Bratislavčania majú možnosť testovať prvú smart lavičku

Linda Cebrová / 2. februára 2017 / Zo Slovenska

Vďaka spo­loč­nosti Po­wer Mode majú Bra­ti­slav­ča­nia k dis­po­zí­cii na Pri­ma­ciál­nom ná­mestí prvú in­te­li­gentnú la­vičku.

Vďaka spo­loč­nosti Po­wer Mode majú Bra­ti­slav­ča­nia k dis­po­zí­cii na Pri­ma­ciál­nom ná­mestí prvú in­te­li­gentnú la­vičku.

Naše mi­nu­lo­ročné pred­sed­níc­tvo v Rade EÚ pri­nieslo pre Bra­ti­slavu nie­koľko be­ne­fi­tov. Patrí me­dzi ne aj sľub uro­biť z hlav­ného mesta Slo­ven­ska mo­derné a ino­va­tívne miesto pre ži­vot. Po­môcť tomu má aj nová smart la­vička, ktorá má zlep­šiť Bra­ti­slav­ča­nom kaž­do­denný ži­vot v meste. Všetko sa ne­sie v zna­mení pro­jektu Smart City, na kto­rom spo­lu­pra­cu­jeme s Vied­ňou. Ide o ví­ziu, aby mestá dr­žali krok s do­stup­nými mo­der­nými tech­no­ló­giami a vy­uží­vali ich pre svoj pros­pech, ale pre­dov­šet­kým po­hod­lie ich oby­va­te­ľov.

zdroj fo­to­gra­fie:cro­atia­week.com

Mo­men­tálne však ide len o skúšku, pri­čom tes­to­va­cia pre­vádzka po­trvá tri me­siace. Po uply­nutí tejto doby sa prí­má­tor Bra­ti­slavy, Ivo Ne­srov­nal, roz­hodne, či tento smart pro­jekt stál za to a či sa v roz­počte nájdu pe­niaze na kúpu ďal­ších ta­kýchto la­vi­čiek. Cena jed­nej sa to­tižto po­hy­buje okolo sumy 3 000 eur.

La­vička s náz­vom Ste­ora ide s do­bou, vy­užíva mo­dernú tech­no­ló­giu a fun­guje na báze čis­tej so­lár­nej ener­gie. Mô­žeš si vďaka nej na­biť te­le­fón, a to cez ká­bel alebo aj be­z­drô­tovo. Ak máš Sam­sung Ga­laxy S7 edge, S7 alebo nie­ktorú zo S6-tiek, tak túto mož­nosť ur­čite oce­níš. Vďaka wi-fi zase ne­zos­ta­neš bez in­ter­netu, ak si teda od la­vičky vzdia­le­nosti me­nej ako štyri metre.

zdroj fo­to­gra­fie:po­wer­mode.eu

Táto la­vička je niečo ako prvá po­moc pre mo­der­ného člo­veka. Zá­ro­veň slúži aj ako di­zaj­nový pr­vok a v noci ako po­u­ličné osvet­le­nie.Vý­robca sľu­buje, že vďaka kva­lit­nému ma­te­riálu len tak ľahko ne­pod­ľahne van­da­lom alebo zlým po­ve­ter­nost­ným pod­mien­kam.

zdroj fo­to­gra­fie:ina­vu­kic.fi­les.wordp­ress.com

In­te­li­gentná la­vička bola na skúšku aj v Ban­skej Bys­trici. Ban­sko­bys­tri­ča­nia tak na Ná­mestí slo­body ča­kali na spoje mest­skej hro­mad­nej do­pravy v prí­jem­nej tep­lote aj v zime. La­vička bola to­tiž schopná udr­žať si tep­lotu do 30 stup­ňov Cel­zia. No­vinku si však mohli vy­skú­šať aj v Ko­ši­ciach, kde mal pro­jekt veľký úspech.

Tento krok mesta ur­čite mnoho oby­va­te­ľov uvíta, av­šak otázne je, či nový smart kom­po­net uvi­díme v meste aj po uply­nutí tes­to­va­cieho ob­do­bia. Predsa len dre­vené la­vičky uro­bia cez mest­ský roz­po­čeť ur­čite menší škrt ako tie in­te­li­gentné.

zdroj:dai­ly­mo­tion.com zdroj ti­tul­nej fo­to­gra­fie:scho­lars­hips.tra­vel/po­wer­mode.eu

Pridať komentár (0)