Ako sa vyva­ro­vať zlých star­tu­pov

Alexandra Dulaková / 14. januára 2016 / Tools a produktivita

Exis­tujú dobré aj zlé nápady na nové star­tupy. Tie dobré ťa vedia vyniesť do pod­ni­ka­teľ­ských výšin, zatiaľ čo tie zlé ťa para­zitne oberú o čas, zdroje, aj chuť tvo­riť ďalej. Netreba síce pod­ce­ňo­vať hod­notu (aj nega­tív­nych) skú­se­ností, no vždy, keď sa dá, skús nápady s níz­kym poten­ciá­lom zamiet­nuť ešte v zárodku a rad­šej svoju pozor­nosť veno­vať sľub­nej­ším zále­ži­tos­tiam. Roz­poz­nať, že nejaký nápad nebude ten naj­lepší, sa dá pomerne ľahko. 

Len preto, že niečo vyzerá, resp. znie dobre, to ešte nemusí aj dobré byť. Ľudia už v tomto smere mali vše­li­jaké pred­stavy, ktoré sa väč­ši­nou pohy­bo­vali okolo nasle­do­vej osi: vymys­lieť skvelý kon­cept, vytvo­riť okolo neho biz­nis, vybu­do­vať ho do veľ­kých roz­me­rov, za pár rokov ho pre­dať a po zvy­šok života si uží­vať plody tejto inten­zív­nej práce. Lenže svet sa nám zatiaľ nehemží úspeš­nými mili­onármi, takže je jasné, že na väč­šine podob­ných vízií zlyhá aspoň jedna časť plánu. Väč­ši­nou je to hneď tá prvá – a síce, skvelý kon­cept.

3034781-poster-p-1-7-statements-that-slam-the-brakes-on-brainstorming

Nie je skvelý kon­cept ako skvelý kon­cept. Ide o nápad, ktorý síce znie rea­li­zo­va­teľne, ale je v sku­toč­nosti nanič. Iste, aj ja alebo ty v živote robíme veci a pou­ží­vame pro­dukty, ktoré sú „nanič“, ale všetko má svoje medze. Naprí­klad, sociálna sieť pre domá­cik milá­či­kov ti síce môže prísť ako milý a chutný nápad, ktorý ti nie­ktorí ľudia dokonca odo­bria, no v sku­toč­nosti ti veľa neza­ru­čuje ani toto mylné odo­bre­nie. Práve v tom spo­číva chy­ták zlých kon­cep­tov – zákaz­níci, kto­rých pova­žu­ješ za vzorku svo­jej poten­ciál­nej kli­en­tely, ti nepo­ve­dia, že by tvoj nápad nepou­ží­vali. A to je zle – oni by mali výskať, tlies­kať, oro­do­vať a zata­jo­vať dych. Takto si mylne mys­líš, že máš kde začať, ale v sku­toč­nosti nemáš ani jed­ného budú­ceho kli­enta. A to z dvoch dôvo­dov:

1. Len preto, že sa mi niečo páči, to ešte nebu­dem pou­ží­vať. Páčia sa mi / prídu mi cel­kom fajn naprí­klad mlyn­čeky na ces­to­viny, tenisky s kolies­kami, samo­mie­šací hrn­ček, či dokonca Apple Watch, ale to nezna­mená, že by som tieto pro­dukty bola ochotná kúpiť a pou­ží­vať. Jed­nak preto, lebo alter­na­tíva k nim mi príde oveľa pri­ja­teľ­nej­šia a jed­no­duch­šia (kúpiť si hotové ces­to­viny, nevy­ze­rať ako 13-ročný idiot s tenis­kami na kolies­kach, vyna­lo­žiť tú enormnú námahu a zamie­šať si kávu sama, či mať už iPhone, iPad, iPod, atď…), a aj preto, že nie som ochotná do nie­čoho tak ľahko nahra­di­teľ­ného (a tro­chu nezmy­sel­ného) inves­to­vať (peniaze ani čas). Takže nad sociál­nou sie­ťou pre domá­cich milá­či­kov ti možno zaochká pár milov­ní­kov zvie­rat, ale v sku­toč­nosti budú aj naďa­lej nav­šte­vo­vať aku­rát tak Face­book.

2. Ak aj natra­fíš na 100 ľudí, z kto­rých každý vie o nie­kom, kto by tvoj pro­dukt pou­ží­val, nemáš slušnú kli­en­telu, ale naopak – nula zákaz­ní­kov. Takto si komu­nitu budo­vať nemô­žeš, musíš mať reálne výsledky a nie­len prí­sľuby záujmu. To je ako keď ti kamarát/kamarátka povie o nie­kom, kto by sa k tebe per­fektne hodil a rovno ti s ním aj dohodne rande naslepo. A dovalí sa nie­kto, o koho by si neza­va­dil ani v tej naj­väč­šej tla­če­nici. Alebo láska tvojho života. Lenže buďme úprimní, čo je prav­de­po­dob­nej­šie?

image

Takže keď už sme si zlé nápady zade­fi­no­vali, prej­deme od teórie k tej prak­tic­kej­šej stránke: ako ich včas odha­liť.

