Reklama, ktorá postaví do pozoru aj mníšky!

Lukáš Gaparík jr. / 9. decembra 2014 / Zaujímavosti

Aj keď to nie je úplne z nášho súdka, ale u našich západ­ných suse­dov sa pre­berá ďal­šia kon­tro­verzná reklamná kam­paň, ktorá už nabrala medzi­ná­rodné roz­mery. Kri­tike čelí nová značka moto­cyk­lis­tic­kého oble­če­nia Kalup.

Na ser­very Change.org sa obja­vila petí­cia, ktorá poža­duje stia­hnu­tie tejto reklam­nej kam­pane. Petí­cia odštar­to­vala 5. decem­bra a už o 3 dni neskôr mala naz­bie­ra­ných viac ako 1000 pod­pi­sov. Autorka petí­cie pochá­dza z Mad­ridu a pou­ka­zuje na poni­žu­júcu kam­paň proti ženám.

Firma Kalup Machi­nes na svo­jom blogu už rea­go­vala na petí­ciu s vyjad­re­ním, že momen­tálna kam­paň je zame­raná na pán­sku a kolek­ciu, žena je v nej zobra­zo­vaná ako dopl­nok a motorka ako objekt túhy. Gene­rálny ria­di­teľ Kalup-u však pri­sľú­bil, že na jar chys­tajú aj dám­sku kolek­ciu, kde si zase „podajú“ mužov.

Značka Kalup pochá­dza z Prahy a momen­tálne uvá­dza na trh svoju prvú kolek­ciu oble­če­nia pre motor­ká­rov. Ide o pán­sku kolek­ciu, ktorá je cel­kom pro­vo­ka­tívna a nechý­bajú v nej ani motívy sporo ode­tých žien a má jemný feti­šis­tický nádych. Jej súčas­ťou je pro­ces doku­men­tu­júci fote­nie novej kolek­cie.

Je to podľa vášho názoru mies­tami až pre­hnané? Alebo dámy, tešíte sa aj na jarnú kolek­ciu, v kto­rej budú “vo ved­ľaj­šej” úlohe páni? 

zdroj: tyinternety.cz

Pridať komentár (0)