Ako sa vyva­ro­vať zlých star­tu­pov

Alexandra Dulaková / 14. januára 2016 / Lifehacking

Exis­tu­jú dob­ré aj zlé nápa­dy na nové star­tu­py. Tie dob­ré ťa vedia vyniesť do pod­ni­ka­teľ­ských výšin, zatiaľ čo tie zlé ťa para­zit­ne obe­rú o čas, zdro­je, aj chuť tvo­riť ďalej. Netre­ba síce pod­ce­ňo­vať hod­no­tu (aj nega­tív­nych) skú­se­nos­tí, no vždy, keď sa dá, skús nápa­dy s níz­kym poten­ciá­lom zamiet­nuť ešte v zárod­ku a rad­šej svo­ju pozor­nosť veno­vať sľub­nej­ším zále­ži­tos­tiam. Roz­poz­nať, že neja­ký nápad nebu­de ten naj­lep­ší, sa dá pomer­ne ľah­ko.

Len pre­to, že nie­čo vyze­rá, resp. znie dob­re, to ešte nemu­sí aj dob­ré byť. Ľudia už v tom­to sme­re mali vše­li­ja­ké pred­sta­vy, kto­ré sa väč­ši­nou pohy­bo­va­li oko­lo nasle­do­vej osi: vymys­lieť skve­lý kon­cept, vytvo­riť oko­lo neho biz­nis, vybu­do­vať ho do veľ­kých roz­me­rov, za pár rokov ho pre­dať a po zvy­šok živo­ta si uží­vať plo­dy tej­to inten­zív­nej prá­ce. Len­že svet sa nám zatiaľ nehem­ží úspeš­ný­mi mili­onár­mi, tak­že je jas­né, že na väč­ši­ne podob­ných vízií zly­há aspoň jed­na časť plá­nu. Väč­ši­nou je to hneď tá prvá – a síce, skve­lý kon­cept.

3034781-poster-p-1-7-statements-that-slam-the-brakes-on-brainstorming

Nie je skve­lý kon­cept ako skve­lý kon­cept. Ide o nápad, kto­rý síce znie rea­li­zo­va­teľ­ne, ale je v sku­toč­nos­ti nanič. Iste, aj ja ale­bo ty v živo­te robí­me veci a pou­ží­va­me pro­duk­ty, kto­ré sú „nanič“, ale všet­ko má svo­je medze. Naprí­klad, sociál­na sieť pre domá­cik milá­či­kov ti síce môže prí­sť ako milý a chut­ný nápad, kto­rý ti nie­kto­rí ľudia dokon­ca odo­bria, no v sku­toč­nos­ti ti veľa neza­ru­ču­je ani toto myl­né odo­bre­nie. Prá­ve v tom spo­čí­va chy­ták zlých kon­cep­tov – zákaz­ní­ci, kto­rých pova­žu­ješ za vzor­ku svo­jej poten­ciál­nej kli­en­te­ly, ti nepo­ve­dia, že by tvoj nápad nepou­ží­va­li. A to je zle – oni by mali výskať, tlies­kať, oro­do­vať a zata­jo­vať dych. Tak­to si myl­ne mys­líš, že máš kde začať, ale v sku­toč­nos­ti nemáš ani jed­né­ho budú­ce­ho kli­en­ta. A to z dvoch dôvo­dov:

1. Len pre­to, že sa mi nie­čo páči, to ešte nebu­dem pou­ží­vať. Páčia sa mi / prí­du mi cel­kom fajn naprí­klad mlyn­če­ky na ces­to­vi­ny, tenis­ky s kolies­ka­mi, samo­mie­ša­cí hrn­ček, či dokon­ca App­le Watch, ale to nezna­me­ná, že by som tie­to pro­duk­ty bola ochot­ná kúpiť a pou­ží­vať. Jed­nak pre­to, lebo alter­na­tí­va k nim mi prí­de ove­ľa pri­ja­teľ­nej­šia a jed­no­duch­šia (kúpiť si hoto­vé ces­to­vi­ny, nevy­ze­rať ako 13-roč­ný idi­ot s tenis­ka­mi na kolies­kach, vyna­lo­žiť tú enorm­nú náma­hu a zamie­šať si kávu sama, či mať už iPho­ne, iPad, iPod, atď…), a aj pre­to, že nie som ochot­ná do nie­čo­ho tak ľah­ko nahra­di­teľ­né­ho (a tro­chu nezmy­sel­né­ho) inves­to­vať (penia­ze ani čas). Tak­že nad sociál­nou sie­ťou pre domá­cich milá­či­kov ti mož­no zaoch­ká pár milov­ní­kov zvie­rat, ale v sku­toč­nos­ti budú aj naďa­lej nav­šte­vo­vať aku­rát tak Face­bo­ok.

2. Ak aj natra­fíš na 100 ľudí, z kto­rých kaž­dý vie o nie­kom, kto by tvoj pro­dukt pou­ží­val, nemáš sluš­nú kli­en­te­lu, ale naopak – nula zákaz­ní­kov. Tak­to si komu­ni­tu budo­vať nemô­žeš, musíš mať reál­ne výsled­ky a nie­len prí­sľu­by záuj­mu. To je ako keď ti kamarát/kamarátka povie o nie­kom, kto by sa k tebe per­fekt­ne hodil a rov­no ti s ním aj dohod­ne ran­de nasle­po. A dova­lí sa nie­kto, o koho by si neza­va­dil ani v tej naj­väč­šej tla­če­ni­ci. Ale­bo lás­ka tvoj­ho živo­ta. Len­že buď­me úprim­ní, čo je prav­de­po­dob­nej­šie?

image

Tak­že keď už sme si zlé nápa­dy zade­fi­no­va­li, prej­de­me od teórie k tej prak­tic­kej­šej strán­ke: ako ich včas odha­liť.

