Revo­lučný gene­tický star­tup sa teší mili­ó­no­vým inves­tí­ciám!

Alexandra Dulaková / 17. august 2015 / Business

Aké skvelé by bolo, keby sme vedeli upra­viť naše DNA a vyma­zať z neho všetky nevy­ho­vu­júce gény? Zba­vili by sme sa tak HIV, Alz­he­i­mera, či pre­d­is­po­zí­cie na infarkt. Toto ale nie je fik­cia. Podľa všet­kého by to mohla byť naša blízka budúc­nosť. Do jej rea­li­zá­cie inves­to­vali stovky mili­ó­nov pop­rední pod­ni­ka­te­lia.

Edi­tas Medi­cine nedávno ozná­mila, že na vývoj ich revo­luč­nej meto­do­ló­gie dostali finančnú injek­ciu vo výške 120 mili­ó­nov dolá­rov. Medzi hlav­nými inves­tormi figu­ruje Dr. Boris Niko­lic, ktorý vo vedecko-tech­nic­kých zále­ži­tos­tiach úzko spo­lu­pra­cuje s Bil­lom Gate­som. Ten teda značne pris­pel tiež. Netreba sa mu čudo­vať. To, čo zamýšľa Edi­tas Medi­cine by nás ako ľud­stvo mohlo radi­kálne posu­núť dopredu. Spo­loč­nosť vznikla už v roku 2013, tak­tiež s veľ­kou finanč­nou záslu­hou inves­to­rov, a odvtedy sa nemi­lo­sr­dne ženie sme­rom k vedec­kej revo­lú­cii.

Ústred­ným bodom výskumu je tzv. CRIS­PRS-Cas9, nástroj na úpravu gene­tic­kého mate­riálu. Dokáže eli­mi­no­vať defekty a cho­roby, ktoré sa ešte dnes nedajú poriadne lie­čiť. Pro­jekt má poten­ciál zme­niť svet medi­cíny a v koneč­nom dôsledku aj svet bež­ných ľudí. Mal by byť schopný vyma­zať alebo pre­pí­sať sek­ven­cie DNA, ktoré sú zod­po­vedné za zákerné diag­nózy. To všetko bez toho, aby ovplyv­nil tie časti DNA, ktoré sú v poriadku a s kto­rými by sa mani­pu­lo­vať nemalo. Chce to však ešte kopu času, výskumu a dotá­cií.

Tento sys­tém zatiaľ nie je pri­pra­vený na ľud­ské expe­ri­menty. Jeho naj­väč­ším pred­po­kla­dom je ale to, že na liečbu ľudí pri­pra­vený bude. V labo­ra­tór­nych pries­to­roch sa jeho schop­nosti dote­raz tes­to­vali na liečbe sle­poty a neskôr budú skúšky pre­bie­hať na DNA s defor­má­ciami krvi. V tomto prí­pade sa budú pokú­šať chybnú sek­ven­ciu vyme­niť za cel­kom novú. Ak sa jeho účin­nosť potvrdí a neskôr bude využi­teľný aj pre ľudí, dôsledky pre ľud­stvo by mohli byť feno­me­nálne. 

Zdroj: Tech Insi­der 

Pridať komentár (0)