  1. Je to vita­mín, nie liek proti bolesti / Home­opa­ti­kum, nie anti­bi­oti­kum

Presne do tejto kate­gó­rie zapadá aj spo­mí­naná sociálna sieť pre zvie­ratá, aj všetky neveľmi uži­točné pro­dukty, ktoré som spo­me­nula. (Síce nemie­nim tvr­diť, že Apple Watch a mlyn­ček na ces­to­viny nie sú potrebné pre nikoho.) Je fajn ich mať, tak ako je fajn pra­vi­delne brať vita­míny. Lenže keď máš bolesti, potre­bu­ješ sku­točné lieky a nie ich slabý odvar. Nápad na star­tup by mal rie­šiť nejaký vše­obecne prí­tomný prob­lém, nemal by byť nie­čím, čo ľudia „len“ chcú. Mal by byť nie­čím, čo potre­bujú a bez čoho sa neza­obídu – niečo, čo na trhu zapláta dieru.

  1. Nerieši žia­den pod­statný prob­lém

Ide­álne by to mal byť jeden z troch najak­tu­ál­nej­ších prob­lé­mov tvo­jej kli­en­tely, čo samoz­rejme nie je vždy ľahké a ani možné. Ak to hneď aj nebudú ich top tri naj­váž­nej­šie prob­lémy v živote, stačí, ak to budú top 3 prob­lémy v jed­nej kon­krét­nej sfére – naprí­klad v prog­ra­mo­vaní, spra­co­vá­vaní dát, ochrane dát, služ­bách, atď.

3033567-poster-p-1-brainwriting-is-the-new-brainstorming

  1. Rieši prob­lém, o kto­rom nikto netu­šil, že ho má

Pred uve­de­ním tvojho revo­luč­ného nápadu na trh by padlo vhod naj­skôr uro­biť aspoň nejaký trhový pries­kum, ktorý by ti potvr­dil, že vyví­jaš odpo­veď na reálny prob­lém, ktorý ľudí okolo teba trápi. Ak by si svo­jím star­tu­pom naopak rie­šil prob­lém, ktorý nikoho netrá­pil, budeš to mať o to nároč­nej­šie – pre­tože budeš musieť ľudí pre­sved­čiť nie­len aby si ho kúpili, ale aj že ho potre­bujú.

  1. Rie­šiš prob­lémy všet­kých

Možno by si si pove­dal, že presne takto to má fun­go­vať, čo ani nie je ďaleko od pravdy. Otázne je skôr to, či taký pro­dukt naozaj doká­žeš vymys­lieť – či si schopný vyvi­núť uni­ver­zálnu pomôcku akou je naprí­klad Google, alebo soft­vér kom­pa­ti­bilný so všet­kými mož­nými zaria­de­niami, ako naprí­klad Mic­ro­soft. Ak áno, gra­tu­lu­jeme ti. Ak nie, snaha to docie­liť ťa aku­rát pri­ve­die do šia­len­stva a nako­niec prav­de­po­dobne skon­číš so zlým výsled­kom, ktorý v koneč­nom dôsledku nebude vyho­vo­vať nikomu. 

151201_BIT_Hacker-Philanthropy.jpg.CROP.promo-xlarge2

  1. Tvoj nápad len vylep­šuje už exis­tu­júci kon­cept

Vysvet­ľo­vať, prečo nie je dobré krad­núť iným nápady, dúfam, netreba. Je to tak­tika, ktorá sa ti môže vypom­stiť, najmä ak bude podob­nosť medzi tvo­jím a star­ším pro­duk­tom pri­veľmi nápadná, a ak tvoja pri­daná hod­nota nebude veľmi hod­notná. Ak by si naprí­klad vyvi­nul star­tu­pum „Uber s wifi“, nie­lenže by si nemo­hol neoča­ká­vať odozvu od Uberu, ale by si tým prav­de­po­dobne zly­hal aj u zákaz­ní­kov. Je wifi naozaj ten naj­väčší prob­lém, ktorý chýba zákaz­ní­kom Uberu? Nie sú to skôr loka­li­začné nasta­ve­nia, alebo nejasne sa meniace tarify? Ak tvoj nápad nebude revo­lučný, jed­no­du­cho neus­peje. A možno aj keď bude revo­lučný – pre­tože právne spory o krad­nutí nápa­dov nemu­sia vždy vyjsť v tvoj pros­pech.

Pri­ro­dzene, exis­tujú aj výnimky a nebu­deme ti tvr­diť, že tvoj pro­jekt sa nemôže vyvi­núť tým správ­nym sme­rom, aj keď mu v zárodku tak­mer nič nepraje. No keďže sa poze­ráme skôr na fakty než na mizivé prav­de­po­dob­nosti, vieme, že exis­tuje oveľa viac nápa­dov, ktoré sú len poten­ciálne úspešné, než tých, ktoré pred­kajú všetky oča­ká­va­nia a napriek tomu, že sa veci nevy­ví­jajú v ich pros­pech, uspejú.

frustrated young business man working on laptop computer at office

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)