Projekt Hudbou proti hoaxom má nasmerovať mládež k pravde

Lenka Sidorová / 10. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Ako pris­pieť k za­sta­ve­niu ho­axu?
  • Kam­paň proti ho­axom dnes za­vŕ­šila cyk­lus dis­ku­sií na ško­lách
  • Ako pris­pieť k za­sta­ve­niu ho­axu?
  • Kam­paň proti ho­axom dnes za­vŕ­šila cyk­lus dis­ku­sií na ško­lách

Ho­axy sa v dneš­nej dobe roz­mno­žujú ako huby po daždi. Ok­rem iných na tento fe­no­mén re­a­guje aj pro­jekt Hud­bou proti ho­axom, ktorý mal dnes pre­zen­tá­ciu spo­jenú s ne­for­mál­nou dis­ku­siou na Bi­lin­gvál­nom gym­ná­ziu C.S.Le­wisa v Bra­ti­slave. Po­du­ja­tia sa zú­čast­nilo okolo 300 štu­den­tov gym­ná­zia zo 4 roč­ní­kov, starí ad­mini Zo­mri, od­bor­ník z webu kons­pi­ra­tori.sk Ma­rián Jas­lov­ský, ob­čian­sky ak­ti­vista Ju­raj Sma­tana, zá­stup­co­via ini­cia­tívy Glob­sec a agen­túra Cre­a­tive De­part­ment.

Ho­axy ší­ria klam­stvá, ktoré ne­bez­pečne ovplyv­ňujú ve­rejnú mienku. Mnoho ľudí ich ne­vie fil­tro­vať a ani to, že by in­for­má­cie vô­bec fil­tro­vať mali. Pred­ná­ša­júci sa mlá­deži preto sna­žili vy­svet­liť, ako s in­for­má­ciami správne na­rá­bať a aké dô­sledky môžu de­z­in­for­má­cie na­pá­chať.

Me­dzi také ho­axy patrí na­prí­klad myš­lienka, že Zem je plo­chá alebo lie­čivé účinky čis­tia­ceho pros­triedku Savo.

Cyk­lus dis­ku­sií po slo­ven­ských ško­lách vy­vr­cho­lil dneš­nou pre­zen­tá­ciu a pre­mie­ta­ním hu­dob­ného vi­deo­k­lipu, ktorý vzni­kol ako kam­paň Glob­secu a Cre­a­tive De­part­ment. Au­tori kam­pane sta­vili na hudbu, ktorú majú mladí ľu­dia radi. V klipe vy­stu­pujú naj­zná­mejší in­flu­en­cery zo Slo­ven­ska.

 

Ako spoz­nať a za­sta­viť hoax?

Na to, aby sme hoax vô­bec od­ha­lili, je dô­le­žité in­for­má­cie pre­ve­ro­vať z via­ce­rých zdro­jov. Ho­axy sú často in­for­má­cie, ktoré pô­so­bia šo­ku­júco. Tiež je dô­le­žité ot­vá­rať od­kazy v člán­koch, na­koľko nie­kedy od­ka­zujú na ne­exis­tu­júci web.

Po­kiaľ sa ocit­neš me­dzi dvoma stra­nami, ktoré si pro­ti­re­čia a vzá­jomne sa ob­vi­ňujú z kri­vých vý­po­vedi, podľa Ju­raja Sma­tanu je lep­šie vy­brať si tú s „lep­ším kre­di­tom“, dl­h­šou pô­sob­nos­ťou či vše­obec­nou fak­tic­kos­ťou, aj keď môže byť ta­káto si­tu­ácia veľmi zlo­žitá.

Ak sa ti už hoax po­darí od­ha­liť, je dobré zdroj prav­di­vej in­for­má­cie zdie­ľať po prís­pev­kom ší­ri­teľa ho­axu ako aj tých, ktorý tento hoax zdie­ľali a ší­ria ďa­lej. To platí v prí­pade so­ciál­nych sietí, ktoré sú pre ho­axy „vý­živ­nou pô­dou“. Fa­ce­book má však ochranu proti spamu, preto sa môže stať, že tvoje hro­madné roz­po­sie­la­nie ko­rekč­nej in­for­má­cie po ur­či­tom po­čte ad­re­sá­tov stopne. Aj to podľa or­ga­ni­zá­to­rov stačí, keby tak uro­bil každý.

Pridať komentár (0)