Recept na nový skve­lý nápad

Ľudovít Nastišin / 20. januára 2016 / Lifehacking

Už som stre­tol ľudí, kto­rí mali nápad s poten­ciá­lom zme­niť našu spo­loč­nosť. Dovo­li­li však aj malým pre­káž­kam, kto­ré im stá­li v ces­te, aby ich spo­ma­li­li, či dokon­ca zasta­vi­li a nako­niec žiad­nu die­ru do sve­ta nespra­vi­li.

Aj ty prav­de­po­dob­ne máš aspoň sla­bý náznak zau­jí­ma­vej myš­lien­ky, ale keby aj nie, môžem ti dať zopár rád. Tou úpl­ne prvou je: nedo­voľ aby ťa samot­ná myš­lien­ka pre­moh­la. Nesnaž sa vyrie­šiť kaž­dý jej detail hneď od začiat­ku. Vez­mi tú myš­lien­ku a buduj ju postup­ne.

5d6b82482bbb4ff7540736b6771e10831

1. Tvoj svet

Nápa­dy sú spon­tán­ne a môžu ťa zasiah­nuť v kaž­do­den­nom živo­te. Zaria­de­nie v tvo­jej kuchy­ni, kto­ré zúfa­lo potre­bu­je ďal­šiu fun­kciu, nedo­ce­ne­ná reklam­ná prí­le­ži­tosť, kto­rú nikto nebe­rie váž­ne ale­bo časť soft­vé­ru, kto­rá by ti moh­la opti­ma­li­zo­vať deň. Máme ten­den­ciu žiť náš život v rých­lom tem­pe a akcep­to­vať veci také aké sú, ale keď spo­ma­lí­me a začne­me nad veca­mi roz­mýš­ľať, čas­to sa naozaj inšpi­ru­je­me. Mno­ho z tých­to nápa­dov ihneď aj zamiet­ne­me — prí­liš dra­hé, malý cie­ľo­vý trh – keď však začneš vní­mať svet oko­lo nás tou­to opti­kou, je len otáz­ka času kedy prí­deš na nie­čo so sku­toč­ným poten­ciá­lom.

2. Tvo­je “zlé“ nápa­dy

Nie­kto­rí z nás majú to šťas­tie a sú obklo­pe­ní inšpi­rá­cia­mi neus­tá­le. Prí­de­me so skve­lým nápa­dom nie­koľ­ko­krát den­ne, mno­ho z nich len s úsme­vom odho­dí­me, lebo sú nere­a­lis­tic­ké, iné sú pre nás len úbo­hým kon­cep­tom. Ale časom prí­de­me na to, že čím viac “zlých“ nápa­dov máme, tým viac je aj tých poten­ciál­ne dob­rých.

Zazna­me­ná­vaj si tie­to nápa­dy, do tele­fó­nu, či do blo­ku, len nimi nepo­hŕdaj. Ani tými zdan­li­vo nere­ál­ny­mi. Keď si ich z času na čas spät­ne pozrieš, môžu sa ti nie­kto­ré zdať viac reál­ne, ako tomu bolo v čase ich zazna­me­na­nia. Ale­bo ich pre­čí­taš nie­ko­mu iné­mu a rozp­rú­diš tak deba­tu k veci. Jedi­ným spô­so­bom, kto­rým žiad­nu myš­lien­ku nepre­ta­víš v nie­čo viac je ju igno­ro­vať.

3. Spo­lu­prá­ca

Nie­ke­dy pra­cu­ješ s nápa­dom, kto­rý jed­no­du­cho nedo­ká­žeš doviesť ku kom­plet­nos­ti, nápa­dom na polo­vi­cu upe­če­ným… Nie­kto­ré z naj­lep­ších vyná­le­zov sve­ta nebo­li výsled­kom jed­nej oso­by, boli výsled­kom kola­bo­rá­cie. Kon­ver­zá­ci­ou s ostat­ný­mi v danom odvet­ví, ale­bo aj s nie­kym cez inter­net z opač­nej polo­vi­ce sve­ta môžeš dosiah­nuť vyš­ší level inšpi­rá­cie.

Vďa­ka pre­d­is­ku­to­va­niu kon­cep­tu s kole­gom si môžeš uve­do­miť, že indi­vi­du­ál­ne si len na pol ces­te, ale ak spo­jí­te sily, môže to nabrať hod­no­tu zla­ta. Aj bež­ná kon­ver­zá­cia môže viesť k isté­mu posu­nu. Vôbec to nie je oje­di­ne­lý prí­pad, keď sa ego posta­ví do ces­ty samot­né­mu nápa­du a väč­ši­nou vyhrá.

left-hand-path-bar

4. Pria­te­lia a rodi­na

Kola­bo­rá­cia nemu­sí byť obme­dze­ná len na iných pod­ni­ka­teľ­sky zame­ra­ných jedin­cov. Nie­ke­dy sta­čí počú­vať svo­jich pria­te­ľov a rodi­nu. Ak venu­ješ pozor­nosť ich bež­ným den­ným sta­ros­tiam, máš prí­le­ži­tosť pre náj­de­ne neja­ké­ho rie­še­nia ale­bo zlep­še­nia. Zamys­li sa nad pria­teľ­mi, kto­rí majú svo­je vlast­né prob­lé­my pri pod­ni­ka­ní ale­bo nad star­ší­mi člen­mi tvo­jej rodi­ny, kto­rí sa naozaj natrá­pia so zvlád­nu­tím neja­kej novej tech­no­ló­gie. Ľudia naoko­lo sú nikdy nekon­čia­cim zdro­jom “prob­lém — rie­še­nie” situ­ácií. 

Avšak neza­bú­daj na to, že nech úž vymys­líš čokoľ­vek, pre tvo­ju mamu budeš stá­le génius, pre­to si nápad pre isto­tu vždy potvrď aj u nie­ko­ho menej zau­ja­té­ho.

5. Pýtaj sa oko­lo

Ak cíti­te, že pod­ni­ka­nie je pre teba, vždy sa môžeš opý­tať aj svo­jich poten­ciál­nych kli­en­tov na mož­né nápa­dy. Nie­čo ako hľa­dať ich sla­bé mies­ta. Môžeš si uro­biť pries­kum a ak sa s tou istou vecou zapo­die­va via­ce­ro firiem na pra­vi­del­nej báze – máš svoj nápad. Pri naj­men­šom budeš vedieť, že tie­to fir­my by si to rie­še­nie kúpi­li.

Zasa zopa­ku­jem, že naj­dô­le­ži­tej­šie je zazna­me­ná­vať si nápa­dy! Je jed­no ako, ale keď raz prí­de TÁ myš­lien­ka, TEN nápad, tvo­ja myseľ na nej začne pra­co­vať v reži­me fast and furi­ous.

ISF2

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)