Recept na nový skvelý nápad

Ľudovít Nastišin / 20. januára 2016 / Tools a produktivita

Už som stre­tol ľudí, ktorí mali nápad s poten­ciá­lom zme­niť našu spo­loč­nosť. Dovo­lili však aj malým pre­káž­kam, ktoré im stáli v ceste, aby ich spo­ma­lili, či dokonca zasta­vili a nako­niec žiadnu dieru do sveta nespra­vili.

Aj ty prav­de­po­dobne máš aspoň slabý náznak zau­jí­ma­vej myš­lienky, ale keby aj nie, môžem ti dať zopár rád. Tou úplne prvou je: nedo­voľ aby ťa samotná myš­lienka pre­mohla. Nesnaž sa vyrie­šiť každý jej detail hneď od začiatku. Vezmi tú myš­lienku a buduj ju postupne.

5d6b82482bbb4ff7540736b6771e10831

1. Tvoj svet

Nápady sú spon­tánne a môžu ťa zasiah­nuť v kaž­do­den­nom živote. Zaria­de­nie v tvo­jej kuchyni, ktoré zúfalo potre­buje ďal­šiu fun­kciu, nedo­ce­nená reklamná prí­le­ži­tosť, ktorú nikto nebe­rie vážne alebo časť soft­véru, ktorá by ti mohla opti­ma­li­zo­vať deň. Máme ten­den­ciu žiť náš život v rých­lom tempe a akcep­to­vať veci také aké sú, ale keď spo­ma­líme a začneme nad vecami roz­mýš­ľať, často sa naozaj inšpi­ru­jeme. Mnoho z týchto nápa­dov ihneď aj zamiet­neme — prí­liš drahé, malý cie­ľový trh – keď však začneš vní­mať svet okolo nás touto opti­kou, je len otázka času kedy prí­deš na niečo so sku­toč­ným poten­ciá­lom.

2. Tvoje “zlé“ nápady

Nie­ktorí z nás majú to šťas­tie a sú obklo­pení inšpi­rá­ciami neus­tále. Prí­deme so skve­lým nápa­dom nie­koľ­ko­krát denne, mnoho z nich len s úsme­vom odho­díme, lebo sú nere­a­lis­tické, iné sú pre nás len úbo­hým kon­cep­tom. Ale časom prí­deme na to, že čím viac “zlých“ nápa­dov máme, tým viac je aj tých poten­ciálne dob­rých.

Zazna­me­ná­vaj si tieto nápady, do tele­fónu, či do bloku, len nimi nepo­hŕdaj. Ani tými zdan­livo nere­ál­nymi. Keď si ich z času na čas spätne pozrieš, môžu sa ti nie­ktoré zdať viac reálne, ako tomu bolo v čase ich zazna­me­na­nia. Alebo ich pre­čí­taš nie­komu inému a rozp­rú­diš tak debatu k veci. Jedi­ným spô­so­bom, kto­rým žiadnu myš­lienku nepre­ta­víš v niečo viac je ju igno­ro­vať.

3. Spo­lu­práca

Nie­kedy pra­cu­ješ s nápa­dom, ktorý jed­no­du­cho nedo­ká­žeš doviesť ku kom­plet­nosti, nápa­dom na polo­vicu upe­če­ným… Nie­ktoré z naj­lep­ších vyná­le­zov sveta neboli výsled­kom jed­nej osoby, boli výsled­kom kola­bo­rá­cie. Kon­ver­zá­ciou s ostat­nými v danom odvetví, alebo aj s nie­kym cez inter­net z opač­nej polo­vice sveta môžeš dosiah­nuť vyšší level inšpi­rá­cie.

Vďaka pre­d­is­ku­to­va­niu kon­ceptu s kole­gom si môžeš uve­do­miť, že indi­vi­du­álne si len na pol ceste, ale ak spo­jíte sily, môže to nabrať hod­notu zlata. Aj bežná kon­ver­zá­cia môže viesť k istému posunu. Vôbec to nie je oje­di­nelý prí­pad, keď sa ego postaví do cesty samot­nému nápadu a väč­ši­nou vyhrá.

left-hand-path-bar

4. Pria­te­lia a rodina

Kola­bo­rá­cia nemusí byť obme­dzená len na iných pod­ni­ka­teľ­sky zame­ra­ných jedin­cov. Nie­kedy stačí počú­vať svo­jich pria­te­ľov a rodinu. Ak venu­ješ pozor­nosť ich bež­ným den­ným sta­ros­tiam, máš prí­le­ži­tosť pre náj­dene neja­kého rie­še­nia alebo zlep­še­nia. Zamysli sa nad pria­teľmi, ktorí majú svoje vlastné prob­lémy pri pod­ni­kaní alebo nad star­šími členmi tvo­jej rodiny, ktorí sa naozaj natrá­pia so zvlád­nu­tím neja­kej novej tech­no­ló­gie. Ľudia naokolo sú nikdy nekon­čia­cim zdro­jom “prob­lém — rie­še­nie” situ­ácií. 

Avšak neza­bú­daj na to, že nech úž vymys­líš čokoľ­vek, pre tvoju mamu budeš stále génius, preto si nápad pre istotu vždy potvrď aj u nie­koho menej zau­ja­tého.

5. Pýtaj sa okolo

Ak cítite, že pod­ni­ka­nie je pre teba, vždy sa môžeš opý­tať aj svo­jich poten­ciál­nych kli­en­tov na možné nápady. Niečo ako hľa­dať ich slabé miesta. Môžeš si uro­biť pries­kum a ak sa s tou istou vecou zapo­dieva via­cero firiem na pra­vi­del­nej báze – máš svoj nápad. Pri naj­men­šom budeš vedieť, že tieto firmy by si to rie­še­nie kúpili.

Zasa zopa­ku­jem, že naj­dô­le­ži­tej­šie je zazna­me­ná­vať si nápady! Je jedno ako, ale keď raz príde TÁ myš­lienka, TEN nápad, tvoja myseľ na nej začne pra­co­vať v režime fast and furi­ous.

ISF2

Zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)