orga­ni­zo­vať rôzne works­hopy, eventy, ktoré stre­doš­ko­láč­kam ukážu, aby zaho­dili pred­sudky a skú­sili to.

Kam­paň Ozdra­ve­nie spo­loč­nosti zastre­šuje známe pro­jekty, akými je Zdru­že­nie obča­nov miest a obcí Slo­ven­ska a Alian­ciu Fair-play. Úlo­hou týchto pro­jek­tov je doze­ra­nie a pou­ka­zo­va­nie na nekalé prak­tiky v štát­nej správe. ide o to, aby ľudia začali deba­to­vať, dis­ku­to­vať, aby si boli vedomí všet­kého, čo sa v štáte deje. Obe kam­panú sú spon­zo­ro­vané Nadá­ciou ESET, ktorá váš prís­pe­vok zdvoj­ná­sobí.

Pomá­hať má zmy­sel a aj pomoc jed­not­livca dokáže veľké zmeny.

10580923_10153532557024457_4911788659577986459_o
Pridať komentár (0)