  1. Je to vita­mín, nie liek pro­ti boles­ti / Home­opa­ti­kum, nie anti­bi­oti­kum

Pres­ne do tej­to kate­gó­rie zapa­dá aj spo­mí­na­ná sociál­na sieť pre zvie­ra­tá, aj všet­ky neveľ­mi uži­toč­né pro­duk­ty, kto­ré som spo­me­nu­la. (Síce nemie­nim tvr­diť, že App­le Watch a mlyn­ček na ces­to­vi­ny nie sú potreb­né pre niko­ho.) Je fajn ich mať, tak ako je fajn pra­vi­del­ne brať vita­mí­ny. Len­že keď máš boles­ti, potre­bu­ješ sku­toč­né lie­ky a nie ich sla­bý odvar. Nápad na star­tup by mal rie­šiť neja­ký vše­obec­ne prí­tom­ný prob­lém, nemal by byť nie­čím, čo ľudia „len“ chcú. Mal by byť nie­čím, čo potre­bu­jú a bez čoho sa neza­obí­du – nie­čo, čo na trhu zaplá­ta die­ru.

  1. Nerie­ši žia­den pod­stat­ný prob­lém

Ide­ál­ne by to mal byť jeden z troch najak­tu­ál­nej­ších prob­lé­mov tvo­jej kli­en­te­ly, čo samoz­rej­me nie je vždy ľah­ké a ani mož­né. Ak to hneď aj nebu­dú ich top tri naj­váž­nej­šie prob­lé­my v živo­te, sta­čí, ak to budú top 3 prob­lé­my v jed­nej kon­krét­nej sfé­re – naprí­klad v prog­ra­mo­va­ní, spra­co­vá­va­ní dát, ochra­ne dát, služ­bách, atď.

3033567-poster-p-1-brainwriting-is-the-new-brainstorming

  1. Rie­ši prob­lém, o kto­rom nikto netu­šil, že ho má

Pred uve­de­ním tvoj­ho revo­luč­né­ho nápa­du na trh by pad­lo vhod naj­skôr uro­biť aspoň neja­ký trho­vý pries­kum, kto­rý by ti potvr­dil, že vyví­jaš odpo­veď na reál­ny prob­lém, kto­rý ľudí oko­lo teba trá­pi. Ak by si svo­jím star­tu­pom naopak rie­šil prob­lém, kto­rý niko­ho netrá­pil, budeš to mať o to nároč­nej­šie – pre­to­že budeš musieť ľudí pre­sved­čiť nie­len aby si ho kúpi­li, ale aj že ho potre­bu­jú.

  1. Rie­šiš prob­lé­my všet­kých

Mož­no by si si pove­dal, že pres­ne tak­to to má fun­go­vať, čo ani nie je ďale­ko od prav­dy. Otáz­ne je skôr to, či taký pro­dukt naozaj doká­žeš vymys­lieť – či si schop­ný vyvi­núť uni­ver­zál­nu pomôc­ku akou je naprí­klad Goog­le, ale­bo soft­vér kom­pa­ti­bil­ný so všet­ký­mi mož­ný­mi zaria­de­nia­mi, ako naprí­klad Mic­ro­soft. Ak áno, gra­tu­lu­je­me ti. Ak nie, sna­ha to docie­liť ťa aku­rát pri­ve­die do šia­len­stva a nako­niec prav­de­po­dob­ne skon­číš so zlým výsled­kom, kto­rý v koneč­nom dôsled­ku nebu­de vyho­vo­vať niko­mu.

151201_BIT_Hacker-Philanthropy.jpg.CROP.promo-xlarge2

  1. Tvoj nápad len vylep­šu­je už exis­tu­jú­ci kon­cept

Vysvet­ľo­vať, pre­čo nie je dob­ré krad­núť iným nápa­dy, dúfam, netre­ba. Je to tak­ti­ka, kto­rá sa ti môže vypom­stiť, naj­mä ak bude podob­nosť medzi tvo­jím a star­ším pro­duk­tom pri­veľ­mi nápad­ná, a ak tvo­ja pri­da­ná hod­no­ta nebu­de veľ­mi hod­not­ná. Ak by si naprí­klad vyvi­nul star­tu­pum „Uber s wifi“, nie­len­že by si nemo­hol neoča­ká­vať odoz­vu od Ube­ru, ale by si tým prav­de­po­dob­ne zly­hal aj u zákaz­ní­kov. Je wifi naozaj ten naj­väč­ší prob­lém, kto­rý chý­ba zákaz­ní­kom Ube­ru? Nie sú to skôr loka­li­zač­né nasta­ve­nia, ale­bo nejas­ne sa menia­ce tari­fy? Ak tvoj nápad nebu­de revo­luč­ný, jed­no­du­cho neus­pe­je. A mož­no aj keď bude revo­luč­ný – pre­to­že práv­ne spo­ry o krad­nu­tí nápa­dov nemu­sia vždy vyjsť v tvoj pros­pech.

Pri­ro­dze­ne, exis­tu­jú aj výnim­ky a nebu­de­me ti tvr­diť, že tvoj pro­jekt sa nemô­že vyvi­núť tým správ­nym sme­rom, aj keď mu v zárod­ku tak­mer nič nepra­je. No keď­že sa poze­rá­me skôr na fak­ty než na mizi­vé prav­de­po­dob­nos­ti, vie­me, že exis­tu­je ove­ľa viac nápa­dov, kto­ré sú len poten­ciál­ne úspeš­né, než tých, kto­ré pred­ka­jú všet­ky oča­ká­va­nia a napriek tomu, že sa veci nevy­ví­ja­jú v ich pros­pech, uspe­jú.

frustrated young business man working on laptop computer at office

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)