Projekty, vďaka ktorým sa ti v meste býva lepšie

Jarka Fabriová / 29. septembra 2017 / Tech a inovácie

Aj keď sa naše mestá vo väč­šine de­fi­ní­cií smart ci­ties ako prí­klady ne­spo­mí­najú, mnohé prvky mo­der­ných tech­no­ló­gií sa po­maly udo­mác­ňujú aj na Slo­ven­sku. Pri­ná­šame ti 6 ilus­trač­ných prí­kla­dov toho, ako ti mesto v spo­lu­práci s mo­der­nými pro­jek­tami a star­tupmi môže vy­chá­dzať v ús­trety.

zdroj: welcometobratislava.eu, steora.com

Aj keď sa naše mestá vo väč­šine de­fi­ní­cií smart ci­ties ako prí­klady ne­spo­mí­najú, mnohé prvky mo­der­ných tech­no­ló­gií sa po­maly udo­mác­ňujú aj na Slo­ven­sku. Pri­ná­šame ti 6 ilus­trač­ných prí­kla­dov toho, ako ti mesto v spo­lu­práci s mo­der­nými pro­jek­tami a star­tupmi môže vy­chá­dzať v ús­trety.

Ze­lená vlna

Do­pravné spra­vo­daj­stvo fun­gu­júce 24/7, už aj vo forme mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Na­hlá­siť ko­lónu alebo iné do­pravné ob­me­dze­nie mô­žeš na te­le­fón­nom čísle, a keď sa ti úloha zá­chrancu ob­zvlášť za­páči a si pra­vi­delne na ces­tách, môže sa z teba stať Ze­lený an­jel. Ze­lení an­jeli sú pra­vi­delní dob­ro­voľní in­for­má­tori o si­tu­ácii na ces­tách a ich úlo­hou je okam­žite na­hlá­siť uda­losť, ktorá ne­ga­tívne ovplyv­ňuje ply­nu­losť pre­mávky. Na­ktív­nejší sú na­vyše pra­vi­delne od­me­ňo­vaní v sú­ťa­žiach. Vý­ho­dou Ze­le­nej vlny je najmä jed­no­du­chý in­ter­face a ak­tu­ál­nosť in­for­má­cií.

Par­kio

Asi každý mest­ský oby­va­teľ už as­poň raz za­žil 20-mi­nú­tové meš­ka­nie na stret­nu­tie kvôli tomu, že voľné miesto na­šiel až o päť ulíc ďa­lej. Ďal­šou ap­li­ká­ciou, uľah­ču­jú­cou ži­vot na ces­tách, je Par­kio. Umož­ňuje vo­di­čom par­ko­va­nie plá­no­vať a par­ko­vať jed­no­du­cho pro­stred­níc­tvom re­zer­vá­cie ga­ran­to­va­ného par­ko­va­cieho miesta vo­pred. Mô­žeš tak ušet­riť čas na krat­šom pre­sune z bodu, kde sa na­chá­dza tvoje auto, do bodu, kde sa máš na­chá­dzať ty. A ne­me­nej dô­le­ži­tými sú ušet­rené fi­nan­cie za často pre­dra­žené sú­kromné par­ko­viská v blíz­kosti frek­ven­to­va­ného cen­tra.

Ze­lený bi­cy­kel

Sto­jany s bi­cy­klami, na kto­rých mô­žeš jaz­diť vďaka sms, ap­li­ká­cii či vo­pred kú­pe­nej čí­po­vej karte je vo svete, na­prí­klad v ani nie 100 km vzdia­le­nej Viedni, bež­nou pra­xou. Do nášho hlav­ného mesta ta­káto al­ter­na­tíva do­pravy ešte len príde, no v Prie­vi­dzi a Boj­ni­ciach už bike sha­ring sys­tém ve­selo fun­guje. Tieto men­šie mestá su teda skve­lým prí­kla­dom toho, že smart mestá vô­bec nie sú o roz­lohe či vy­so­kom HDP.

In­te­li­gentné osvet­le­nie

Lampy ve­rej­ného osvet­le­nia, ktoré me­nia in­ten­zitu svetla podľa hus­toty pre­mávky? V Pop­rade sú také práve tes­to­vané a oby­va­te­lia si ich po­chva­ľujú. Tiež sú vy­ba­vené SOS tla­čid­lom pre prí­pad nú­dze alebo ne­bez­pe­čen­stva. Pri stla­čení za­čne lampa bli­kať, čo pri­volá po­zor­nosť oko­lo­idú­cich a hliadky mest­skej po­lí­cie. Práve preto je ta­kéto smart osvet­le­nie na­sa­dené tam, kde ľu­dia po­moc naj­čas­tej­šie po­tre­bujú. A čo by to bol za vy­ná­lez dneš­nej doby bez mo­bil­nej ap­li­ká­cie? V tej môžu najmä tu­risti nájsť zau­jí­mavé in­for­má­cie o meste a pa­miat­kach. Tomu ho­vo­ríme smart prí­stup k tu­rizmu!

In­te­li­gentné la­vičky

Ďal­ším hy­per­mo­der­ným ur­bán­neho pries­toru je in­te­li­gentná la­vička ži­vená so­lár­nymi pa­nelmi. Po­núka na­bí­ja­nie smart­fó­nov (alebo tab­le­tov) po­mo­cou USB portu alebo aj be­z­drô­tovo. Na­vyše sa v jej blíz­kosti mô­žeš pri­po­jiť na WiFi. Tento pr­vok smar­ti­fi­ká­cie mest­ského pries­toru mô­žeš nájsť na­prí­klad v Bra­ti­slave na Pri­ma­ciál­nom ná­mestí či v Ru­ži­nove, no pr­vou na Slo­ven­sku sa mohla pý­šiť Ban­ská Bys­trica.

Zdroj: po­wer­mode.eu

Sen­so­neo

Tento pro­jekt má am­bí­ciu spra­viť naše mestá čis­tej­šími a otes­to­valo ho už množ­stvo slo­ven­ských miest, na­prí­klad Bra­ti­slava, Nitra, Zvo­len či To­poľ­čany. Mestá sa to­tiž často po­tý­kajú s ne­po­riad­kom spô­so­be­ným pre­pl­ne­nými smet­nými košmi. Toto rie­še­nie však umož­ňuje mo­ni­to­ro­vať za­pl­ne­nie kon­taj­ne­rov po­mo­cou jed­no­du­cho za­bu­do­va­teľ­ných sen­zo­rov a mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Tech­no­ló­giu, ktorá pra­cuje na prin­cípe ul­tra­zvuku, je možné po­u­žiť v rôz­nych dru­hoch kon­taj­ne­rov. Za týmto skve­lým smart rie­še­ním stojí spo­loč­nosť Sen­so­neo j. s. a..

Vy­uží­vaš tieto smart vy­lep­še­nia vo svo­jom meste? Aké by si k ním pri­dal?

 

Pridať komentár (0)