Pro­jekt Dob­rá kra­ji­na: Pomôž aj ty budo­vať kraj­šie Slo­ven­sko!

Tatiana Blazseková / 10. januára 2016 / Zo Slovenska

Ako hovo­rí hes­lo kam­pa­ne: „Dob­rá kra­ji­na je mies­to, kde aj ty môžeš nie­čo zme­niť. “ Je fan­tas­tic­ké vidieť, ako pomoc kon­krét­ne­ho člo­ve­ka sku­toč­ne ovplyv­ní život nie­ko­ho iné­ho. Dob­rá kra­ji­na vznik­la ako dar­cov­ský por­tál Nadá­cie Pon­tis. Pro­jek­tov a myš­lie­nok je veľa, sta­čí si vybrať a pod­po­riť ich. 

Por­tál ponú­ka množ­stvo pro­jek­tov ale­bo tém, kto­ré môže­te finanč­ne pod­po­riť. Pro­jek­ty sú ove­re­né a nadá­cia sa zaru­ču­je, že kaž­dé vaše euro skon­čí v správ­nych rukách. Nie kaž­dý si môže dovo­liť pod­po­riť pro­jek­ty finanč­ne. Veľ­kou pomo­cou je zdie­ľa­nie pro­jek­tu na sociál­nych sie­ťach ale­bo ak sa zapo­jí­te do ich akti­vít, či nav­ští­vi­te rôz­ne even­ty.

Ako sa zapo­jiť? 

Je to veľ­mi jed­no­du­ché. Sta­čí si vybrať pro­jekt a daro­vať peniaž­ky. Pro­jek­ty, kto­ré čaka­jú na vašu pod­po­ru sú sku­toč­ne roz­ma­ni­té. Det­ský domov, pomoc ľuďom bez domo­va, pod­po­ra vzde­la­nia a kultúry…Ak sa vám pro­jekt veľ­mi zapá­či, plat­for­ma ponú­ka mož­nosť stať sa pra­vi­del­ným dar­com.

20151216_pontis_dobra-krajina_slsp_3Ec52RL

Dob­rá kra­ji­na pro­jek­ty nie len pre­zen­tu­je, ale je aj pro­jek­tom samým o sebe. V decem­bri si dokon­ca Nadá­cia Pon­tis pri­pra­vi­la uni­kát­nu akciu, kto­rá potr­vá celý rok. Ak sa sta­ne­te pra­vi­del­ným dar­com (mini­mál­ne 3 mesia­ce), vaše prís­pev­ky sa zdvoj­ná­so­bia. K tej­to akcii sa pri­da­la aj Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa či dokon­ca nadá­cia ESET. Ku kaž­dé­mu prís­pev­ku auto­ma­tic­ky pri­bud­ne rov­na­ká suma a to až do výš­ky 50 eur. Táto ponu­ka pla­tí pre tri témy, z kto­rých si môže­te vybrať jeden pro­jekt. Ide o témy: Posil­ne­nie vzde­lá­va­nia, Lep­ší život a Ozdra­ve­nie spo­loč­nos­ti. 

Kam­paň pre Lep­ší život vznik­la v spo­lu­prá­ci s par­tne­rom- Slo­ven­skou spo­ri­teľ­ňou. V rám­ci tej­to kam­pa­ne môže­te pod­po­riť pro­jek­ty ako Cen­trum Slnieč­ko, Púpa­va, či Mlá­dež uli­ce, kto­ré pra­cu­jú s deť­mi, kto­ré boli sved­ka­mi domá­ce­ho nási­lia či deť­mi s det­ských domo­vov. Táto kam­paň pokla­dá za dôle­ži­té nechať deťom mož­nosť pre­žiť svo­je det­stvo bez nási­lia a v obko­le­se­ní lás­ky.

12247067_10153481986959457_1869914411231876135_n

Posil­ne­nie zdra­via je názov ďal­šej kam­pa­ne, kto­rej cie­ľom je pomôcť zdru­že­niam ako Aj TY v IT, Lear­n2Co­de, Nové kríd­la pre Rómov, Divým makom a iným. Aj Ty v IT je naprí­klad pro­jek­tom, kto­rý si kla­die za cieľ moti­vo­vať diev­ča­tá k štú­diu IT. Chcú orga­ni­zo­vať rôz­ne works­ho­py, even­ty, kto­ré stre­doš­ko­láč­kam uká­žu, aby zaho­di­li pred­sud­ky a skú­si­li to.

Kam­paň Ozdra­ve­nie spo­loč­nos­ti zastre­šu­je zná­me pro­jek­ty, aký­mi je Zdru­že­nie obča­nov miest a obcí Slo­ven­ska a Alian­ciu Fair-play. Úlo­hou tých­to pro­jek­tov je doze­ra­nie a pou­ka­zo­va­nie na neka­lé prak­ti­ky v štát­nej sprá­ve. ide o to, aby ľudia zača­li deba­to­vať, dis­ku­to­vať, aby si boli vedo­mí všet­ké­ho, čo sa v štá­te deje. Obe kam­pa­nú sú spon­zo­ro­va­né Nadá­ci­ou ESET, kto­rá váš prís­pe­vok zdvoj­ná­so­bí.

Pomá­hať má zmy­sel a aj pomoc jed­not­liv­ca doká­že veľ­ké zme­ny.

10580923_10153532557024457_4911788659577986459_o
Pridať komentár (0)